Procedura postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID – 19

Podstawa prawna

– RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.) oraz wytyczneprzeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz. 59 oraz z 2020r. poz.322,374 ,567 i 1337)

Cel procedury:  zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz  pracownikom na terenie przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem chorobą zakaźną w tym COVID-19

Zakres obowiązywaniaprocedury:dotyczy zasad postępowania nauczycieli, rodziców i personelu przedszkola podczas sprawowania opieki, organizowania zajęć z dziećmi oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania dzieci
w przedszkolu.

Zakres odpowiedzialności poszczególnych grup pracowników oraz rodziców:

DYREKTOR odpowiada za zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie przedszkola:

 1. zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej odpowiednie do zagrożenia
  (wykaz środków ochrony osobistej- załącznik nr 1);
 2. odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników prawidłowego myciai dezynfekcji rąk oraz przez rodziców prawidłowej dezynfekcji rąk ( zapewnienie środków myjących i dezynfekujących, zasady, plakaty, zarządzenia, monitoring)oraz stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej;
 3. odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników zasad dotyczących codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek, włączników, zabawek, sprzętów na placu zabaw oraz powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, podłóg itd. (zasady mycia i dezynfekcji-załącznik nr 2)
 4. zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowei dezynfekcyjne na terenie przedszkola i placu zabaw;
 5. odpowiada za wyposażenie sal zajęć wyłącznie w zabawki i sprzęt nadający się do skutecznego prania w temp. min. 60 o C, dezynfekcji lub jednorazowy lub indywidualny;
 6. odpowiada za profilaktykę zdrowotną oraz znajomość i stosowanie przez pracowników i rodziców zasad postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniachorobą zakaźną w tym COVID-19 w tym zapewnia pomieszczenie tzw. izolatorium wraz z wyposażeniem ( załącznik nr 3);
 7. zapewnia każdej grupie dzieci osobną salę z zachowaniem w miarę możliwości lokalnych minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć nie mniejszej niż 1,5m2 Jeśli to możliwe organizować opiekę jak najmniejszą ilością nauczycieli brak kontaktu;
 8. zapewnia pracownikom i rodzicom dostęp do numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, numerów alarmowych (załącznik nr 4);
 9. określa zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ( załącznik nr 5)
 10. określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pomiędzy pracownikami oraz pracownikami a rodzicami ( załącznik nr 6);
 11. określa zasady wydawania posiłków (załącznik nr 7)
 12. zapewnia termometry bezdotykowe;

RODZICE:

 1. zapewniają przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych, które nie miały kontaktu z osobami chorymi, na kwarantannie lub w izolacji oraz bez zbędnych przedmiotów i zabawek (oświadczenie);
 2. zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w sytuacji podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną oraz postępowania zgodnie z zasadami dotyczącymi przyprowadzania i odbierania dzieci stanowiącymi załącznik nr 5,z którymi zapoznanie się rodzice potwierdzają podpisem (oświadczenie)
 3. podają aktualne numery telefonu do szybkiego kontaktu, składając oświadczenie, (załącznik nr 8- oświadczenie),

NAUCZYCIELE:                                           

 1. przebywają tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą dzieci powierzoną ich opiece według arkusza organizacyjnego;
 2. w miarę możliwości dbają o unikanie bezpośredniego kontaktu dzieci z personelem administracyjno-obsługowym, innymi nauczycielami oraz dziećmi z innych grup;
 3. uczą dzieci zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkoluw związku
  z epidemią i dlaczego zostały wprowadzone (częste, prawidłowe mycie rąk, zachowanie dystansu);
 4. wietrzą salę, w której przebywają z dziećmi, co najmniej raz na godzinę,
  a w przypadku organizowania zabaw ruchowych prowadzą je przy otwartych oknach;
 5. w miarę możliwości dbają o korzystanie z indywidualnych dla środków do prac plastyczno-technicznych dla każdego dziecka oraz zabawek możliwych do zdezynfekowania, jak również o siadanie dziecka przy stoliku tylko w wyznaczonym miejscu;
 6. przestrzegają zasady nie organizowania wycieczek i wyjść z dziećmi poza teren przedszkola, a w przypadku wyjścia do ogrodu przedszkolnego lub korzystania z placu zabaw zachowania możliwie maksymalnej odległości od innych grup dzieci, tak aby dzieci z poszczególnych grup nie stykały się ze sobą;
 7. w razie potrzeby dezynfekują zabawki, sprzęt itd, którymi posługują się dzieci.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

 1. zachowują dodatkowe środki ostrożności podczas kontaktów z osobami
  z zewnątrz , w tym z dostawcami towaru z którego sporządzane będą posiłki dla dzieci – dotyczy intendenta i pracowników kuchni;
 2. przestrzegają zasad mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, powierzchni płaskich, zabawek lub innych sprzętów zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszej procedury;
 3. przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas dostarczania posiłków do sali, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7;
 4. przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas wykonywania zabiegów higienicznych u dzieci w razie takiej potrzeby, pamiętając o używaniu wszystkich środków ochrony osobistej(dotyczy pomocy nauczycieli lub woźnych oddziałowych);
 5. przestrzegają zasad mycia naczyń w zmywarce z dodatkiem detergentu
  w temperaturze min. 60 0 C lub ich wyparzania (dotyczy personelu kuchennego).

WSZYSCY PRACOWNICY:

 1. przestrzegają zasady dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola;
 2. w sytuacjach dotyczących zachowania szczególnej ostrożności są zobowiązani do używania środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych, przyłbic;
 3. zachowują dystans społeczny pomiędzy sobą wynoszące minimum 1,5 m w każdej przestrzeni przedszkola;
 4. jeśli miasto Ruda Śląska zostanie zakwalifikowane do strefy czerwonej lub żółtej mierzą sobie temperaturę ciała przy wejściu do przedszkola. Temperatura 38 C lub wyższa nakazuje pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej;
 5. znają niniejszą procedurę i przestrzegają wszystkich zaleceń wynikających z procedury oraz zasad stanowiących załączniki do niniejszej procedury.