INFORMACJE DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zapraszamy w terminie od 24.08.2020r. do 31.08.2020r. w celu dopełnienia wymogów formalnych ( oświadczenie dotyczące żywienia oraz godzin pobytu dziecka w przedszkolu, upoważnienia do odbioru , oświadczenia dotyczące religii, zgody itp.).

Rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w poprzednim roku szkolnym, zapraszamy w tym samym terminie TYLKO w przypadku zmian w dokumentach (oświadczenie dotyczące żywienia oraz godzin pobytu, upoważnienia do odbioru, zgody, oświadczenia itp ). Druki do pobrania dostępne poniżej.

Godziny pracy przedszkola: od 5:30 do 17:00

Czas pobytu dziecka w przedszkolu ewidencjonowany jest w systemie elektronicznym z wykorzystaniem kart lub breloków. Jedna karta jest bezpłatna, natomiast można zamówić odpłatnie kolejne karty lub breloki. Bezpłatna karta jest własnością przedszkola i musi być zwrócona po zakończeniu edukacji dziecka w przedszkolu.

Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe !

Zasady odpłatności:

3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 7,00
2 posiłki (śniadanie, obiad) – 5,25
1 posiłek (śniadanie lub obiad) – 3,50

Za dodatkowe godziny przekraczające czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki, który wynosi 5 godzin, rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1,00 za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłata nie dotyczy 6-latków.

Zasady udzielania ulg i zwolnień znajdują się w Regulaminie w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia z którym rodzice są zobowiązani się zapoznać przed rozpoczęciem roku szkolnego. Regulamin znajduje się na stronie internetowej przedszkola.

Rodzice w celu dokonania opłat za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnymi otrzymują paski należności.

Rodzice są zobowiązani dokonywać wpłat w terminie do 15 dnia
każdego miesiąca !

Biorąc pod uwagę ramowy rozkład dnia to jest godziny zajęć, zabaw, posiłków, odpoczynku i innych czynności zakłada się, że wszystkie dzieci powinny być w sali zajęć najpóźniej o godz. 8:00.

Druki do pobrania (wypisane przynieść do przedszkola):