Tygryski

Adresy mailowe nauczycieli:

asulimowska@wesolarodzinka9.pl

ikajzer@wesolarodzinka9.pl


„Mały artysta” – kreatywny przedszkolak „Wirusoochrona”


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MARZEC

 • Kształtowanie sprawności fizycznej ,zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej  podczas ćwiczeń  gimnastycznych i  zabaw  ruchowych
 • Inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów  użytkowych, w tym  materiałów  naturalnych
 • Przedstawianie swoich emocji i  uczuć z użyciem charakterystycznych  dla  dziecka form  wyrazu
 • Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami  w  różnych  sytuacjach,  doskonalenie  umiejętności radzenia  sobie  z agresją , złością i  gniewem
 • Dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego  jako  żródła satysfakcji  estetycznej
 • Respektowanie i tworzenie zasad  zabawy w  grupie , współdziałanie z  dziećmi  w zabawie , respektowanie norm  społecznych  zawartych  w  kontrakcie  grupowym
 • Rozpoznawanie liter, odczytywanie  krótkich  wyrazów  utworzonych  z poznanych  liter w  formie napisów drukowanych dotyczących treści  znajdujących zastosowanie w codziennej  aktywności
 • Odpowiadanie na pytania ,rozwiązywanie  zagadek
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na  temat pełnym  zdaniem
 • Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych; dotyczących  życia zwierząt, roślin i  ludzi w środowisku przyrodniczym; w tym segregacji  śmieci; spostrzeganie  procesów związanych  z oczyszczaniem  wody
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania  się liczebnikami porządkowymi  w zakresie od 1 do 10;  przyporządkowanie określonej  cyfry do liczebności zbioru
 • Rozwijanie umiejętności określania  kierunków przedmiotów i wskazywanie  ich  położenia względem  własnej  osoby
 • Układanie rytmów;  rozróżnianie podstawowych  figur  geometrycznych; rozwijanie  matematycznego myślenia
 • Wdrażanie do  bezpiecznego posługiwania  się  nożyczkami –cięcie  po liniach prostych
 • Rozwijanie wyobrażni  oraz  ekspresji  plastycznej  dziecka

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Kształtowanie  sprawności fizycznej ,zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej  podczas ćwiczeń  gimnastycznych i  zabaw  ruchowych 
 • Rozwijanie  motoryki  małej
 • Doskonalenie  umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji oraz  uczuć własnych i  innych  ludzi
 • Wdrażanie do wyrażania  uczuć  i  emocji w  społecznie  akceptowany  sposób 
 • Uświadomienie  niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie  zorganizowanej  zabawy  
 • Przestrzeganie  zasad  bezpiecznej  zabawy na śniegu i lodzie
 • Budowanie pozytywnych  relacji  rówieśniczych w zabawie , podczas  pracy  w parach i w grupie 
 • Respektowanie norm  społecznych, przestrzeganie zasad w czasie gier i  zabaw grupowych
 • Kształtowanie umiejętności przekształcania  emocji  negatywnych w pozytywne
 • Nazywanie  i  rozróżnianie instrumentów  oraz ich  dzwięków ;  poznanie  różnych  rodzajów  muzyki; poznanie  różnych  form  tańca 
 •  Wspomaganie rozwoju  mowy oraz umiejętności komunikacyjnych- wdrażanie  do zadawania  pytań  i odpowiadania na nie pełnym  zdaniem
 • Rozbudzanie  zainteresowania światem  liter- wdrażanie  do czytania sylab i  wyrazów 
 • Klasyfikowanie przedmiotów  według podanych kryteriów
 • Posługiwanie  się liczebnikami  głównymi w zakresie   1-10
 • Określanie  kierunków i ustalanie  położenia przedmiotów w stosunku do  własnej osoby,  a także w  stosunku  do  innych  przedmiotów 
 •  Wyrażanie  ekspresji  twórczej podczas czynności  konstrukcyjnych i  zabaw

Bal


Urodziny Blanki


Urodziny Maksia


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

STYCZEŃ/2021

 • Aktywne uczestnictwo  w zabawach muzyczno- ruchowych i w tańcach-doskonalenie kroku  dostawnego
 • Wdrażanie do zdrowego stylu  życia (dobór stroju, aktywność, właściwe  odżywianie, hartowanie  organizmu)
 • Uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie  zorganizowanej  zabawy 
 • Ustalenie zasad i  miejsca  bezpiecznej  zabawy na śniegu i lodzie
 • Doskonalenie umiejętności stosowania  zwrotów grzecznościowych wobec kolegów , koleżanek i dorosłych w różnych  sytuacjach (zaproszenie  do tańca i zabawy)
 • Budowanie pozytywnych relacji  rówieśniczych w zabawie , podczas  pracy          w parach i w grupie
 • wzbogacenie czynnego  i  biernego słownictwa  -stosowanie nazw dyscyplin  sportowych i zabaw zimowych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany  temat
 • Rozbudzanie zainteresowania światem  liter- zabawy z literami , rozwijanie  umiejętności rozpoznawania liter, czytania sylab oraz  prostych  wyrazów
 • Budowanie dziecięcej  wiedzy o świecie przyrodniczym( obserwacja wody  w różnych  stanach  skupienia, przeprowadzanie  doświadczeń i obserwacji)
 • Wdrażanie do poprawnego  stosowania  liczebników  głównych  i porządkowych. Poznanie  liczby 9 i 0 (zero)
 • Segregowanie, klasyfikowanie przedmiotów (rekwizytów, przyborów) według podanego  kryterium
 • Rozwijanie naturalnej  kreatywności  dziecka  w różnych  formach aktywności   ( słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

Urodziny Kamila


Strojenie choinki


Na stronie Microsoft Teams w grupie „Tygryski” został zamieszczony filmik z tańcem. Zabraszamy do oglądania. 


We wtorek tj. 22.12.2020 będziemy nagrywać filmik świątecznego przedstawienia ” Opowieści choinki”. 


Urodziny Kuby i Daniela


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ 

 •  Aktywne  uczestnictwo  w zabawach  ruchowych i ćwiczeniach  porannych
 • Wdrażanie do poprawnego  wykonywania ćwiczeń   gimnastycznych
 • Doskonalenie  umiejętności rozpoznawania , nazywania oraz  rozumienia emocji           i  uczuć własnych oraz innych  ludzi, kształtowanie  umiejętności panowania nad emocjami
 • Doskonalenie  umiejętności stosowania  zwrotów grzecznościowych wobec kolegów , koleżanek i dorosłych w różnych  sytuacjach
 • Budowanie pozytywnych  relacji  rówieśniczych w zabawie i  podczas  pracy                  w grupach
 • Kształtowanie  umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu  i w przedszkolu ( jako  element  przygotowania do świąt)
 • Kształtowanie  uczuć patriotycznych, budzenie  zainteresowania  swoją  miejscowością  poprzez sztukę  ludową;  spotkania  z  ciekawymi  ludzmi; gwarę ; naukę  tańców i piosenek śląskich; słuchanie podań  i legend;  poznanie  miejscowych  zabytków
 • Zapoznanie z historią  powstania  węgla i jego znaczeniem, poznanie pracy górnika w kopalni
 • Poznanie zwyczajów i tradycji  związanych  z Świętami  Bożego  Narodzenia, wzbogacenie czynnego  i  biernego słownictwa  
 • Rozwijanie umiejętności  wypowiadania się pełnym zdaniem na dany  temat
 • Rozbudzanie  zainteresowania światem  liter- zabawy z literami , rozwijanie  umiejętności rozpoznawania liter, czytania sylab oraz  prostych  wyrazów 
 • Wdrażanie do  poprawnego  stosowania  liczebników  głównych  i porządkowych
 • Dodawanie i  odejmowanie  na  konkretach (bez  wprowadzenia  pojęć)
 • Rozwijanie  umiejętności dostrzegania  powtarzających  się rytmów i ich  kontynuowanie
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania  przedmiotów zgodnie z podanym  warunkiem 
 • Rozwijanie  naturalnej  kreatywności  dziecka  w różnych  formach aktywności               ( słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD

 • Rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej poprzez  ćwiczenia gimnastyczne , zabawy ruchowe, rytmiczne, muzyczne i naśladowcze
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania , nazywania oraz  rozumienia emocji   i  uczuć własnych oraz innych  ludzi, kształtowanie  umiejętności panowania nad emocjami
 • Budowanie pozytywnych relacji  rówieśniczych w zabawie i  podczas  pracy          w grupach(umiejętność czekania, w tym  czekania na swoją kolej ,umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • Kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej( jestem Polakiem , mieszkam   w Polsce ;  ukazanie największych  miast Polski; sylwetek  sławnych  Polaków; piękna przyrody itp.)
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych, budzenie  szacunku wobec  symboli  narodowych( flaga, hymn, godło) oraz ich szczególnego  rozumienia dla Polaków
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany  temat
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i  odpowiadania na nie
 • Rozbudzanie zainteresowania światem  liter- zabawy z literami , rozwijanie  umiejętności rozpoznawania liter, wyszukiwanie  wyrazów  rozpoczynających  się wskazaną literą
 • Kształtowanie umiejętności  globalnego rozpoznawania napisów
 • Zapoznanie z graficznym zapisem  liczby: 6; 7; 8
 • Wdrażanie do posługiwania się liczebnikami i porządkowymi w  zakresie 1-8
 • Klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym np. kształt, kolor, wielkość,  lub dwoma łącznie)
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej- określanie położenia przedmiotów względem  własnej  osoby (stosowanie zwrotów:” przede mną”, „za mną”,  „obok mnie”,  „z prawej  strony”, „z  lewej strony”)
 • Rozwijanie naturalnej  kreatywności  dziecka  w różnych  formach aktywności    ( słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

„Moja pierwsza książeczka” – praca Kingi i mamy na konkurs


„Moja pierwsza książeczka” – praca Emilki i mamy na konkurs


„Moja pierwsza książeczka” – praca Martynki i mamy na konkurs


Ćwiczenia na powietrzu


Tak się bawimy


Praca na zajęciach


Korzystamy z uroków jesieni


Dzień Kolorowej Jesieni


Wiemy jak prawidłowo czyścic zęby


Nasze urodziny


Światowy Dzień Mycia Rąk
„Zdrowie i moc w naszych rękach” – utrwalamy codzienne nawyki higieniczne, myjemy ręce zgodnie z instrukcją„Nasze wspólne urodziny”
W piątek tj. 16.10 będziemy obchodzić w naszej grupie zaległe urodziny dzieci .


Urodziny Jasia


Zabawy Tygrysków


Zabawy z panią Jesień


Dzień Chłopaka


ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK 

 • Wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym
 • Kształtowanie  świadomości  przynależności  do grupy  przedszkolnej, budowanie pozytywnych  relacji  rówieśniczych
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec  koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych  sytuacjach
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych  ludzi
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych
 • Wdrażanie do poprawnego  wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i porannych
 • Doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany  warunek
 • Rozwijanie umiejętności sprawnego  przeliczania i porównywania; poznanie liczb:2;3;4;5
 • Kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawo, lewo),położenia (obok, przed, za, między, nad, pod
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na  określony  temat
 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i owoców, sposobów ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej  przyrody- zwrócenie  uwagi na  zmiany  zachodzące w  przyrodzie
 • Budzenie ciekawości oraz chęci poznawania otaczającego  świata poprzez wnikliwą  obserwację i  zabawy badawcze
 • Kontynuowanie wprowadzania  dzieci w świat pisma w oparciu o metodę dr Ireny  Majchrzak- poznawanie kolejnych liter  alfabetu
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach  aktywności