Odkrywcy

305125461 465064068872260 4863303070193809668 n 800x600
Adresy mailowe nauczycieli:
k.szczepaniak@wesolarodzinka9.pl
nspyra@wesolarodzinka9.pl


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec
– wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym,
-wzbogacanie słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej, sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
-poznanie kształtu litery p, P, j, J,g, G, z,c, C Z
-rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego,
-wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
-rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy
– rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni,
– wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacanie wiedzy na temat Księżyca
– doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności,
– utrwalanie wiadomości na temat kwadratu,
– rozwijanie umiejętności układania trzy- i czteroelementowych rytmów,
– rozwijanie umiejętności sprzątania swojego miejsca pracy
– utrwalenie wiadomości o kinie i teatrze,
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
– zapoznanie z zasadami właściwego zachowania w kinie i w teatrze,
– wzbogacenie słownictwa o pojęcie „fikcja”, rozwijanie umiejętności współpracy
– doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce),
– rozwijanie umiejętności manualnych
– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, samodzielnego ubierania się i wybierania garderoby adekwatnie do pogody, wzbogacenie słownictwa o przysłowia: „w marcu jak w garncu” i „ubierać się na cebulę”,
– rozwijanie sprawności fizycznej
– rozwijanie umiejętności czytania symboli,
– wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów służących do badania pogody,
– doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie pamięci wzrokowej, wzbudzenie ciekawości świata
– wzbogacenie wiadomości na temat powstawania tęczy, pobudzanie i stymulowanie zmysłów,
– zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
– wzbudzanie ciekawości świata, trening integracji sensorycznej
– kształtowanie postawy proekologicznej, nawyku systematycznego dbania o rośliny,
– utrwalenie wiadomości dotyczących wiosennych roślin, rozwijanie pamięci wzrokowej, trening integracji sensorycznej
– budowanie i wyrabianie wśród dzieci prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych, nauka prawidłowego mycia rąk,
– podniesienie poziomu wiedzy na temat znaczenia szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych,
– rozróżnianie dymów, ich źródeł oraz właściwości niekorzystnych dla zdrowia,
budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.


Mali Wielcy Odkrywcy do nowych zadań gotowi wszyscy. Do wiedzy mają złoty klucz: EKSPERYMENTUJ, BAW SIĘ I UCZ!

Odkrywcy z naszego przedszkola aktywnie uczestniczyły w dwóch modułach Programu Mali Wielcy Odkrywcy. Najpierw rozbudzali swoje zainteresowania dotyczące wynalazków takich jak zegar, koło czy kołowroty. Dzięki doświadczeniom poznali jak te przedmioty działają oraz jakie są ich cechy.

Drugi moduł odkrył przed nimi tajemnice Kuchennych Eksperymentów. Z wielkim zaangażowaniem, wszystkimi zmysłami poznawali przedmioty spożywcze takie jak soda, mąka, owoce, warzywa, mleko. Było wybuchowo, musująco i kolorowo. Zabawy badawcze są mocno wyczekiwanym wydarzeniem przez dzieci! Następny etap już niedługo przed nami!


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na luty
• Rozwijanie zainteresowań naukowych przez eksperymentowanie z użyciem składników spożywczych; poznanie właściwości niektórych produktów;
• Rozwijanie postawy badawczej, przez korzystanie z odpowiednich narzędzi;
• wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki, rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności współpracy;
• poznanie kształtu litery n, N, k, K, w, W, p, P, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, rozwijanie umiejętności współpracy;
• rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie sprawności fizycznej, utrwalenie nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz nastrojów w muzyce;
• wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy;
• doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, doskonalenie orientacji przestrzennej, wzbudzanie ciekawości świata, rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania;
• wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej, sprawności fizycznej, umiejętności współpracy;
• utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem równości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności sprzątanie swojego miejsca pracy;
• rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacanie wiedzy na temat Księżyca;
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, trening integracji sensorycznej.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

• poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej,
zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
• poznanie kształtu litery u, U, y, Y, L, l rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności tworzenia zdań, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas
zabaw
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 6,7,8, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
• poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
• poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
• zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
• poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
• rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności współpracy
• pogłębianie więzi rodzinnych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku,
• poznanie zasad bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych,
• zapoznanie z ideą wolontariatu, przybliżenie wartości pomagania innym ludziom, kształtowanie świadomości niesienia pomocy od najmłodszych lat przez inicjatywy dostosowane do wieku dzieci.Dzień Babci i Dziadka 

 


Nasi Odkrywcy migają z wielką ochotą, dlatego w okresie świąteczno- zimowym realizowali Moduł II z Interdyscyplinarnego Projektu Edukacyjnego- Migowy dla Dzieci. Poznaliśmy jak zamigać podstawowe słowa takie jak: bałwan, zima, prezenty, bombka. Nauczyliśmy się także migać piosenkę ” Hu hu ha! Nasza zima zła!”. To wszystko dzięki pani ekspertce modułu: Agnieszki Kaproń https://www.facebook.com/agnieszka.zielinska.1004 oraz założycielce projektu MiguMig- zabawy językiem migowym ( https://www.facebook.com/MiguMigPL/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_community_rollback=0&show_follower_visibility_disclosure=0 ). Więcej informacji na temat języka migowego dla dzieci można uzyskać na stronie https://www.migumig.pl/ .

 

 Recykling plastikowych butelek- praca plastyczno-techniczna
w wykonaniu przedszkolaków. Ale to było kreatywne wyzwanie! 

recykling5 recykling4 recykling3 recykling2 recykling1

Zajęcia atrakcyjne popołudniowe – wydrapywanka 

wydrapywanki4wydrapywanka 5 wydrapywanki3 wydrapywanki 2 wydrapywanki 1

Projekt migowy dla dzieci 

Grupa Odkrywcy z naszego przedszkola zaczęła przygodę z językiem migowym w ramach Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny – Migowy dla dzieci, który organizowany jest przez MiguMig – zabawy z językiem migowym. Dzieci dzięki opowiadaniu o piłeczce zamigaly kolory oraz emocje. Ekspertem Modułu I byla Pani Dobroslawa Harbacz Paluszkowe Rozśpiewanki .
https://www.facebook.com/paluszkowerozspiewanki/
Projektem w grupie koordynuje p. Katarzyna Szczepaniak.
https://www.facebook.com/groups/762818841799071/user/100064161182251
www.migumig.pl

migowy6 migowy5 migowy4 migowy3 migowy2 migowy1


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na listopad:

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego,
 • poznanie kształtu litery m, M, t, T, d, D, y, Y, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 4,5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego,
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej,
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich nawyków żywieniowych, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu,
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne.

 

Jesienne wianki 

wianki4 wianki2 wianki1

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik

 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy,
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych,
 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznawanie trybu życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, czytanie globalne wyrazów: marchew, cebula, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozumienie znaczenia pojęcia „przyjaźń”, doskonalenie współpracy
 • poznanie niektórych sposobów robienia przetworów, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie kształtu litery a, Ai, I, e,Edoskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, przygotowanie do pisania i czytania,
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 1,2,3, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
 • przypomnienie wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji,
 • poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin,
 • poznanie treści nowej piosenki i sposobu wykonania ciasta, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie orientacji w schemacie ciała, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych.

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny

Już niedługo grupa Odkrywców zacznie przygodę z językiem migowym, uczestnicząc w Interdyscyplinarnym Projekcie Edukacyjnym MIGOWY DLA DZIECI, organizowanym przez MiguMig – zabawy z językiem migowym oraz wspieranym przez ekspertów w 4 modułach.

https://www.migumig.pl/


Dzień chłopaka 

dzien chlopaka1 dzien chlopaka3 dzien chlopaka 2 dzien chlopaka1 1


Wirusoochrona


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na wrzesień

 • poznanie sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, klasyfikacji, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie umiejętności pomocy innym
 • utrwalenie przemienności dni tygodnia, poznanie sposobów pozbycia się wirusów i bakterii z dłoni, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie zauważania związków przyczynowo-skutkowych, rozwijanie samodzielności badawczej
 • wzbogacanie wiadomości o bezpiecznych sposobach spędzania czasu na placu zabaw, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności
 • układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego, współpracy, dbałości o innych, samodzielności, integracja grupy
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie słuchu muzycznego, motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja grupy
 • rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
 • poznanie niektórych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,