Rybki

Adres mailowy nauczyciela:

bbarzyk@wesolarodzinka9.pl


ssssssss

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jestpropagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.


Urodziny Tobiasza


Które obrazki pasują do dnia, a które do nocy?

 


Układamy rytm dzień – noc

 


Zamierzenia styczeń:

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek, 
 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych, 
 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 
 • dostrzeganie rytmu dzień – noc,
 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,
 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka, 
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku, 
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, 
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,  
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, 
 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
 • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,
 • poznanie pojęcia „para”, 
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 
 • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, 
 • budowanie wiary we własne siły,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,
 • poznanie zastosowania kalendarza,
 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości, 
 • nabywanie umiejętności formułowania wniosków,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, 
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, 
 • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą , 
 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
 • poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych,
 • rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej, 
 • rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,
 • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia, 
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,  

 

Stroimy choinkę łańcuchem z papieru


Stroimy choinkę


Zimowy widoczek zajęcia uatrakcyjniające

 


Górnik – układamy puzzle , uczymy się współpracy w zespole


Nasz adwentowy kalendarz


Nasze prace z nauki zdalnej


Zamierzenia  grudzień:

 • poznanie pracy górnika, udział w uroczystości barbórkowej w przedszkolu
 • poznanie legendy o Skarbniku- strażniku kopalni
 • wyrażanie swoich marzeń o mikołajkowych prezentach w formie plastycznej itp.
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
 • zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom,
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania,
 • nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji,
 • poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki),
 • nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren),
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem,
 • rozwijanie słuchu fonetycznego,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • wzbogacanie słownika czynnego,
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,
 • rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu,
 • rozwijanie tężyzny fizycznej,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
 • poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,
 • budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
 • poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym,
 • kształtowanie postawy życzliwości,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,
 • ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
 • poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań,
 • poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia,
 • rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki

Urodziny Tadzia


Podziękowanie za udział w lekcji Niepodległa Polska


Rozwijamy kreatywność – nasze zwierzątka


Dzieci uczą rodziców- Niepodległa Polska


Uczymy się współpracy w zespole


Zabawy z sensorycznymi stopami


Zdrowe odżywianie – spotkanie z panią intendent


Rybki wykonały zadanie z programu Zabawy sztuką- Drzewo z darów jesieni


Urodziny Kostka


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne listopad

 • poznanie pojęcia „wolność”; 
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, 
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 • poznanie różnych rodzajów domów, 
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie pamięci,
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych, 
 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości, 
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, 
 • doskonalenie sprawności fizycznej, 
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej, 
 • rozwijanie logicznego myślenia, 
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, 
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, 
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn), 
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu, 
 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej, 
 • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • poznanie wartości „kreatywności”, 
 • rozwijanie wyobraźni, 
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych, 
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • budzenie empatii,
 • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem, 
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4
 • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów, 
 • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,  
 • kształtowanie twórczej, aktywnej postawy, 
 • rozwijanie motoryki małej, 
 • zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne,
 • poznanie cech wiatru,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, 
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,
 • poznanie nowych słów w języku angielskim: wind, silence
 • tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
 • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,  
 • zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych,
 • poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
 • poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,

Jesienny spacer


Urodziny Marka i Łukasza


Urodziny Michała


Zamierzenia październik:

 • poznanie wartości „pracowitości”,
 • rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas różnych zabaw,
 • zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • ćwiczenie pamięci,
 • uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 •  doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,
 • prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,
 • poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach),
 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,
 • poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
 • rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,
 • motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • poznanie nowej wartości „uprzejmości”,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,
 • poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,
 • wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu,
 • poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego,
 • poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,
 • poszerzanie doświadczeń kulinarnych,
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,
 • poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,
 • rozwijanie poczucia jedności,
 • budowanie atmosfery życzliwości i otwartości,

Dino poznaje trudne słowa  – zajęcia z przedszkolnym psychologiem

 


Przyszła do nas Jesień

no images were found


Zbieramy żołędzie


Urodziny Alana


Ruch uliczny w mieście – zajęcia z planszami 3D


Kalendarz urodzinowy Rybek


Urodziny Emilki


Zamierzenia wrzesień
 dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania
przyjaciół,
 kształtowanie postawy przyjacielskiej,
 budowanie przyjaznej atmosfery,
 integracja grupy,
 tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
 tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej
cechy,
 motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,
 odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 kształtowanie słuchu muzycznego,
 wyrabianie pamięci,
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 doskonalenie sprawności fizycznej,
 wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych
zadań,
 rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
 wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
 poznanie wartości przyjaźni,
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i
przyjaciół,
 wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w
grupie,
 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 poznanie roli pracowników przedszkola,
 rozwijanie kompetencji matematycznych,
 wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości,
 kształtowanie pojęcia odwaga,
 poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
 poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,
 rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i
podawania ich nazw,
 wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i
poruszania się podczas spacerów,
 nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,
 utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,
 poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,


Pierwsze dni Rybek