Żabki

Adresy mailowe nauczycieli:

mlip@wesolarodzinka9.pl


ssssssss
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.


Żabki świątecznie


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień:

-rozwijanie spostrzegawczości

-zachęcanie do udziału w zabawach porannych

podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania kartki

-zachęcanie do częstych spacerów

-rozwijanie procesów analizy i syntezy

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-zachęcenie do kolorowania

-kształcenie poczucia rytmu i rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem

-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

-utrwalenie poznanych kolorów

-zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi, wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmiotu w przestrzeni: wyżej, niżej

-wzbudzanie zainteresowania matematyką poprzez manipulowanie na zbiorze przedmiotów

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczas słuchania kolęd, wyzwalanie radości podczas podejmowanie prób wspólnego śpiewania kolęd

-rozwijanie umiejętności kolorowania

-rozwijanie umiejętności językowych i wokalno- muzycznych

– kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat obrazka, przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych

-ćwiczenie spostrzegawczości

-zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się przyborami do kolorowania

-poszerzanie wiadomości nt. ptaków

-kształtowanie pamięci odtwórczej

-rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

-zachęcanie do prowadzenia obserwacji ptaków

-doskonalenie umiejętności technicznych (klejenie)

-zapoznanie z wyglądem niektórych ptaków

-doskonalenie techniki klejenia

-zachęcanie do kolorowania określonych powierzchni

-doskonalenie aparatu artykulacyjnego

-utrwalenie treści wiersza

utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych, wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne

-kształtowanie umiejętności przeliczania


Jak powstaje deszcz. Eksperyment z pianka do golenia i niebieską farbą.


Podziękowanie za udział w lekcji Niepodległa Polska


Żabki świętują Dzień Niepodległości


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na listopad:

wdrażanie do uważnego słuchania nauczyciela i rówieśników

-zapoznanie z drogą listu od nadawcy do adresata

-wdrażanie do budowania poprawnej, zrozumiałej wypowiedzi podczas opowiadania co widać, co dzieje się na obrazku

-zachęcenie do klasyfikowania tematycznego

-rozwijanie zainteresowań plastycznych i zabawowych

-rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz umiejętności porównywania

utrwalanie znajomości imion rodziców

-kształtowanie umiejętności przeliczania i segregowania

-rozwijanie umiejętności plastycznych

-poszerzanie wiadomości nt. znaczków pocztowych

rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki

-dokonuje analizy i syntezy wzrokowej

wdrażanie do odkładania zabawek na miejsce

-zachęcanie do obserwowania

usprawnianie narządów mowy

-rozwijanie logicznego myślenia i analizy wzrokowej

-zachęcanie do przestrzegania zasad

– wyrabianie właściwej siły nacisku, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

-rozwijanie logicznego myślenia

-wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi

-wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn),

-rozwijanie sprawności ruchowych

-rozumienie znaczenia snu dla zdrowia

-utrwalenie pojęcia para

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

-zwracanie uwagi na bezpieczeństwo

-wdrażanie do rozwiązywania problemów i wykorzystania posiadanej wiedzy

-zwracanie uwagi na zgodną zabawę

określanie cech jesiennej pogody

zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią /zachmurzenie, deszcz, wiatr, śnieg/

– porównywanie dwóch takich samych obrazków różniących się wyraźnymi cechami

-zwracanie uwagi na uważne słuchanie wiersza

zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem i dobieranie ubrania odpowiedniego do pogody

– nabywanie umiejętności kolorowania płaszczyzny

-utrwalanie znajomości podstawowych kolorów

– nabywanie umiejętności słuchania krótkich opowiadań z użyciem ilustracji

-poszerzanie wiadomości o otaczającej przyrodzie

-poszerzanie wiadomości nt. zastosowania wody

-zachęcanie do oszczędzania wody

-doskonalenie samodzielności w szatni i podczas przygotowywania się do leżakowania

zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi: bębenek, grzechotka, kołatka

-wdrażanie do reagowania na tempo i dynamikę

-zachęcanie do dbałość o zdrowie poprzez wyrabianie nawyków higienicznych i dbałość o czystość

– przełamywanie lęku przed lekarzem, pokonywanie oporu przed zażywaniem leków


Urodziny Mikołaja


Z wizytą w bibliotece


Pasowanie na Przedszkolaka

Żabki, które 20 września były nieobecne zostały uroczyście przyjęte w grono przedszkolaków Wesołej Rodzinki 🙂


Urodziny Anulki i Hani


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik :

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-zachęcanie do czynnego udziału w zabawie

-określanie wielkości, kształtu, koloru wybranych warzyw

-zachęcanie do spożywania warzyw jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia

-zachęcanie do poznawania wybranych warzyw za pomocą różnych zmysłów

-utrwalanie znajomości nazw wybranych warzyw

-rozwijanie umiejętności plastycznych

-kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy (kształtu, wielkości, koloru)

-usprawnianie i wzmacnianie motoryki małej poprzez lepienie z plasteliny

-zachęcanie do rozpoznawania kolorów

-rozwijanie poczucia rytmu poprzez powtarzanie tekstu za głosem nauczycielki -rozwijanie koordynacji ruchowej z wykorzystaniem umownych ruchów

-zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

-rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej

-wzbogacanie słownika czynnego dziecka

-wydłużanie czasu uwagi poprzez wdrażanie do uważnego słuchania

-nabywanie umiejętności poprawnej wypowiedzi poprzez wypowiadanie się na temat obrazka

– podejmowanie prób określania cech warzyw przedstawionych na obrazku

-kształcenie uwagi i słuchania ze zrozumieniem

-zachęcanie do nazywania kolorów celem ich utrwalenia

– wdrażanie do przezwyciężania trudności

rozróżnianie kształtów i kolorów figur

-rozwijanie umiejętności segregowania wg kolorów

-zachęcanie do porównywania ilości

– porównywanie dwóch takich samych przedmiotów, ale w różnych kolorach

– rozbudzanie wrażliwości na muzykę

-rozwijanie poczucia rytmu

– zachęcanie do rozróżniania muzyki smutnej i wesołej

-poszerzanie wiadomości nt. lasu i jego mieszkańców

-zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w lesie

-poszerzanie wiadomości nt. zwierząt leśnych – nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-3

-zapoznanie z wyglądem jeża

-zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych

-poznawanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy

– zapoznanie z domami wybranych zwierząt (jeż, wiewiórka, niedźwiedź)

-wdrażanie do kulturalnego jedzenia (prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, właściwe korzystanie z kubka)


Dzień głośnego czytania. Słuchanie opowiadania „Bracia Koala. Krokodyl Arek”czytanego przez mamę Mikołaja G.


Liczymy owoce na podstawie wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”


Urodziny Bartka

 


Witamy Panią Jesień


Malujemy jesienne liście


Pasowanie na przedszkolaka


Pierwsze dni w przedszkolu

 


Zamierzenia wrzesień

gr.3 latki „Żabki”

-zapoznanie z wyglądem własnej sali i imionami dzieci

-poznanie zwrotów grzecznościowych i wdrażanie do ich stosowania

-zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz mycia i wycierania rąk

-nawiązywanie bliskiego kontaktu z nauczycielem

-nabywanie umiejętności właściwego współżycia w grupie

-kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek

-wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce

-zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych

-zachęcanie do samodzielności

-zwracanie uwagi na nieoddalanie się od nauczyciela i piaskownicy

-zachęcanie do dzielenia się zabawkami i wspólnych zabaw

-wdrażanie do właściwego zachowania się w przedszkolu i zgodnej zabawy z kolegami

-wdrażanie do przestrzegania zasady niekorzystania z cudzych ręczników, kubków, itp.

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

-wdrażanie do bezpiecznej zabawy

– utrwalanie znajomości imion kolegów i koleżanek

-zachęcanie do wspólnych zabaw

-przestrzeganie zasad regulujących zachowania podczas wspólnych zabaw

-wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami

i dorosłymi

-zachęcanie do kolorowania obrazka

zwracania się o pomoc do nauczyciela w przypadku trudności

-rozwijanie spostrzegawczości

-rozwijanie umiejętności wokalnych

-zachęcanie do wykonywania poleceń słownych

-rozwijanie zainteresowań rysowaniem

– nazywanie części ciała

-nabywanie zaufania do nauczycielki i poczucia akceptacji

-kształtowanie potrzeby dzielenia się z rodzicami przeżyciami z przedszkola

-rozumienie konieczności przestrzegania zakazu poruszania się po drogach bez

opieki dorosłych

-rozwijanie zainteresowań plastycznych

-zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabawy

-utrwalanie znajomości podstawowych kolorów i wybranych znaków drogowych

-rozróżnianie uczestników ruchu drogowego (piesi, kierowcy)

-rozwijanie percepcji słuchowej

-rozumienie konieczności znajomości swojego imienia i nazwiska

-zapoznanie z rolą policjanta i możliwością zwrócenia się do niego o pomoc

– wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych

-nabywanie umiejętności określania jednoznacznych postaw: dobry, zły

-próby klasyfikowania ze względu na jedną cechę wspólną np. kolor liści

-rozwijanie pamięci i uwagi podczas nauki wiersza na pamięć

-wdrażanie do wyraźnej, zrozumiałej wypowiedzi

-zachęcanie do obserwowania liści i dostrzegania różnic w ich kształcie, barwie

-rozwijanie wyobraźni podczas kolorowania

-eksperymentowanie materiałem przyrodniczym

-porównywanie liści drzew liściastych i liści drzew iglastych

– zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych i eksperymentowania

-rozwijanie spostrzegawczości

-zapoznanie z zasadami zabaw przy stolikach

-rozpoznawanie po liściach i owocach drzew liściastych

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-rozpoznawanie po owocach drzew w ogrodzie

-zbieranie kasztanów, żołędzi, liści do kącika przyrody

-wdrażanie do bezpieczeństwa w czasie spaceru

-rozwijanie percepcji słuchowej

-rozwijanie sprawności ruchowych

-rozwijanie umiejętności przeliczania i kolorowania

-nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-2

-wyrabianie nawyku doprowadzania pracy do końca

-wyrabianie nawyku mycia rąk po skończonej pracy

-zachęcanie do spożywania owoców

– poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego

-pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się na forum grupy

-rozwijanie logicznego myślenia