Smerfy


Adres mailowy nauczyciela:
mrogala@wesolarodzinka9.pl


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj

 • usprawnianie motoryki małej i percepcji wzrokowej, wdrażanie do kulturalnego zachowania się wobec innych osób, nawiązywanie relacji rówieśniczych, zachęcanie do uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat,
 • poznanie symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej, zapoznanie z mapą Polski oraz symbolami i herbami miast,  utrwalanie wiadomości na temat symboli narodowych,  ćwiczenie aparatu mowy,  rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonemowego, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • wprowadzenie litery „h”, „H”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, umiejętności grafomotorycznych, uważne słuchanie, rozpoznawanie liter, którymi dzieci są zainteresowane na skutek zabawy, rozwijanie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z konstrukcjami wykonywanymi przez zwierzęta, liczenie i tworzenie zbiorów, klasyfikowanie według danej cechy, 
 • uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, utrwalanie miłych słów, których należy używać w rozmowach z bliskimi osobami, rozpoznawanie uczuć, świadomienie roli rodziców w życiu dzieci, przygotowywanie upominków dla najbliższych, klasyfikowanie, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
 • rozpoznawanie różnego rodzaju dymów, poszerzanie wiadomości na temat szkodliwego wpływu dymu na nasze zdrowie, poznanie znaku zakazu palenia, 
 • liczenie, dodawanie, odejmowanie, uświadomienie, układanie przedmiotów zgodnie ze wzorem, wyrażanie radości z udziału w zabawach ruchowych
 • zapoznanie z różnymi zawodami i przedmiotami potrzebnymi do ich wykonywania, uświadomienie, że ludzie dorośli zarabiają pieniądze przez pracę, uświadomienie możliwości oszczędzania pieniędzy, pobudzanie zainteresowania literami, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie etapów powstawania ubrań bawełnianych i rozwoju rośliny, z jakiej są wykonane, zapoznanie z różnego rodzaju materiałami i przyborami krawcowej, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, zapoznanie z etapami produkcji przetworów mlecznych, wdrażanie do prawidłowych nawyków żywieniowych,  poszerzenie wiedzy na temat sposobu powstawania ciasta oraz produktów z ciasta (pieczywo, makarony itp.).

„Mali architekci” – zadanie zrealizowane w ramach projektu „Zabawa sztuką


W ramach projektu „Zabawa sztuką” Smerfy wykonały  pracę plastyczną wykonaną techniką TWAL


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na kwiecień

 • kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy, rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wprowadzenie litery „f”, „F”, „ł”, „Ł”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
 • utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, zachęcanie do dzielenia się książkami, wymiany nimi i wielokrotnego ich używania,zapoznanie z procesem tworzenia książki, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki, poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki
 • zapoznanie z pojęciem i przedmiotem „globus”, kształtowanie nawyku sprzątania, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę, poznanie zachowań proekologicznych, poszerzenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać,
 • zapoznanie z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, doskonalenie czynności matematycznych, w tym liczenia i pomiaru długości, utrwalenie cech wielkościowych, utrwalenie pojęcia ,,recykling”
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających, reagowanie na wskazówki N., uważne słuchanie, budowanie wypowiedzi, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie percepcji wzrokowej
 • poznanie różnicy między pojęciami „pionowe” i „poziome”, zapoznanie się z przyrządami do mierzenia,
 • rozwijanie małej motoryki, ćwiczenie koncentracji, rozwijanie zdolności wokalnych, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję słuchową, rozwijanie zdolności manualnych, stymulowanie wielu zmysłów,
 • zapoznawanie się ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku, podawanie nazw stanów emocjonalnych, zapoznanie z pracą straży pożarnej, policjanta oraz zasadami panującymi na drodze, utrwalanie numerów alarmowych
 • zapoznanie z pracą lekarza, uwrażliwianie zmysłów przez zabawy usprawniające percepcję wzrokowo-słuchową, zapoznanie ze zdrowym stylem życia, rozwijanie sprawności fizycznej, przypomnienie piosenki, zachęcanie do podejmowania wyzwań kulinarnych

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec

 • poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej, pobudzanie wyobraźni
 • wprowadzenie litery „z”, „Z”,„g”, „G”,„c”, „C”,, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, ćwiczenie aparatu mowy
 • poznanie piosenek, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, zachęcanie do aktywności i zabawy, w tym do organizowania teatrzyków, zabaw dramowych i plastycznych,
 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody, poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem: „w marcu jak w garncu”, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru, rozwijanie umiejętności matematycznych, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i odgłosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, współpraca w grupie, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych
 • poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie (co wynika z kalendarza i praw natury), przeprowadzanie zabaw badawczych i obserwacji, kształtowanie poczucia następstwa czasu
 • doskonalenie czynności matematycznych, utrwalenie informacji o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, zachęcanie do systematycznej pracy
 • zapoznanie z życiem i pracą na wsi, utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich oraz budynków, w których mieszkają, ćwiczenie percepcji wzrokowej,
 • utrwalenie wiedzy na temat domów zwierząt, kształtowanie otwartej postawy na przyrodę i dobra natury, rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i utrwalanie ich nazw, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do wyrażania ekspresji twórczej podczas zabaw plastycznych
 • utrwalenie nazw członków ptasich rodzin, wyodrębnianie z szeregu jednostki po cechach charakterystycznych, utrwalanie umiejętności liczenia i tworzenia zbiorów, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw plastycznych
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury, religie i zwyczaje, utrwalanie cech wielkościowych, rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z technikami ozdabiania jajek i ich nazwami, utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, zachęcanie do kultywowania tradycji, stymulowanie wielu zmysłów podczas zabaw sensorycznych, podsumowanie wiedzy (dzięki zagadkom i quizowi)

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – LUTY

 • uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie zasad komunikacji, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery „n”, „N”, „w”, „W”„p”, „P”„j”, „J”,,, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • utrwalenie nazw emocji, min z nimi związanych, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, wspomaganie rozwoju społecznego, poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań
 • pobudzanie do ekspresji artystycznej, stymulacja wielu zmysłów, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu ćwiczenie aparatu mowy (przez wymawianie wyrazów dźwiękonaśladowczych)
 • zapoznanie z naturalnymi zasobami ziemi, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, zapoznanie dzieci z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej oraz umiejętności plastyczno-technicznych,
 • poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta), poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc), rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, poznanie nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów, liczenie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania, wyrażanie ekspresji twórczej podczas budowania rakiet, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno- ruchowych
 • zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i relikty przeszłości, uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka, zapoznanie z zawodem archeologa,poszerzenie wiadomości o dinozaurach
 • rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i pozyskiwania z niego wiadomości, ćwiczenie percepcji słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac plastycznych, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania nowych rzeczy

 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na STYCZEŃ

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw, zachęcanie do współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • poznanie liter: „l”, „L”, „s”, „S”, „b”, „B”, „u”, „U”, ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem,
 • poznanie cyfry 7,8,9 i 0, utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie pojęcia poznanych liczb (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich,
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku, ukazywanie cykliczności następowania dnia i nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów,
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej i ruchowej,
 • poznanie dyscyplin sportowych związanych z zimą, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętów zimowych, poznanie zasad bezpieczeństaw podczas zabaw na śniegu i lodzie,
 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo- ruchowej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką
 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie i utrwalanie tych wiadomości, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności poznawania otaczającego świata za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

Dzień Babci i Dziadka 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień 

 • zapoznanie z zawodem listonosza, poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach, utrwalenie numeru alarmowego 112, kształtowanie słuchu fonematycznego i sprawności manualnej, oswajanie z udzielaniem pomocy przez dzwonienie pod numer alarmowy 112
 • utrwalanie pojęć „duży” i „mały” i wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, liczenia, pracy w grupie, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, utrwalanie nazw figur geometrycznych, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności klasyfikacji i liczenia, rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania, 
 • poznanie litery „k”, „K”, „r”, „R”,
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, świętami Bożego Narodzenia oraz Wigilią, poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, poznanie piosenki o świątecznej tematyce, rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości muzycznej, poznanie historii narodzin Pana Jezusa i wybranej kolędy, utrwalenie słownictwa w języku angielskim dotyczącego świąt, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, kształcenie poczucia „pulsu” 
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, poznanie sposobów ochrony przed zimnem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie przez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, budowanie wiary we własne siły ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku i dotyku, wzmacnianie
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku
 • poznanie pojęcia „życzliwość”, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta, czerpanie radości z obdarowywania innych, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych, uczenie współpracy w małej grupie

Urodziny Tadka 

tadek urodziny


 

Dzień postaci z bajek 

smerfy postacie z bajkiZabawy figurami geometrycznymi
 
20221027 102459 1 figury3


 

Zabawy sportowe z akademią Bumerang

bumerang4bumerang 2bumerang4bumerang3


 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Listopad

 • poznanie pojęć: „mała ojczyzna”, „mapa”, „wspólnota”, rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, manualnej i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozpoznawanie liter „m”, „M”, „t”, „T”,„d”, „D”,„y”, „Y” czytanie globalne sylab: MO, MA, MI, ME, rozwijanie świadomości fonologicznej i doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego cyfry 4, rozwijanie umiejętności liczenia i współpracy
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu muzycznego i umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności wokalnych, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, zapoznanie z terminem „symetrii”, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt, poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni,
 • utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, poznanie właściwości miodu,
 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji, rozwijanie tężyzny fizyczne, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała,
 • poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów, utrwalanie nazw części ciała, rozwijanie sprawności manualnej i słuchu fonematycznego, kształcenie zmysłów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, , sprawności fizycznej, poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych przedmiotów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

W poszukiwaniu skarbów jesieni


Zamierzenia dydaktyczno—wychowawcze na paździenik

 • poznanie nazw niektórych owoców oraz poszerzanie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności liczenia, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które z nich rosną pod ziemią, a które nad ziemią, poznanie niektórych warzyw i ich właściwości, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z nazwami części roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie treści nowych piosenek, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej; kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • rozpoznawanie i układanie litery „a,” „A”, poznanie kształtu litery „i”, „I”, rozpoznawanie ich, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie,
 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt, utrwalenie wiedzy o zmianach w przyrodzie jesienią i o jej „skarbach”, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter,
 • rozpoznawanie cyfry 2 i 3, określanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby, rozwijanie umiejętności orientacji w budowie ciała, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie sprawności manualnej
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych, rozwijanie umiejętności współpracy
 • wprowadzenie litery „e”, „E”, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania,
 • poznanie niektórych właściwości wody, utrwalenie wiedzy o tym, jak się tworzą kałuże, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie umiejętności współpracy

Urodziny Alana


Smerfy o higienę dbają, więc wirusy przeganiają

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień

 • poznanie imion dzieci w grupie, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy, formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy, poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,
 • poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu, poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzanie słownika czynnego,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, orientacji w budowie ciała, rozwijanie sprawności małej motoryki, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności liczenia, , doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, liczenia sylab, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie świadomości fonologicznej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, , ilustrowanie treści utworu ruchem, kształtowanie poczucia formy muzycznej i kierunków w przestrzeni, podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych, np. gniewu, poznanie sposobów na rozpoznawanie ich u siebie, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),
 • doskonalenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, rozwijanie zainteresowań badawczych, poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie, wzbudzanie szacunku do pracy innych osób
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii, rozwijanie umiejętności poznawania różnych materiałów za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do poznawania nowych faktur,
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, podawanie ich nazw, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,