Smerfy

Adres mailowy nauczyciela:
mrogala@wesolarodzinka9.pl


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na STYCZEŃ

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw, zachęcanie do współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • poznanie liter: „l”, „L”, „s”, „S”, „b”, „B”, „u”, „U”, ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem,
 • poznanie cyfry 7,8,9 i 0, utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie pojęcia poznanych liczb (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich,
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku, ukazywanie cykliczności następowania dnia i nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów,
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej i ruchowej,
 • poznanie dyscyplin sportowych związanych z zimą, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętów zimowych, poznanie zasad bezpieczeństaw podczas zabaw na śniegu i lodzie,
 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo- ruchowej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką
 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie i utrwalanie tych wiadomości, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności poznawania otaczającego świata za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

Dzień Babci i Dziadka 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień 

 • zapoznanie z zawodem listonosza, poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach, utrwalenie numeru alarmowego 112, kształtowanie słuchu fonematycznego i sprawności manualnej, oswajanie z udzielaniem pomocy przez dzwonienie pod numer alarmowy 112
 • utrwalanie pojęć „duży” i „mały” i wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, liczenia, pracy w grupie, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, utrwalanie nazw figur geometrycznych, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności klasyfikacji i liczenia, rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania, 
 • poznanie litery „k”, „K”, „r”, „R”,
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, świętami Bożego Narodzenia oraz Wigilią, poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, poznanie piosenki o świątecznej tematyce, rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości muzycznej, poznanie historii narodzin Pana Jezusa i wybranej kolędy, utrwalenie słownictwa w języku angielskim dotyczącego świąt, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, kształcenie poczucia „pulsu” 
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, poznanie sposobów ochrony przed zimnem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie przez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, budowanie wiary we własne siły ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku i dotyku, wzmacnianie
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku
 • poznanie pojęcia „życzliwość”, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta, czerpanie radości z obdarowywania innych, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych, uczenie współpracy w małej grupie

Urodziny Tadka 

tadek urodziny


 

Dzień postaci z bajek 

smerfy postacie z bajkiZabawy figurami geometrycznymi
 
20221027 102459 1 figury3


 

Zabawy sportowe z akademią Bumerang

bumerang4bumerang 2bumerang4bumerang3


 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Listopad

 • poznanie pojęć: „mała ojczyzna”, „mapa”, „wspólnota”, rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, manualnej i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozpoznawanie liter „m”, „M”, „t”, „T”,„d”, „D”,„y”, „Y” czytanie globalne sylab: MO, MA, MI, ME, rozwijanie świadomości fonologicznej i doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego cyfry 4, rozwijanie umiejętności liczenia i współpracy
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu muzycznego i umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności wokalnych, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, zapoznanie z terminem „symetrii”, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt, poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni,
 • utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, poznanie właściwości miodu,
 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji, rozwijanie tężyzny fizyczne, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała,
 • poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów, utrwalanie nazw części ciała, rozwijanie sprawności manualnej i słuchu fonematycznego, kształcenie zmysłów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, , sprawności fizycznej, poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych przedmiotów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

W poszukiwaniu skarbów jesieni


Zamierzenia dydaktyczno—wychowawcze na paździenik

 • poznanie nazw niektórych owoców oraz poszerzanie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności liczenia, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które z nich rosną pod ziemią, a które nad ziemią, poznanie niektórych warzyw i ich właściwości, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z nazwami części roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie treści nowych piosenek, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej; kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • rozpoznawanie i układanie litery „a,” „A”, poznanie kształtu litery „i”, „I”, rozpoznawanie ich, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie,
 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt, utrwalenie wiedzy o zmianach w przyrodzie jesienią i o jej „skarbach”, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter,
 • rozpoznawanie cyfry 2 i 3, określanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby, rozwijanie umiejętności orientacji w budowie ciała, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie sprawności manualnej
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych, rozwijanie umiejętności współpracy
 • wprowadzenie litery „e”, „E”, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania,
 • poznanie niektórych właściwości wody, utrwalenie wiedzy o tym, jak się tworzą kałuże, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie umiejętności współpracy

Urodziny Alana


Smerfy o higienę dbają, więc wirusy przeganiają

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień

 • poznanie imion dzieci w grupie, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy, formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy, poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,
 • poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu, poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzanie słownika czynnego,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, orientacji w budowie ciała, rozwijanie sprawności małej motoryki, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności liczenia, , doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, liczenia sylab, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie świadomości fonologicznej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, , ilustrowanie treści utworu ruchem, kształtowanie poczucia formy muzycznej i kierunków w przestrzeni, podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych, np. gniewu, poznanie sposobów na rozpoznawanie ich u siebie, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),
 • doskonalenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, rozwijanie zainteresowań badawczych, poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie, wzbudzanie szacunku do pracy innych osób
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii, rozwijanie umiejętności poznawania różnych materiałów za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do poznawania nowych faktur,
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, podawanie ich nazw, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,