Kangurki

Adresy mailowe nauczycieli:

mlip@wesolarodzinka9.pl


Zabawa z mówiącym robotem Doc. Kodowanie

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec

-doskonalenie umiejętności samodzielnego zakładania i zdejmowania odzieży,

-kształtowanie umiejętności dobierania ubrań w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych

-doskonalenie sprawności ruchowej zgodnie z indywidualnymi możliwościami oraz tempem rozwoju

-doskonalenie umiejętności modelowania z materiału plastycznego

– dostrzeganie wpływu własnych zachowań na atmosferę w grupie

-uczenie podejmowania prób wyjaśniania przyczyn podjęcia danej decyzji

-doskonalenie umiejetności okazywania innym życzliwości i wsparcia

-uczenie właściwych zachowań w kontakcie z przyrodą i podejmowania działań proekologicznych

-dostrzeganie wkładu własnego oraz poszczególnych członków w życie rodziny

-używanie zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach w domu i przedszkolu

-ćwiczenie umiejętności oceniania postępowania swojego i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości uniwersalnych

-rozumienie i zapamiętywanie prostych poleceń i instrukcji słownych oraz realizowanie zgodnie z nimi zadania

-zdobywanie doświadczeń zmierzających do dostrzegania skutków działań na przedmiotach

-dostrzeganie skutków własnego postępowania

-rozwijanie umiejętności dostrzegania i określania , które ze zmian mają charakter odwracalny lub nieodwracalny ( liczenie, budowanie z klocków, darcie-składanie kartki, itp)

-kształtowanie umiejętności wiązania zjawisk atmosferycznych z porą roku

-doskonalenie umiejętności rozumienia pojęcia „pory roku” i dostrzegania ich rytmu

– grupowanie przedmiotów ze względu na wspólną cechę

-kształtowanie umiejętności układania kartki pionowo, poziomo, wskazuje środek kartki, jej boki i rogi

-doskonalenie umiejętności odtwarzania kierunku od lewej do prawej, wodzenie palcem po śladzie od lewej do prawej


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na luty

-doskonalenie umiejętności aktywnego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych

-wykonywanie prostych ćwiczeń grafomotorycznych na dużych formatach

-rozwijanie płynności i koordynacji ruchów całego ciała

-wdrażanie zasad obowiązujących w otoczeniu

-podejmowanie prób rozpoznawanie i nazywania emocji innych osób

-doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmu za pomocą ruchu ciała,gestu, wybranych instrumentów muzycznych

-tworzenie muzyki z wykorzystaniem instrumentów oraz różnych przedmiotów

-tworzenie instrumentów z różnego materiału

-zdobywanie doświadczeń podczas manipulacji różnymi przedmiotami

-przyswajanie nazw dni tygodnia

-rozwijanie zainteresowań kosmosem,

-rozwijanie zainteresowań pracą zawodowa rodziców.

-doskonalenie umiejętności wyodrębniania wyrazów w krótkich zdaniach

-doskonalenie analizy i syntezy sylabowej

-doskonalenie umiejetności odtwarzania rytmu, melodii i tempa podczas śpiewania znanych piosenek

-uświadamianie, że wszyscy w grupie mają takie samae prawa i obowiązki

-pełnienie funkcji dyżurnego i rozumienie zakresu obowiązków

-koncentrowanie uwagi podczas zajęć z cała grupą i pracy indywidualnej

 


Kangurki z kolejna wizyta w bibliotece. Tym razem spotkanie z Krecikiem i bałwankiem

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

-doskonalenie umiejetności aktywnego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych

-doskonalenie umiejetności prawidłowego korzystania z przyborów gimnastycznych

– kształtowanie umiejetności współdziałania podczas zabaw ruchowych

-utrwalanie nawyku sprzątania po skończonej zabawie i pracach plastycznych

-rozwijanie umiejętności wskazywania na własne upodobania

oraz dostrzegania własnej odrębności i i indywidualności

– doskonalenie umiejętności czytelnej werbalizacji swoich uczuć i potrzeb

– dostrzeganie wpływu własnych zachowań na atmosferę

-uczenie podejmowania prób wyjaśniania przyczyn podjęcia danej decyzji

-nabywanie wrażliwości i świadomości kolorystycznej podczas posługiwania się bogatą paletą barw

-zapoznanie z technikami rysunkowymi i malarskimi na różnorodnych powierzchniach

-wykonywanie prostych ćwiczeń grafomotorycznych na dużych formatach

-zdobywanie doświadczeń zmierzających do dostrzegania skutków działań na przedmiotach

-dostrzeganie skutków własnego postępowania

-rozwijanie umiejętności dostrzegania i określania , które ze zmian mają charakter odwracalny lub nieodwracalny

-wzbogacanie słownictwa służącego do opisywania obserwowanych warunków pogodowych

-zachęcanie do opiekowania się zwierzętami w okresie zimy

-zapoznanie ze sposobem życia ludzi i zwierząt na biegunie północnym

-rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu

– doskonalenie umiejętnośći dostrzegania zmian w przyrodzie, otoczeniu

– reagowanie na zmiany tempa, pauzę , umowne sygnały dźwiękowe


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień

-kształtowanie umiejetności dobierania ubrańw ależności od pory roku i warunków atmosferycznych

-określanie swojego samopoczucia

-pomaganie innym w prostych czynnościach

-nabieranie wprawy w dbaniu o swój wygląd i najbliższe otoczenie

-włączanie się w działania osób dorosłych

-uczestniczenie w świętach rodzinnych i przedszkolnych

-identyfikowanie sie z rodziną, grupą przedszkolną, rówieśniczą ,respektowanie norm i reguł postępowania w tych grupach

-słuchanie utworów literatury dziecięcej

-wskazywanie postaci i sytuacji rzeczywistych i fikcyjnych

-odgrywanie ról w przedstawieniach przedszkolnych

-nauka piosenek, wierszy na pamięć

– odtwarznie prostych form tanecznych

-ćwiczenie kontrolowania natężenia głosu w konkretnych sytuacjach

– recytowanie wierszy grupowo i indywidualnie ze zwróceniem uwagi na właściwą intonację i natężenie głosu

-wykonywanie ćwiczeń oddechowych doskonalących umiejętność regulowania oddechu podczas mówienia

-doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmu, melodii, tempa wybranych piosenek na instrumentach muzycznych

-tworzenie muzyki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz różnych przedmiotów

-doskonalenie umiejętności wzrokowego określania liczebnościz zastosowniem określeń „mało”, „dużo”

-doskonalenie umiejętności posiłkowania się palcami i liczmanami podczas liczenia.


Kolejna wizyta w bibliotece. Słuchamy wierszy Marii Konopnickiej

 


Zabawa sztuką


Dzień praw dziecka – sensoryczna ścieżka zdrowia, ćwiczymy równowagę 

prawa3 prawa2 prawa1

 


Kodowanie na dywanie 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

-utrwalanie podstawowych zasad higieny

-właściwe wykonywanie czynności higienicznych w określonych sytuacjach, bez konieczności przypominania

-wykonywanie prostych ćwiczeń grafomotorycznych na dużych formatach

-wykonywanie różnych prac plastycznych i konstrukcyjnych

-zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na powietrzu

-rozwijanie umiejętności podrzucania i łapania , rzucania do celu,crysowania w powietrzu jedną, dwoma rękami, naśladowanie różnych ruchów i gestów

–respektowanie norm kodeksu grupowego

-dostrzeganie przejawów łamanie praw (agresywne zachowania, słowa, niszczenie wytworów pracy) ,próby przeciwstawiania się im

-dostrzeganie wpływu własnych zachowań na atmosferę w grupie,

-przyswajanie pojęć związanych ze świadomością regionalną i narodową- symbole narodowe, regionalne

-uczestniczenie w uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola, związanych z obchodzeniem świąt narodowych i regionalnych, odczuwanie powagi chwili

-uczestniczenie w świetach przedszkolnych i lokalnych

–doskonalenie analizy i syntezy sylabowej poprzez zabawę

-doskonalenie umiejętności opowiadania prostych historyjek obrazkowych (2-3 części)

-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, śmiałego zwracania się do rozmówcy

-wykonywanie ćwiczeń oddechowych doskonalących umiejętność regulowania oddechu podczas mówienia

-doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmu, melodii, tempa wybranych piosenek na instrumentach muzycznych

-tworzenie muzyki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz różnych przedmiotów

-określanie położenia przedmiotów , ich cechy wielkościowe, liczbę, porównywanie i szacowanie

-doskonalenie umiejętności porządkowania wg wzrastającej lub malejącej wielkości

-kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów przedmiotów ze względu na rodzaj i funkcje

-doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała


Zajęcia ruchowe z akademią bumerang Zajęcie otwarte


Szaszłyki owocowe zawsze pyszne i zdrowe

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik :
-doskonalenie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

-kształtowanie umiejętności dobierania ubrań w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych

-doskonalenie umiejętności posługiwania się łyżkąi widelcem, ze zwróceniem uwagi na prawidłowy chwyt

-doskonalenie sprawności ruchowej zgodnie z indywidualnymi możliwościami i tempem rozwoju

-kontrolowanie prawidłowej postawy ciała podczas pracy w pozycji siedzącej

-stymulowanie rozwoju dużej i małej motoryki poprzez zabawy i ćwiczenia

-rozpoznawanie sytuacji i czynników wywołujących określone stany emocjonalne

-uczestniczenie w zabawach i działaniach w grupie zgodnie z ustalonymi zasadami

-doskonalenie umiejętności mówienia miłych słów innym oraz dziękowania za takie słowa

– wykazywanie otwartości i zaufania do nauczycieli

-doskonalenie umiejętności odróżniania zachowań sprawiajacych przyjemność, od zdarzeń trudnych i niemiłych, korzystanie z pomocy osób dorosłych w trudnych sytuacjach

-wzbogacanie kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku

-wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmowy, przestrzeganie zasady słuchania , kiedy mówi ktoś inny

-doskonalenie umiejetności śmiałego przedstawiania się na forum grupy: podawanie pełnego imienia i nazwiska, określanie własnych zainteresowań

– wdrażanie do właściwego zachowania się w okreslonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania się do obowiazujących nakazów i zakazów

-uświadamianie konieczności zachowania ciszy lub kontrolowania natężenia głosu

-doskonalenie analizy i syntezy sylabowej poprzez zabawę

-zapoznanie z zapisem imienia dziecka

-doskonalenie umiejętności opowiadania prostych historyjek obrazkowych (2-3 części)

-doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmu , melodii i tempa podczas śpiewania znanych piosenek

-rozpoznawanie charakterystycznych elementów piosenki (refren, zwrotka)

-nabywanie wrażliwości i i świadomości kolorystycznej podczas posługiwania się bogatą paletą barw

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania położenia przedmiotów, ich cech wielkościowych oraz liczbę, porównywania , szacowania

-rozpoznawanie i nazywanie kształtów podstawowych figur geometrycznych

-doskonalenie umiejetności grupownia przedmiotów ze względu na jedną lub dwie cechy wspólne

-doskonalenie umiejętności dostrzegania i odtwarzania ,kontynuowania rytmów wizualnych

-doskonalenie umiejętności liczenia z użyciem palców, liczmanów

-prowadzenie kalendarza pogody, rozpoznawanie piktogramów pogodowch, nazywanie bieżącej pory roku

-dostrzeganie przemienności dnia i nocy,


Owocowa matematyka – liczymy, układamy rymy 


 

Dzień przedszkolaka – piżama party 


Poznajemy zasady ruchu drogowego


Pierwsze dni w przedszkolu

 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień :

-poznanie kącików zabaw

-poznanie imion kolegów i koleżanek oraz integrowanie grupy

-zachęcanie do ćwiczeń ruchowych

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat

-zachęcanie do słuchania wypowiedzi innych

– wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki

-poznanie najbliższego otoczenia przedszkola

-rozbudzanie wrażliwości na muzykę

-zachęcenie do działania plastycznego

-zachęcanie do rozwijania zainteresowań dzieci

-wdrażanie do kulturalnego zachowywania się

-doskonalenie słuchu fonematycznego

-wdrażanie do słuchania poleceń

-rozpoznawanie i nazywanie części ciała

-wdrażanie do bezpiecznej zabawy

-rozwijanie wyobraźni ruchowej i wrażliwości muzycznej

-zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe

-doskonalenie orientacji w przestrzeni

-rozwijane umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów

-kształtowanie pojęcia para

-doskonalenie motoryki małej

– doskonalenie motoryki i zaspokojenie potrzeby ruchu

-rozwijanie wyobraźni ruchowej

-utrwalenie zwrotów grzecznościowych w praktyce

-doskonalenie wycinania po linii prostej

-utrwalanie nazw kolorów; próby tworzenia i nazywania barw pochodnych; zachęcanie do starannego wykonania pracy

utrwalanie, rozróżnianie i nazywanie prawej i lewej strony

-zapoznanie z zasadami przechodzenia przez ulicę

-doskonalenie pamięci odtwórczej

-ćwiczenie spostrzegawczości

-zachęcanie do bezpiecznej zabawy

-rozwijanie umiejętności precyzyjnego kolorowania

– nabywanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według kształtu

-zapoznanie ze znakami drogowymi

-zapoznanie z dźwiękami pojazdów o specjalnym przeznaczeniu; kształcenie wrażliwości słuchowej

poznanie niektórych aspektów pracy policjanta i rozumienie jego społecznej roli; rozumienie, komu można podać swoje imię, nazwisko, adres

utrwalanie numerów alarmowych i właściwego zachowania się w obliczu niebezpieczeństwa