Ważne!!!

Zgodnie z nowymi wytycznymi Rządu od 29.03 do 09.04 przedszkole będzie zamknięte. W tym czasie będzie zorganizowana nauka zdalna. Materiały do nauki z dziećmi będą zamieszczane na platformie Microsoft Teams z wyjątkiem gr. „Tygryski „- propozycje zajęć będą dostępne w zakładce grupowej na stronie przedszkola. Prosimy także o odbieranie kart pracy tych dzieci, które są nieobecne.

Rodziców, którym przysługuje opieka nad dziećmi   prosimy o kontakt z dyrektorem w celu potwierdzenia uczęszczania dzieci do placówki w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021r.

Opieka w przedszkolu przysługuje rodzicom:

1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2.rodzicom dzieci, którzy:

– są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

– realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

– realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

– pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

– wykonują działania ratownicze,

– są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

– zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

– są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

– są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Opieka będzie organizowana na wniosek rodziców.

Pobierz wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu :

wzór wniosku
 lub ze strony :
https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/wzor-wniosku-o-zorganizowanie-zajec-w-przedszkolu-w-okresie-od-29-marca-2021-do-9-kwietnia-2021-r.-4709.html

Rada Rodziców z personelem przedszkola przygotowała koszyczki wielkanocne. Rodziców dzieci nieobecnych prosimy o odebranie koszyczków w terminie  od 26.03 po  do 31.03.

 

WAŻNE!!! DZISIAJ 26.03 ODBIERANIE KOSZYCZKÓW PO GODZ. 13