Rekrutacja

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista dzieciLista kandydatów zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym

lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani


Rekrutacja ciąg dalszy

31 marca (tj. środa) o godz. 8.00 zostaną wywieszone w naszym przedszkolu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Na stronie: rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl  na profilu swojego dziecka  również można sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 31 marca do 09 kwietnia do godz. 15.00 w przedszkolu,          do którego dziecko zostało zakwalifikowane, 

należy złożyć pisemne oświadczenie:

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola”.

15 kwietnia zostaną wywieszone w naszym przedszkolu listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2021/2022

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzonew 2017 r.)oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające
  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym

W terminie od 15 do 19luty 2021 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację
okontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu/szkole,
 do której uczęszcza dziecko
.

W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

Niezłożenie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022w ww. terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym,
do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Dzieci zmieniające przedszkole.

W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego uczęszcza wychowanek, rodzic składa deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego i dziecko bierze udział w naborze elektronicznym na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 1. Informacje ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Rudzie Śląskiej:
 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015),
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 • Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. W przypadku wolnych miejsc, wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci które ukończyły 2,5 roku. Będzie je mógł przyjąć dyrektor na wolne miejsca od września 2021 r.
 • Nabór do przedszkoli prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego
  na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przdeszkola.vnabor.pl
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo
  lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 • W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego
  z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, Prezydent Miasta Ruda Śląska, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako propozycję miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dziecka. Wskazanie zostanie przesłane do rodziców listem poleconym.
 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują maksymalnie trzy wybrane przedszkola/szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

lub

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola.

Procedura przewiduje konieczność złożenia, w przedszkolu pierwszego wyboru, oryginałów wniosku
i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 • Przy składaniu wniosku sprawdzana jest zgodność informacji zawartych w papierowym wniosku z danym wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc
   na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. Na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów
   dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie
   100 pkt:

1)     wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) – 100 pkt,

2)     niepełnosprawność kandydata – 100 pkt,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt,

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 100 pkt,

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 100 pkt.

 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone
  w Uchwale nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
  oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych
  do ich potwierdzenia oraz w Uchwale nr PR.0007.74.2017 Rady Miasta Ruda Śląska
  z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tzw. kryteria samorządowe.

1) pozostawanie rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata
w zatrudnieniu – 16 punktów;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszej preferencji wskazanego
we wniosku lub szkoły podstawowej realizującej zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w tym samym obiekcie co dane przedszkole lub powiązanej organizacyjnie z danym przedszkolem
– 8 punktów;

3) uczęszczanie kandydata do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat trzech w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór – 4 punkty;

4) zamieszkiwanie kandydata w odległości nie większej niż 3 km od przedszkola wskazanego we wniosku – 2 punkty.

 

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu
  lub sprawdzić na liście podanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej placówki lub wywieszonej w przedszkolu.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:
 • pisemnie – w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Poprzez podpisanie dokumentu „Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola” (wzór w zakładce PLIKI DO POBRANIA lub do pobrania w przedszkolu) i dostarczenie go do placówki.

Jeżeli rodzice nie potwierdzą „woli uczęszczania dziecka do przedszkola” w określonym terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje
  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte w rekrutacji, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
  ze względu na niepełnosprawność
 • Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
  zewzględu na niepełnosprawność mogą zapisać dziecko do oddziału ogólnodostępnego
  lub do oddziału integracyjnego. 
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej.
 • O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.
 1. Harmonogram rekrutacji
Lp Czynności rekrutacyjne Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 01 marca 2021 r.

do 15 marca 2021 r.

godz. 8:00 – 15:00

od 1 czerwca 2021 r.

do 8 czerwca 2021 r.

godz. 8:00 – 15:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego /oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
od 01 marca 2021 r.

do 17 marca 2021 r.

od 1 czerwca 2021 r.

do 10 czerwca 2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 31 marca 2021 r.

godz. 8:00

18 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 31 marca 2021 r.

do 09 kwietnia 2021 r.

godz. 8:00 – 15:00

od 18 czerwca 2021 r.

do 24 czerwca  2021 r.

godz. 8:00 – 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
15 kwietnia 2021 r.

godz. 8:00

28 czerwca 2021 r.

godz. 8:00

 

Pliki do pobrania 
czynnosci_w_postepowaniu_rekrutacyjnym
uchwala rekrutacja 1
uchwala rekrutacja