Rekrutacja

W poniedziałek  23.03.2020 r. rusza rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych.

Informujemy, że rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 23 marca do 6 kwietnia br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Formularz wniosku dostępny będzie pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Procedura przewiduje konieczność złożenia, w przedszkolu pierwszego wyboru, oryginałów wniosku
i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Biorąc jednak pod uwagę stan zagrożenia epidemicznego proponujemy aby rodzice składali wniosek i dokumentację poprzez:

 • Przesłanie w formie skanu lub fotografii oryginału dokumentów na skrzynkę mailową przedszkola pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach internetowych przedszkoli. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

albo

 • Osobiste dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Ten sposób dotyczy rodziców, którzy nie mają bądź nie mogą korzystać z internetu. Przed wejściem
  do budynku przedszkoli zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać, w zamkniętych kopertach, wnioski o przyjęcie do przedszkola
  wraz z dokumentacją.

Obok skrzynek będą też leżały druki do wypełnienia.

Rodzice będą mogli otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków kontaktując się telefonicznie
lub mailowo z przedszkolem pierwszego wyboru.

tel/fax. (0-32) 248 12 46
kom. 690-293-017
email: mp.9@wesolarodzinka9.pl

 


Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznychoraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Ruda Śląskana rok szkolny 2020/2021

I . Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu.

Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną
w dotychczasowym  przedszkolu składają Deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce
w danym przedszkolu.

 1. Dzieci zmieniające przedszkole.

W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego uczęszcza wychowanek, rodzic składa deklarację o rezygnacji
z kontynuowania wychowania przedszkolnego i dziecko bierze udział
w naborze elektronicznym na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 1. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają
w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole (wg preferencji)
i składają tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji
(tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu najbardziej preferowanym wraz z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami, dokumentami) potwierdzającymi wskazane kryteria we wniosku. Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacj

Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument (Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola). Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym  dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych. 

II. Harmonogram rekrutacji

Lp Czynności rekrutacyjne Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o kontynuowania edukacji wychowania przedszkolnego, bądź rezygnacji 9.03.2020r. godz. 8.00-13.03.2020r.
godz. 15.00
 
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 23 marca 2020 r.

do 6 kwietnia 2020 r.

godz. 8:00 15:00

od 1 czerwca 2020 r.

do 9 czerwca 2020 r.

godz. 8:00 15:00

       
3. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisj
ę rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
22 kwietnia 2020 r.

godz. 8:00

19 czerwca 2020 r.

godz. 8:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 22 kwietnia 2020 r.

do 27 kwietnia 2020 r.

godz. 8:00 -15:00

od 19 czerwca 2020 r.

do 24 czerwca  2020 r.

godz. 8:00 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisj
ę rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
30 kwietnia 2020 r.

godz. 8:00

26 czerwca 2020 r.

godz. 8:00

 

 III. Kryteria naboru do rudzkich przedszkoli publicznych na rok        szkolny 2020/2021.

 1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Ruda Śląska. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt):

1)   wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) – 100 pkt,

2)   niepełnosprawność kandydata – 100 pkt,

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt,

4)   niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt,

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 100 pkt,

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 100 pkt.

 1. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Ruda Śląska

1) pozostawanie rodziców kandydata albo rodzica samotnie   wychowującego kandydata w zatrudnieniu – 16 punktów;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszej preferencji wskazanego we wniosku lub szkoły podstawowej realizującej zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w tym samym obiekcie co dane przedszkole lub powiązanej organizacyjnie
z danym przedszkolem – 8 punktów;

 3) uczęszczanie kandydata do innego publicznego lub     niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat trzech w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór – 4 punkty;

4) zamieszkiwanie kandydata w odległości nie większej niż 3 km od przedszkola wskazanego we wniosku – 2 punkty.

IV Pozostałe postanowienia

 1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.
 3. Rodzice  dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.

 

Pliki do pobrania 

SP.0050.2.17.2020
uchwala rekrutacja 1
uchwala rekrutacja