Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • Umieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych

Wyłączenia

 • Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz

ScanImage001
2
3
4
5

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kornelia Węgler.
 • E-mail: mp.9@wesolarodzinka9.p
 • Telefon: 32 248 12 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki
 • Adres: 41-703 Ruda Śląska
  ul. Heleny Modrzejewskiej 10
 • E-mail: mp.9@wesolarodzinka9.p
 • Telefon: 32 248 12 46

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej, budynek przy ul. Heleny Modrzejewskiej 10
Aby dostać się do budynku przedszkola  należy otworzyć furtkę zamykaną na zasuwkę, po przejściu kilku kroków znajdują się schody, obok podjazd dla wózków. 
Wejście główne – pierwsze drzwi otwierane ręcznie, po prawej stronie dzwonek, przedsionek, drugie drzwi otwierane ręcznie. 
Z prawej strony budynku znajduje się wejście boczne – jeden stopień, drzwi otwierane ręcznie. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek jest dwupoziomowy – posiada schody, brak windy, pochylni, podjazdów, platform.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
Na terenie przedszkola nie ma parkingu. W odległości 50 m znajduje się parking ogólnodostępny.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej
 • Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu)
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Mapa strony

Słoneczka

Adresy mailowe nauczycieli:

mlip@wesolarodzinka9.pl

jprzysambor@wesolarodzinka9.pl


REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ WYCHOWANKÓW PODCZAS WYCIECZKI

(nauczyciel-opiekun grupy przypomina i omawia z dziećmi przed każdą wycieczką)


1. Reaguję na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka.
2. W czasie zbiórki ustawiam się parami.
3. Zachowuję bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem lub innym środkiem transportu:
a. wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów;
b. podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca;
c. zachowuję czystość w autokarze;
d. nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam się przez otwarte okna.
4. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości.
5. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki.
6. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna.
7. Nie dotykam i nie podnoszę nieznanych przedmiotów.
8. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuję bezpieczeństwo w pobliżu jezdni.
9. Nie spożywam nieznanych owoców, roślin, grzybów, np. zebranych w ogrodzie, lesie lub słodyczy otrzymanych od nieznajomych.
10. Zgłaszam opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
11. Sygnalizuję każde zauważone niebezpieczeństwo, np. oddalający się kolega, niebezpieczne przedmioty na placu zabaw itp.
12. Szanuję przyrodę – nie śmiecę, nie łamię drzew, nie niszczę roślin i wytworów pracy ludzkiej.
13. Zachowuję się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych.
14. Jestem pogodny, koleżeński i pomagam słabszym.


Autoportret


Słoneczka zostają pełnoprawnymi czytelnikami Miejskie Biblioteki Publicznej


Dnia 16.06 (środa) dzieci z gr. Słoneczka i Sówki jadą na wycieczkę do Wioski Indiańskiej w Karchowicach. Wycieczka jest organizowana z okazji pożegnania przedszkola.

Wyjazd po śniadaniu ok. godz. 8.45 , powrót na obiad ok. godz. 12.30.

Zapewniamy dzieciom picie i  II śniadanie.

Koszt to 45 zł= 32 zł wstęp + 13 zł autokar.

Chętnych na wyjazd prosimy o wpłatę ww kwoty do piątku 11.06.

W sytuacji losowej ( gdy dziecko nie pojedzie na wycieczkę ,a była ona opłacona)  zwracamy koszt wstępu czyli 32 zł)

Dziecko powinno mieć ubiór dostosowany do pogody- kurtkę od deszczu, czapkę od słońca oraz pełne buty.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec
-zapoznanie z nazwami miodu

-kształtowanie postaw proekologicznych

– zapoznanie z etapami rozwoju motyla

-wzbogacanie słownika dzieci o nowe wyrazy: kokon, poczwarka

-wzbogacanie wiedzy dzieci na temat życia ludzi na innych kontynentach

-doskonalenie sprawności artykulacyjnych i grafomotorycznych

-kształtowanie umiejętności znoszenia porażki

-wzbogacanie słownika dziecka o nowe wyrazy: lupa, teleskop

-utrwalenie pojęć: parzysty, nieparzysty

-ćwiczenie odporności emocjonalnej

-zapoznanie ze strojami i domami dzieci z różnych stron świata,

– rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne; różnorodność nacji, odmienna kultura (muzyka, tradycje).

-kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata,

– wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach,

-uczenie tolerancji i szanowania praw dziecka.

-rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych: zapoznanie ze środowiskiem życia i wyglądem biedronek ;

-zwrócenie uwagi na rolę biedronek w przyrodzie,

-rozwijanie aktywności twórczej podczas rozwiązywania zagadek w powiązaniu z posiadaną wiedzą;

-aktywizowanie procesów myślowych: analizy, syntezy, pamięci, logicznego myślenia.

-rozwijanie zainteresowań muzyką oraz kształtowanie trwałych nawyków obcowania z nią,

-rozwijanie wyobraźni muzycznej i wyzwalanie chęci wyrażenia uczuć i myśli za pomocą ruchu,

-zaspokajanie potrzeb ekspresji twórczych i odtwórczych.

-rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej,

-zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania rozszczepienia światła

-poznanie z pojęciem światło naturalne, sztuczne

-kształtowanie umiejętności przeprowadzenia doświadczenia i wyciągania wniosków

-wyrabianie wśród dzieci zgodnego współdziałania w zespole

-zapoznanie dzieci ze środkami transportu lądowego, wodnego i powietrznego

-wzbogacanie słownictwa związanego z transportem

-kształtowanie pojęcia „środki lokomocji”

-rozwijanie słuchu muzycznego

-rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni

-integrowanie grupy- tworzenie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy

-rozwijanie logicznego myślenia oraz inwencji twórczej

 


Konkurs recytatorski ” Polska pisana wierszem.” Nasze przedszkole reprezentowały Natalka z gr. Słoneczka i Milaz  gr. Tygryski

 


Słoneczka – czego można nauczyć się w szkole muzycznej


Słoneczka aktorami- Czerwony Kapturek


Instrumenty z rolki po papierze toaletowym


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 

-zachęcanie do rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy

-utrwalenie nazw instrumentów 

– zapoznanie z drukowaną i pisaną literą f, F 

-utrwalenie poznanych liter

– wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy

zachęcenie do częstego przebywania na powietrzu

-ćwiczenie spostrzegawczości 

-rozwijanie wyobraźni ruchowej 

-zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych 

-rozwijanie zainteresowań muzycznych  

– umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych  w ogrodzie przedszkolnym

-doskonalenie słuchu fonematycznego 

 -doskonalenie  rytmiczności i harmonii ruchu

-wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią

-zrozumienie ponoszenia konsekwencji  niewłaściwego zachowania 

– zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

-wdrażanie do uważnego słuchania

-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

– zapoznanie z pracą aktora

– wdrażanie do czekania na swoją kolej podczas wypowiedzi słownych

– doskonalenie sprawności manualnej

-doskonalenie analizy słuchowej 

-zachęcanie do rozpoznawania i nazywania uczuć 

-zachęcanie do prawidłowego przeliczania

-rozwijanie zainteresowań literackich 

-rozwijanie logicznego myślenia 

– doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmów  w ćwiczeniach ruchowych

-wdrażanie do rozumienia tygodnia jako 7 kolejnych dni oraz tydzień jako 7 dni

-zachęcanie do wystąpień przed grupą rówieśniczą

-doskonalenie umiejętności budowania zdań rozwiniętych

-doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznych

-kształtowanie szacunku do rodziców

-wzmacnianie więzi rodzinnych

-budzenie uczucia miłości do rodziców

– rozwijanie kreatywności

-czerpanie radości z przygotowywania niespodzianek najbliższym

 -zachęcanie do okazywania wdzięczności swoim rodzicom        


Gra planszowa Czerwony Kapturek autorstwa Oliwiera

 


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie


Prace dzieci


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na kwiecień :

– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery c,C; ł,Ł ;z,Z ;p,P

-doskonalenie słuchu fonematycznego

-doskonalenie sprawności manualnej

-wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych

-wdrażanie do uważnego słuchania

-kształtowanie właściwej postawy ciała

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-ćwiczenie wrażliwości słuchowej

-rozwijanie sprawności językowej

-rozwijanie logicznego myślenia

-usprawnianie grafomotoryki

-zachęcanie do wypowiadania się na okreslony temat

-kształtowanie postaw proekologicznych

-rozwijanie koncentracji uwagi

-usprawnianie percepcji słuchowej

-doskonalenie umiejetności segregowaniawg podanych cech

-usprawnianie techniki rachunkowej

-doskonalenie umiejetności skupiania się na zadaniu

-umuzykalnianie dzieci

-doskonalenie poczucia rytmu

-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowgo

-wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat

-zachęcanie do oszczedzania wody

-wzbogacanie wiedzy nt księżyca

-poznanie nowej techniki plastycznej

-ćwiczenie pamięci

-rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni,

-ćwiczenie umiejetności ważenia

-doskonalenie umiejętności odróżniania prawdy od fikcji literackiej

-wzbogacanie wiedzy nt Polski ; utrwalenie wiedzy o symbolach narodowych

-zapoznanie z legendą o Warszawie

-rozbudzanie uczuć patriotycznych

-kształtowanie wyobraźni muzycznej

-doskonalenie umiejętności rozpoznawanie brzmienia wybranych instrumentów muzycznych ; dźwięków wysokich i niskich

-ćwiczenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi

-poznanie dawnych stolic Polski- Gniezna i Krakowa

 


Słoneczka-Praca plastyczna ” Ptaki”, wycinanie sylwety ptaka, wypełnianie konturów wydzieranką


Kaczuszki” praca plastyczna origami, ilustracje do bajki „Brzydkie kaczątko”, realizacja programu „Bajki dobre na wszystko”


Zimę żegnamy, wiosnę witamy


Praca plastyczna „Marzanna zimowa panna


Tęczowe chmurki


Dzieci z grupy Słoneczka wzięły udział w programie ” Czyściochowe Przedszkole”. Firma Rossmann- organizator programu dostarczył dla dzieci mydła antybakteryjne Bobini Kids oraz materiały edukacyjne w postaci książeczek „Strażnicy czystych rączek.”


Zajęcia popołudniowe , uatrakcyjniające


Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem maty do kodowania


Szukamy wiosny w parku i ogrodzie przedszkolnym


Wiosenne kwiaty


Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze na marzec:
-rozwijanie zainteresowań poprze wybór zabawy

-rozwijanie inwencji ruchowej dzieci

-zapoznanie ze znakiem graficznym litery g,G; w,W ;j,J

-przygotowanie do nauki czytania i pisania

wdrażanie do estetycznego wykonywanie pracy

-zachęcenie do częstego przebywania na świeżym powietrzu

-utrwalenie litery g,G

-zachęcenie do zgodnych zabaw zespołowych

-doskonalenie pamięci wzrokowej

-zachęcenie do czytania

-rozwijanie umiejętności analizowania treści obrazków i wyciągania wniosków

-wzbogacanie wiedzy na temat roślin

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

-rozwijanie poczucia rytmu

-utrwalenie nazw dni tygodnia

-rozwijanie słuchu fonematycznego

-wdrażanie do poszanowania praw do zabawy

-zachęcenie do poszanowania zabawek

-doskonalenie umiejętności artykulacyjnych i grafomotorycznych

-doskonalenie techniki dodawania i odejmowania

-zachęcanie do rozwiązywania zadań

kształtowanie odpowiedzialności za osobę współćwiczącą

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ,ornitologicznych ,

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

-rozwijanie sprawności zachowania równowagi

-poszerzenie widomości nt symptomów wiosny

-umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie wyobraźni przestrzennej

zapoznanie ze sposobem wykonania przebiśniegów

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

-doskonalenie umiejętności językowych

-poszerzanie umiejętności rysowania po śladzie i samodzielnie

rozwijanie logicznego myślenia

-wdrażanie do udzielania poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania

kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej

-doskonalenie pamięci

-rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej

–zachęcenie do dostosowania ubioru do pogody

-doskonalenie myślenia matematycznego

-doskonalenie rysowania po śladzie

utrwalenie wiadomości związanych z oznakami wiosny

-rozwijanie funkcji językowych

-zapoznanie ze sposobem wykonania Marzanny

-zachęcanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zabaw na dworze

-kształcenie percepcji słuchowej

-doskonalenie poczucia rytmu

wdrażanie do uważnego słuchania. -doskonalenie funkcji językowych

-doskonalenie wyciągania wniosków

doskonalenie pamięci

-doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

kształtowanie prawidłowej postawy ciała


Praca plastyczna „Słoń”


Czyściochowe przedszkole – kart pracy


Zajęcia popołudniowe „Sawanna” praca zbiorowa


Zabawy matematyczne – kodowanie


Zwierzęta egzotyczne – lew


Słoneczka samodzielnie wykonały sylwety dinozaurów. Następnie odbył się teatr cieni pt. Park Jurajski.


Słoneczka. Zajęcia uatrakcyjniające…. Dzień Kota


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w gr. Słoneczka. Jury podjęło decyzję, że wszystkie prace są piękne. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Gratulacje dla Słoneczek.


Słoneczka przygotowują prace do konkursu plastycznego w swojej grupie, Laurka dla przyjaciela


Mali projektanci mody zimowej


Kodowanie na dywanie


Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze na luty

-zachęcanie do zgodnych zabaw z rówieśnikami 

-utrwalenie znanych liter 

-doskonalenie słuchu fonematycznego 

-doskonalenie sprawności manualnych 

-zachęcenie do bezpiecznej zabawy na śniegu 

-przygotowanie do nauki czytania

-utrwalenie kształtu liter :b,B  n,N

-ćwiczenie spostrzegawczości 

-wdrażanie do bezpiecznej zabawy

-poszerzanie umiejętności językowych

-ćwiczenia w czytaniu i rysowaniu 

rozwijanie logicznego myślenia

-doskonalenie sprawności manualnej

-ćwiczenie pamięci odtwórczej 

-doskonalenie poczucia rytmu

-zachęcanie do sprawnego stawiania się na zbiórki

-doskonalenie przeliczania

-szybkie reagowanie na zmianę sygnału

-zachęcenie do szanowania zabawek i wytworów prac dziec

-zachęcanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie

-doskonalenie umiejętności pisania w liniaturze (chętne dzieci)

– doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanych ćwiczeniach

-zwracanie uwagi na cechy charakterystyczne dla zimy

-doskonalenie umiejętności czytania -chętne dzieci

-poszerzenie umiejętności językowych 

-doskonalenie umiejętności rytmizowania tekstu oraz śpiewu poznanej piosenki

-doskonalenie umiejętności układania zdań  

-utrwalanie poznanych liter 

wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

-zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaźni w życiu człowieka

-rozwijanie sprawności ruchowych 

-wdrażanie do zachowania postawy bezpieczeństwa

-zachęcenie do przebywania na świeżym powietrzu 

-rozwijanie inwencji twórczej  i umiejętności manualnych 

-doskonalenie umiejętności matematycznych i językowych 

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 

-wzbogacanie słownictwa o treści niedostępne bezpośredniej obserwacji

-doskonalenie koordynacji wzrokowo ruchowej

-doskonalenie orientacji na kartce papieru 

-doskonalenie pamięci i logicznego myślenia 

doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

umuzykalnianie dzieci

-zauważanie trójkątnych kształtów w otoczeniu 

-doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania 

-doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i opinii

-rozróżnianie świata fikcji od prawdy 

-poszerzanie umiejętności plastycznych 

-kształtowanie precyzji wykonania 

-zachęcanie  do bacznych obserwacji

-poszerzenie wiadomości nt zwierząt egzotycznych  


Bal


Przygotowania do balu


Zamierzenia na styczeń 

– zachęcanie do właściwego gospodarowania swoim czasem 

-rozwijanie umiejętności łączenia faktów i wyciągania wniosków  

– rozwijanie szacunku do osób starszych

-zachęcanie do wypowiadania się  

-doskonalenie sprawności manualnej 

-rozwijanie inwencji twórczej

– wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad zachowania się podczas pobytu na placu zabaw 

-doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-ćwiczenie spostrzegawczości

-zwracanie uwagi na przestrzeganie Kodeksu

-tworzenie słów od sylab 

– wdrażanie do uważnego słuchania. -zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

-doskonalenie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce

-doskonalenie sprawności manualnych  i tanecznych umiejętności 

 -zachęcenie do współpracy podczas porządkowania otoczenia

-doskonalenie zmysłu zapachu

-utrwalenie poznanych liter

– kształcenie logicznego  myślenia matematycznego

-poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

– zapoznanie się z zasadami zabawy „Berek z imionami”

-utrwalanie pozycji wyjściowych do ćwiczeń 

-wdrażanie do bezpieczeństwa

-rozwijanie procesów analizy słuchowej 

-doskonalenie umiejętności przeliczania  i pisania cyfr

-zachęcanie do rozwijania indywidualnych zainteresowań 

-doskonalenie zapamiętywania 

-wyrabianie poczucia rytmu podczas powtarzana wygranego rytmu 

-utrwalenie poznanej piosenki

-doskonalenie sprawności manualnej

-zwracanie uwagi na czystość obuwia 

-wdrażane do słuchania poleceń

-rozwijanie logicznego myślenia

-zachęcanie do dzielenia się zabawkami 

-zachęcanie do zgodnej zabawy w małych zespołach

-doskonalenie analizy słuchowej zdania i czytania

-budzenie szacunku do osób starszych

-wdrażanie do występów przed publicznością

– utrwalenie zasada zabawy „Berek z imionami”

– doskonalenie sprawności manualnych i inwencji twórczej

-zachęcanie do przestrzegania zasad dobrej zabawy 


Wigilia


Zimowy krajobraz


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień:

-rozwijanie logicznego myślenia 

-określanie czynności 

-wprowadzenie drukowanej i pisanej litery r, R; s,S

-doskonalenie słuchu fonematycznego

– usprawnianie techniki cięcia nożyczkami

-zachęcenie do częstego przebywania na świeżym powietrzu  

-doskonalenie aparatu oddechowego

-utrwalenia w ćwiczeniach litery r, R, s,S

-budzenie zainteresowania swoją miejscowością

-poznanie regonalnych legend,gwary, kultury

-zapoznanie z nazwą swojego miasta oraz jego dzielnicami, z życiem K. Goduli, herbem i flagą Rudy Ślaskiej, z historią powstania węgla, pracą górnika

-przygotowanie do nauki czytania i pisania

-zachęcanie do przestrzegania zasad dobrej zabawy

-zapoznanie z liczbami 6, 7, 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

-rozwijanie myślenia matematycznego

-ćwiczenia składania kół według wzoru

-doskonalenie sprawności manualnej 

-zachęcanie do  dokarmiania ptaków zimą

-wdrażanie do uważnego słuchania

-rozwijanie  umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych            

-posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia w przestrzeni 

-rozwijanie  umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

-zachęcanie do obserwacji otoczenia

-tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej

-przygotowanie do nauki czytania (rozpoznawanie liter, układanie zdań…) 

–  utrwalenie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

-wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

-doskonalenie  umiejętności pracy w grupie

-wdrażanie do zgodnej zabawy zabawkami

-doskonalenie analizy słuchowej

– zachęcanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych

-zapoznanie z treścią inscenizacji            

-wzbogacanie słownictwa dzieci

-przypomnienie kształtu i nazw figur geometrycznych, określanie ich charakterystycznych cech

-kształtowanie prawidłowej postawy ciała

-rozwijanie umiejętności słownikowych 

-kształtowanie koordynacji wzrokowo -ruchowej 

-zachęcanie do poszanowania własności innych 

-ćwiczenie pamięci 

-rysowanie szlaczków


Witam wszystkie Słoneczka w piątek, 20 listopada.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Praw Dziecka. Chcecie się dowiedzieć jakie prawa mają dzieci ? To posłuchajcie piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc

Może warto nauczyć się jej na pamięć? Już zawsze będziecie pamiętać o swoich prawach.

Prawa dzieci” – rozmowa w oparciu o bajkę i własną wiedzę.

Cele:

Zapoznanie z prawami dziecka.

Zachęcanie do wyrażania swojego zdania.

Wdrażanie do przestrzegania ustalonych w grupie zasad.

Krystian w bajkowej krainie” – słuchanie bajki D. Kossakowskiej.

W pewnej bajkowej krainie wszyscy jej mieszkańcy byli bardzo mili. Pomagali sobie w trudnych chwilach, wspólnie spędzali wolny czas. Dzieci bawiły się grzecznie i nigdy nie kłóciły się. Aż tu pewnego dnia do bajkowej krainy przyjechał chłopiec o imieniu Krystian. Był bardzo hałaśliwy i nic mu się nie podobało. Zaczął zabierać dzieciom zabawki. Niektórym z nich nie pozwalał wspólnie bawić się. Dzieci były zdziwione zachowaniem Krystiana. Nigdy wcześniej nikt tak nie zachowywał się. Było im przykro i postanowiły porozmawiać z Krystianem. Chciały nauczyć go zgodnej zabawy i powiedzieć jakie zasady obowiązują w ich krainie. Ale Krystian nie chciał ich słuchać. Powiedział, że jest od nich mądrzejszy, zna ciekawsze zabawy i zamierza rządzić bajkową krainą. Wtedy dzieci poprosiły o pomoc dziadka Leona, który zawsze pomagał im w rozwiązywaniu trudnych spraw. Nie wiadomo co dziadek powiedział Krystianowi, ale gdy Krystian przyszedł następnego dnia do dzieci – był zupełnie innym chłopcem. Najpierw przeprosił wszystkich za swoje zachowanie, a później powiedział, że bardzo chce pozostać w bajkowej krainie i wspólnie bawić się. Obiecał też, że zawsze będzie przestrzegał ustalonych zasad.

Rozmowa na temat wysłuchanej bajki.

 • Jacy ludzie mieszkali w bajkowej krainie?
 • Kto przyjechał do bajkowej krainy?
 • Jakim chłopcem był Krystian?
 • Jak zachowywał się Krystian w stosunku do innych dzieci?
 • Co czuły dzieci, gdy przebywał z nimi Krystian?
 • Czego dzieci chciały nauczyć Krystiana?
 • co odpowiedział im Krystian?
 • Kogo dzieci poprosiły o pomoc? – co zrobił Krystian po rozmowie z dziadkiem Leonem?
 • Jak myślisz co dziadek Leon powiedział Krystianowi?

Jaki powinien być dobry kolega?” – tworzenie zasad.

 • Dobry kolega jest miły.
 • Dobry kolega pomaga innym.
 • Dobry kolega pociesza, gdy komuś jest smutno.
 • Dobry kolega dzieli się zabawkami.
 • Dobry kolega szanuje kolegów i wytwory ich pracy.

Bajka o prawach dziecka.

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

Dzieci wypowiadają się na temat przedstawionych praw.

 • Prawo do życia i rozwoju.
 • Prawo do życia bez przemocy i poniżania.
 • Prawo do wychowania w rodzinie.
 • Prawo do wypowiedzi.
 • Prawo do swobody myśli.
 • Prawo do nauki.
 • Prawo do tożsamości.
 • Prawo do informacji. Prawo do prywatności.

Czas na zabawę.

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo

Moje prawa” – zabawa plastyczna. Dzieci ilustrują wybrane przez siebie prawo.

Warto też dzieciom przypomnieć, że oprócz praw mają również obowiązki, o których należy z nimi porozmawiać.

Miłego dnia Wam życzę. Do rychłego zobaczenia. Trzymajmy się zdrowo.

Pani Małgosia.


Witajcie Słoneczka w czwartek, 19 listopada.

Jaka to litera?” – zabawa dydaktyczna.Na dywanie leżą odwrócone kartoniki z poznanymi literami. Dzieci losują kartonik, odczytują literę i podają słowo rozpoczynające się daną głoską. Chętne dzieci układają zdanie zawierający podane słowo.

Karta pracy, cz. 2, s. 15. Dokończ rysowanie misia. Pokoloruj go. Popatrz uważnie i połącz niedźwiedzie z ich cieniami.

Przysmak niedźwiedzia” – opowieść ruchowa. W dużym, starym lesie mieszkał niedźwiedź. Był wysoki (dzieci unoszą ręce w górę) i gruby (ręce wyciągają na boki). Kiedy budził się, przeciągał się (dzieci przeciągają się) i głośno ziewał (aaaa). Później sprawdzał czy jest ciepło (dzieci rozglądają się, patrzą w górę), słuchał, z której strony wieje wiatr (szyyy, szyyy). Głaskał się po brzuchu i mruczał mrrr, mrrr, mrrr jestem głodny (dzieci powtarzają mrr, mrr, mrr jestem głodny). Idę szukać miodu – powiedział niedźwiedź. Poszedł w głąb lasu. Gdy szedł, pod jego łapami łamały się gałęzie leżące na ziemi (trach, trach, trach). Nagle niedźwiedź zobaczył wysokie drzewo, na którym dzikie pszczoły miały swoją barć. Zaczął skakać z radości (dzieci podskakują i mówią hop, hop, hop). na pewno na górze jest smaczny miodek. Muszę wdrapać się na drzewo (dzieci naśladują wchodzenie na drzewo). Nie udało mi się, ale zaraz postukam w drzewo. Może miodek spadnie (stuk, stuk, stuk, stuk). Co się dzieje? Co się dzieje? Pszczoły atakują (bzzz, bzzz, bzzz). Muszę uciekać. Niedźwiedź biega w prawo i w lewo. (dzieci biegają w różne strony). No, udało mi się, już ich nie widzę. Bardzo niegościnne są te leśne pszczoły. Idę na jagody, też są smaczne (mniam, mniam, mniam).

Miś” – lepienie z plasteliny.

Cele:

• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

• Doskonalenie sprawności manualnej.

• Wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy.

Jaki jest miś” – wypowiedzi dzieci. Dzieci wypowiadają się na temat swoich misiów, szukają elementów wspólnych oraz wskazują cechy różniące misie. Podanie tematu pracy i wyjaśnienie sposobu wykonania. Zadaniem dzieci będzie wykonanie misia z plasteliny. Dzieci ugniatają plaste- linę w dłoni, sprawdzają jej plastyczność. Nazywają części ciała misia. Tworząc misia należy wykonać następujące czynności: – wyrobić plastelinę w dłoniach – uformować na tekturowej podkładce misia uwzględniając wszystkie elementy jego ciała – na głowie misia umieścić oczy z guzików, nos z tektury lub grubego materiału, usta z drucika kreatywnego lub grubszej nitki, włóczki.

Taniec z misiem” – improwizacja ruchowa. Każde dziecko zaprasza swojego misia do tańca i wspólnie z nim porusza się w rytm muzyki tanecznej.

Tyle na dziś. Do zobaczenia w przedszkolu już niedługo mam nadzieję. Trzymajmy się zdrowo. Pani Małgosia..


Dzień dobry Słoneczka w środę 18 listopada.

Znaczenie przeciwne” – ćwiczenia słownikowe. Rodzic podaje wyrazy, a dzieci szukają wyrazów o znaczeniu przeciwnym np. wysoki – niski, krótki – długi, szybki – wolny, czysty – brudny, szeroki – wąski, gruby – chudy.

Mój miś” – zabawa plastyczna. Dzieci dostają szablony misiów, dorysowują brakujące elementy (oczy, nos, usta) i kolorują według własnego pomysłu.

Temat : „Więcej, mniej, czy tyle samo” – wprowadzenie znaków >, <, =.

Cele:

Zapoznanie dzieci ze znakami >, <, =.

Doskonalenie techniki przeliczania.

Wyrabianie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

Dzieci siedzą na dywanie, przy stole lub biurku. Przed sobą mają 8 klocków lub wyciętych kółek.

Tyle samo” – wprowadzenie znaku =.

Rodzic i dziecko układają po prawej i po lewej stronie po 4 kółka lub klocki. Między kółkami, klockami rodzic układa z zapałek lub wykałaczek znak równości, wyjaśniając, że znak = oznacza, że po prawej i po lewej stronie jest tyle samo elementów. Dzieci układają znak = między swoimi kółkami lub klockami.

Dołóż i policz” – ćwiczenia w porównywaniu liczebności. Rodzic i dziecko dokładają po lewej stronie 2 kółka, klocki. Przeliczają elementy po prawej i lewej stronie. Rodzic układa z zapałek lub wykałaczek znak > i układa między kółkami. Wyjaśnia, że znak > oznacza że po stronie lewej jest więcej niż po stronie prawej.

Chcę mieć tyle samo” – ćwiczenia w przeliczaniu. Dzieci dokładają po prawej stronie 2 kółka, klocki. Przeliczają kółka (klocki) i wstawiają znak =. Dokładają po 2 kółka (klocki) po prawej i po lewej stronie, przeliczają elementy.

Zabierz i policz” – ćwiczenia w porównywaniu liczebności. Dzieci zabierają z lewej strony 3 kółka ( klocki). Przeliczają kółka (klocki) po prawej i po lewej Ustalają, gdzie jest mniej kółek (klocków). Rodzic układa odpowiednio znak < i wyjaśnia ,że oznacza on, że po lewej stronie jest mniej niż po prawej.

Gdzie więcej, a gdzie mniej?” – zabawa matematyczna. Zabawa w parach. Każda para ma 2 kostki do gry i druciki kreatywne (zapałki, wykałaczki) do formowania znaków <, >, =. Dzieci liczą ile oczek wypadło na ich kostkach i wstawiają odpowiedni znak <, >, =.

Zabawy z Przytulanką” – ćwiczenia gimnastyczne.

Cele:

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Nauka korzystania z przyboru nietypowego – Przytulanka.

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Ćwiczenia kształtujące brzuch i grzbiet. Przybory: zabawka pluszowa średniej wielkości.

-Dzieci w lekkim rozkroku z Przytulanką w dłoniach: na 1 – podnosimy Przytulankę przodem w górę, na 2 – opuszczamy przodem w dół, powtarzamy 6 razy.

-Dzieci w lekkim rozkroku, ramiona w bok w prawej ręce Przytulanka: na 1 – wznos ramion bokiem w górę z przełożeniem Przytulanki z ręki do ręki, na 2 – opust ramion bokiem w bok, powtarzamy 8 razy.

-Dzieci delikatnie podrzucają Przytulankę i łapią ją. Ćwiczenie powtarzamy 10 razy. Dzieci przekładają Przytulankę raz pod uniesioną ugiętą w kolanie prawą nogą raz pod lewą nogą, po 6 razy na nogę.

-Dzieci w leżeniu przodem ramiona wyciągnięte przed siebie w dłoniach Przytulanka: – staramy się na wyprostowanych rękach unieść Przytulankę w górę, powtarzamy 6 razy – przesuwamy Przytulankę jak najdalej w przód, 4 razy – podrzucamy Przytulankę w górę i łapiemy, 4 razy

-Dzieci w leżeniu tyłem o nogach ugiętych, Przytulanka siedzi na brzuchu. Dzieci wykonują skłon tułowia w przód i próbują dać buziaka Przytulance. Powtarzamy 4 razy. Dzieci w leżeniu tyłem o nogach ugiętych przesuwają Przytulankę po nogach w górę i w dół. Ćwiczenie powtarzamy 5 razy.

-Dzieci w siadzie prostym przesuwają Przytulankę po nogach od bioder w kierunku stóp i odwrotnie, ćwiczenie powtarzamy 6 razy.

-Dzieci w siadzie rozkrocznym wykonują skłon tułowia w przód jednocześnie starają się jak najdalej posadzić Przytulankę przed sobą, ćwiczenie powtarzamy 6 razy.

-Ćwiczenie oddechowe. Dzieci w leżeniu tyłem kładą swoje Przytulanki na brzuchu. Wdech – brzuszek się unosi, wydech – brzuszek opada. Powtarzamy 6 razy.

Karta pracy, cz. 2, s. 14. Miś to ulubiona zabawka wszystkich dzieci. Popatrz na obrazki i powiedz do czego potrzebny jest dzieciom pluszowy miś. Rysuj po śladach.

Co wiemy o niedźwiedziach– rundka z misiem. Dziecko trzymające misia w ręku mówi co zapamiętało o niedźwiedziu brunatnym i o jego życiu.

Tyle na dziś. Trudne rzeczy macie dzisiaj do zrozumienia, ale jestem pewna ,że sobie poradzicie. Powodzenia. Trzymajmy się zdrowo. Pani Małgosia.


Witajcie „Słoneczka” we wtorek, 17 listopada.

Jakie misie znasz?” – oglądanie książek. Dzieci oglądają książki, czasopisma o misiach. Wymieniają imiona misiów, ustalają z jakich bajek pochodzą misie, porównują ich wygląd, podają cechy charakteru poszczególnych misiów.

Karta pracy, cz. 2, s. 12. Narysuj przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na głoskę l. Dokończ szlaczki.

Skąd wziął się pluszowy miś?

Cele:

• Zapoznanie z historią powstania pluszowego misia.

• Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą.

• Wdrażanie do poszanowania zabawek.

Historia misia” – słuchanie opowiadania . Historia pluszowego misia rozpoczyna się bardzo dawno temu w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Theodore Roosevelt wybrał się na polowanie. Myśliwi zobaczyli małego niedźwiedzia i chcieli go zastrzelić. Prezydent powstrzymał ich. Zdarzenie opisała jedna z gazet, w której pojawił się też rysunek prezydenta, który broni małego niedźwiedzia. Całą sytuację wykorzystał właściciel sklepu z zabawkami. Postanowił uszyć zabawki przedstawiające pluszowego misia. Producent misiów uzyskał od prezydenta zgodę, aby miś nazywał się Teddy. Wszystkie dzieci pokochały pluszowego misia, a on stał się królem wśród zabawek.

Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie. – Gdzie rozpoczyna się historia pluszowego misia? – Dokąd wybrał się prezydent Treodore Roosevelt? – Kogo uchronił przed śmiercią prezydent? – Gdzie opisano zdarzenie mające miejsce na polowaniu? – Kto zobaczył w gazecie małego niedźwiedzia? – Co postanowił zrobić właściciel sklepu z zabawkami?

-Jak został nazwany pluszowy miś?

Sprawny miś” – ćwiczenia ruchowe. – zmęczone misie chodzą powoli po lesie

 • wesołe misie podskakują obunóż w miejscu
 • głodne misie wspinają się na drzewo po miód – przestraszone misie odganiają od siebie pszczoły
 • misie zasypiają – kładą się na podłodze, mruczą mru, mru, mru

Misie przygotowują się do zimowego snu” – zabawa artykulacyjna. Dzieci naśladują nauczyciela. Misie przygotowują się do zimy, są śpiące (dzieci ziewają), nucą sobie kołysankę (śpiewają aaaaaa). Misiom jest zimno (drżą, wykonują motorek wargami), muszą się ogrzać (chuchają na ręce). Misie przeziębiły się (dzieci kichają). Mama daje lekarstwo, które jest słodkie i smaczne (oblizują ruchem okrężnym wargi; kląskają, mlaszczą). Misie są zadowolone (dzieci mruczą, wymieniając głoskę m, chuchają na ręce, wymawiają głoskę ch

Karta pracy, cz. 2, s. 13. Pisanie litery l L po śladach i samodzielnie .

Uwaga: pięciolatki wykonują zadania w swoich kartach pracy z literą „l”


Witam wszystkie „Słoneczka” ,które zostały w domu w tym tygodniu. Dziś rozpoczynamy temat „Mój przyjaciel miś”

Układamy rymy” – ćwiczenia słownikowe. Ćwiczenie polega na szukaniu słów rymujących się: np. miś – Krzyś, konie – słonie, mewa – drzewa, Kasia – Stasia, pieski – niebieski, gazeta – rakieta, krata – mata, soki – skoki.

Uwaga:wymyślamy swoje słowa i szukamy do nich rymu. Dziecko dla rodzica, rodzic dla dziecka.

Mruczanki misia” – zabawa ortofoniczna. Miś Pafnucy to wielki śpioch. Lubi wylegiwać się w swojej gawrze i głośno mruczeć: mru, mru, mru (dzieci powtarzają: mru, mru, mru). Mama budzi go wołając: stuk, puk, stuk, puk, wstawaj misiu (dzieci powtarzają stuk, puk, stuk, puk, wstawaj misiu). A miś przeciąga się i mówi: aaa, ooo, aaa, ooo (dzieci powtarzają aaa, aaa, ooo, ooo) i dalej śpi. Chyba śni mu się pyszny miodek: mniam, mniam, mniam (dzieci powtarzają mniam, mniam, mniam). Możesz spać misiu aż do wiosny. Zaśpiewamy ci kołysankę aaa, aaa, aaa (dzieci powtarzają aaa, aaa,aaa)

Temat: Lalki Oli- wprowadzenie litery L,l na podstawie wyrazu „lalka”

Cele:

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery l, L.

• Doskonalenie słuchu fonematycznego.

• Usprawnianie grafomotoryki.

„Lalki Oli” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej.

Ola ma trzy ulubione lalki. Lidkę, która ma jasne włosy, Lilkę, której Ola robi kucyki i Walerkę. Dzisiaj Ola wybrała się z lalkami na spacer do lasu. Zabrała ze sobą koc i lupę. Chce obserwować przyrodę. Dokładnie przyjrzeć się małym mrówkom i biedronkom. Ola rozłożyła koc pod drzewem i wspólnie z lalkami odpoczywa. Za krzakiem stoi lis i zastanawia się, kim są goście, którzy odwiedzili las. Podobają mu się lalki, a szczególnie Walerka. Może kiedyś zaprzyjaźni się z nimi?

Rozmowa na temat opowiadania.

 • Ile ulubionych lalek ma Ola?
 • Jakie włosy ma Lidka?
 • – Jak wygląda Lilka?
 • – Dokąd wybrała się Ola?
 • – Co Ola zabrała ze sobą? –
 • Co Ola chce obserwować?
 • – Komu Ola chce się dokładnie przyjrzeć?
 • – Gdzie Ola rozłożyła koc?
 • – Co robi Ola wspólnie z lalkami?
 • – Kto stoi za krzakiem?
 • – Która lalka podoba się lisowi najbardziej?
 • – O czym myśli lis?

Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „l”.

Karta pracy, cz. 2, s. 10. Dzieci oglądają ilustrację i wymieniają nazwy zawierające głoskę l: las, motyl, lalka, lis, lupa, lód, loki, liście. Wyeksponowanie wyrazu podstawowego „lalka” oraz obrazka, przedstawiającego lalkę.

Analiza i synteza słuchowa wyrazu „lalka”.

 • Wypowiadanie całego wyrazu, kolejnych sylab i głosek w wyrazie lalka.
 • Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem.

-Wypowiadanie kolejnych głosek wyrazu lalka.

 • Liczenie głosek w wyrazie lalka.

Określanie położenia głoski odpowiadającej literze „l”.

 • Podawanie wyrazów zawierających głoskę l w nagłosie (lampa, lody, lupa), śródgłosie (seler, kalka, pilnik), wygłosie (bal, pal, motyl).
 • Określenie rodzaju głoski l (spółgłoska).
 • Wybrzmiewanie sylab w wyrazie lalka połączone z tupaniem, uderzaniem o uda.
 • Analiza i synteza wzrokowa wyrazu „lalka”.
 • Prezentacja litery l drukowanej małej i wielkiej.
 • Podawanie imion dzieci z grupy zawierających głoskę l.

Demonstracja litery „l” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

 • Pokaz pisania litery l, L bez liniatury.
 • Omówienie miejsca zapisu litery l, L w liniaturze. –
 • Analiza kształtu litery l, L.
 • Ćwiczenia usprawniające rękę (klaskanie, zaciskanie dłoni, naśladowanie gry na pianinie). – Formowanie kształtu litery l z plasteliny lub sznurka, sznurówki.

Nauka pisania litery l, L

 • Ćwiczenia w pisaniu palcem w powietrzu, na dywanie.
 • Malowanie litery l, L na szarym papierze.
 • Karta pracy, cz. 2, s. 11. Zaznacz w wyrazach litery l, L.

https://www.youtube.com/watch?v=NU1tFr8bXlA

Usypiamy lalki” – ćwiczenia artykulacyjne. Dzieci ćwiczą narządy mowy na sylabach: la, la, la, li, li, li, luli, luli, luli.

Zabawa ruchowa :https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

Informacje o niedźwiedziu brunatnym:

 • Sierść niedźwiedzia brunatnego ma barwę ciemnobrązową, choć niektóre jego podgatunki mogą mieć futro jaśniejsze.
 • Masa ciała poszczególnych osobników waha się między 200 a 780 kg.
 • Niedźwiedzica wydaje na świat dwoje-troje młodych niedźwiadków.
 • Niedźwiedź brunatny jest wszystkożerny. Żywi się: nasionami (żołędzie, orzechy), grzybami, ślimakami, dżdżownicami, jajami ptaków, ptakami, żabami, rybami, jagodami, miodem dzikich pszczół, a w przypadku braku innego pożywienia także trawą.
 • Jest wspaniałym łowcą ryb. z łatwością łapie je w potokach.
 • Dobrze pływa i wspina się po drzewach.
 • Niedźwiedź brunatny posiada duże, masywne ciało. Ma bardzo silne łapy i potężne pazury.
 • Gdy coś zobaczy staje na dwóch tylnych łapach.
 • Słabo widzi w ciemnościach.
 • Ma doskonały węch i bardzo dobry słuch.
 • Występuje w lasach górskich (Tatry, Bieszczady).
 • Niedźwiedź brunatny żyje samotnie.
 • Niedźwiedź brunatny jest chroniony na obszarze całej Polski.
 • Niedźwiedź brunatny zapada w sen zimowy. na zimę przygotowuje sobie legowisko zwane gawrą. Przebywa w nim od końca listopada do końca lutego.

Praca plastyczna: Jak narysować misia? https://www.youtube.com/watch?v=vvmgcWviiNw

Zabawa ruchowa „Gumi miś” dla przypomnienia.

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

Tyle na dziś. Wasze prace proszę przynieść jak już wrócicie do przedszkola. Pozdrawiam. Trzymajmy się zdrowo. Pani małgosia.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad:

Dziecko:

 • zna litery : y,l,k,r,s,

 • czyta proste wyrazy utworzone z poznanych liter

 • ćwiczy sprawność manualną (maluje, wycina, lepi, wydziera, kreśli szlaczki i litery)

 • jest sprawne ruchowo, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne(skacze, podskakuje na jednej nodze, obunóż, wykonuje skłony, przysiady itp.)

 • powtarza ruchy w określonej sekwencji (pamięć wzrokowo- ruchowa)

 • wskazuje prawą-lewą stronę swojego ciała, orientuje się w przestrzeni, na kartce

 • wzbogaca swoją wiedzę na temat życia niedźwiedzi

 • wzbogaca swoje słownictwo

 • jest zainteresowane swoim miastem-wie gdzie mieszka,zna historię powstania swojej miejscowości, węgla, zna pracę górnika

 • buduje swoje poczucie dumy z tego kim jest i gdzie mieszka

 • przelicza w zakresie 10- dodaje ,odejmuje na konkretach i w pamięci

 • poznaje znaki <,>- rozumie ich znaczenie

 • rozpoznaje i nazywa emocje swoje i innych

 • rozwija mowę i wyobraźnię poprzez tworzenie opowiadań do historyjek obrazkowych, buduje wypowiedzi wielozdaniowe

 • potrafi odgrywać różne role


Dzień Kolorowej Jesieni


Jesienne zabawy


Kasztanowe figurki


Zabawy z jeżem


Jesienne zabawySurówka Słoneczek


Wycieczka na skrzyżowanie


Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka


Zabawa w teatr


Zabawy figurami geometrycznymi


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

Dziecko:

 • zna litery : i, e,t,m,
 • czyta proste wyrazy w zakresie poznanych liter
 • zna cyfry 1-5
 • liczy w zakresie 10
 • jest sprawne manualnie -wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • jest sprawne ruchowo – wykonuje zabawy i ćwiczenia ruchowe
 • ma dobrą pamięć -uczy się wierszy i piosenek
 • swobodnie wypowiada się na dany temat
 • nabywa wiedzę nt pory roku -jesień
 • jest wrażliwe muzycznie i plastycznie
 • kształci swoje poczucie rytmu
 • rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa iglaste i liściaste
 • wie, na czym polega praca listonosza
 • zna różne sposoby przekazywania informacji
 • zna sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy i wymienia je
 • jest zainteresowane przyrodą
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • rozwija swoją wyobraźnię, logiczne myślenie

  Dzień Muzyki

Sówki


Adresy mailowe nauczycieli:

mrasienska@wesolarodzinka9.pl

jprzysambor@wesolarodzinka9.pl


REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ WYCHOWANKÓW PODCZAS WYCIECZKI

(nauczyciel-opiekun grupy przypomina i omawia z dziećmi przed każdą wycieczką)


1. Reaguję na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka.
2. W czasie zbiórki ustawiam się parami.
3. Zachowuję bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem lub innym środkiem transportu:
a. wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów;
b. podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca;
c. zachowuję czystość w autokarze;
d. nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam się przez otwarte okna.
4. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości.
5. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki.
6. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna.
7. Nie dotykam i nie podnoszę nieznanych przedmiotów.
8. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuję bezpieczeństwo w pobliżu jezdni.
9. Nie spożywam nieznanych owoców, roślin, grzybów, np. zebranych w ogrodzie, lesie lub słodyczy otrzymanych od nieznajomych.
10. Zgłaszam opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
11. Sygnalizuję każde zauważone niebezpieczeństwo, np. oddalający się kolega, niebezpieczne przedmioty na placu zabaw itp.
12. Szanuję przyrodę – nie śmiecę, nie łamię drzew, nie niszczę roślin i wytworów pracy ludzkiej.
13. Zachowuję się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych.
14. Jestem pogodny, koleżeński i pomagam słabszym.


Dnia 16.06 (środa) dzieci z gr. Słoneczka i Sówki jadą na wycieczkę do Wioski Indiańskiej w Karchowicach. Wycieczka jest organizowana z okazji pożegnania przedszkola.

Wyjazd po śniadaniu ok. godz. 8.45 , powrót na obiad ok. godz. 12.30.

Zapewniamy dzieciom picie i  II śniadanie.

Koszt to 45 zł= 32 zł wstęp + 13 zł autokar.

Chętnych na wyjazd prosimy o wpłatę ww kwoty do piątku 11.06.

W sytuacji losowej ( gdy dziecko nie pojedzie na wycieczkę ,a była ona opłacona)  zwracamy koszt wstępu czyli 32 zł)

Dziecko powinno mieć ubiór dostosowany do pogody- kurtkę od deszczu, czapkę od słońca oraz pełne buty.


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec:

 • Poznanie liter (G,g,H,h).
 • Doskonalenie kreślenia liter po śladzie.
 • Doskonalenie czytania prostych wyrazów.
 • Kształtowanie wyróżniania głosek w nagłosie i wygłosie.
 • Kształtowanie opowiadania historyjek obrazkowych, zachowując kolejność zdarzeń.
 • Kształtowanie dodawania i odejmowania na konkretach.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania elementów.
 • Klasyfikowanie elementów według określonych zasad.
 • Konstruowanie gier planszowych.
 • Szacowanie i dokonywanie pomiaru długości przedmiotów.
 • Klasyfikowanie według określonych zasad.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Stosowanie określenia następstwa czasu, np. dzisiaj, jutro, wczoraj, nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Rozwijanie zainteresowania pomiarem czasu.
 • Zapoznanie z cechami charakterystycznymi lata.
 • Zapoznanie z popularnymi miejscami letniego wypoczynku (morze, góry, jeziora).
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej, eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem.
 • Stosowanie różnych technik plastyczno-technicznych: rysuje, maluje, wykleja, koloruje, konstruuje.
 • Utrwalanie numerów alarmowych. Kształtowanie rozumienia, że podczas wakacji trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo.
 • Współpraca z dziećmi z grupy podczas zabaw i wykonywania wspólnych prac.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji, panowanie nad emocjami trudnymi.

Dzień Mamy i Taty


Wiosenne drzewa


Zdjęcie grupowe


Dzień pszczół


Zabawy domino i kostkami emocji


Mały Miś i supertajny projekt


Zajęcia z panią psycholog


Na wsi


Nasze prace


Grupa Sówki wzięła udział w #challengeniebieskiemotyle2021
Akcja jest inicjatywą Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, a jej celem jest POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT AUTYZMU  I PRZEKAZANIE ISKIERKI PRZYJAŹNI OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM.


Spotkanie z panią ze szkoły muzycznej


Zajęcia uatrakcyjniające- malowanie bibułą i wodą


Prace dziewczynek wykonywane podczas swobodnej działalności zabawowe


Obrazkowy przepis na sałatkę owocową


Realizacja modułu „Książki dzieciństwa” – prace dzieci wykonane w domu z rodzicami


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na maj:

 • Poznanie liter (K, k, R, r).
 • Doskonalenie kreślenia liter po śladzie.
 • Doskonalenie chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.
 • Doskonalenie czytania prostych wyrazów.
 • Kształtowanie rozróżniania głosek, dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Poznanie cyfr (cyfry 9, 0).
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania elementów.
 • Rozróżnianie kierunków.
 • Klasyfikowanie elementów według określonych zasad.
 • Poznanie znaków matematycznych+, –. Ustalanie wyników dodawania i odejmowania.
 • Porównywanie kształtów przedmiotów.
 • Rozpoznawanie monet.
 • Rozumienie i stosowanie pojęciapara.
 • Dokonywanie pomiaru długości.
 • Konstruowanie gier planszowych.
 • Zapoznanie z wiejskim krajobrazem.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowanych na wsi i zwierząt egzotycznych.
 • Zapoznanie z produktami, które otrzymujemy dzięki hodowli zwierząt.
 • Kształtowanieprzynależności do rodziny. Budowanie szacunku wobec najbliższych.
 • Wykonywanie różnych prac plastyczno-technicznych.
 • Śpiewanie piosenek. Rozwijanie poczucia rytmu. Reagowanie ruchem na zmianę rytmu muzyki.
 • Współpraca z dziećmi z grupy podczas zabaw i wykonywania wspólnych prac.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji, panowanie nad emocjami trudnymi.

Krajobrazy Polski


Praca plastyczna”Świat nocą”


Urodziny Julki


Prace dzieci wykonane w domu


Ekoludek Martyny


Prace Wojtka


Zadania Martyny


Prace Michała


Prace Natalii


Prace Laury


Prace Dominiki


Praca Leny


Prace Ani


Praca Dominiki  – Muzyka Vivaldiego


Zadania z książki, angielskiego i religii, oraz praca plastyczna przestrzenna Martyny

 


Prace Wojtka


Prace Natalki


Prace Martyny


Prace Natalki


Prace Leny


Praca Paulinki


Praca Pauliny


Prace Dominiki


Prace Natalki


Prace Wojtka


Zadania i prace plastyczne Martyny


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na kwiecień:

 • Poznanie liter (j,N,n,C,c).
 • Doskonalenie kreślenia poznanych liter po śladzie oraz rysowania wzorów litero podobnych.
 • Doskonalenie chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.
 • Zachęcanie do odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter.
 • Poznanie cyfry 8 iznaków matematycznych: <, >, =..
 • Zachęcanie do przeliczania elementów, dodawanie ich i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • Ćwiczenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi.
 • Stosowanie określeń dotyczących następstwa czasu, rozumienie następstwa dnia i nocy.
 • Zapoznanie ze zwierzętami prowadzącymi dzienny i nocny tryb życia.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat księżyca, kosmosu.
 • Zapoznanie z tym, jak działa zegar.
 • Doskonalenie układania przedmiotów w grupy, szeregi, układy rytmiczne.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzycznych, muzyczno-ruchowych, śpiewania piosenek.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawanie brzmienia wybranych instrumentów muzycznych, dźwięków wysokich i niskich.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Zachęcanie do dbania o porządek w miejscu pracy.
 • Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami: malowanie, rysowanie, wyklejanie, lepienie.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody, dbania o nią i dostrzegania jej piękna.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Zachęcanie do segregacji śmieci, oszczędzania wody i prądu.
 • Przypomnienie, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować zasady bezpieczeństwa.
 • Doskonalenie umiejętności odróżniania prawdy od fikcji literackiej.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat Polski.
 • Utrwalenie wiedzy o symbolach narodowych.
 • Zapoznanie z legendą o Warszawie.
 • Poznanie dawnych stolic Polski- Gniezna i Krakowa.
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych.

Zadania Martyny


Prace Martyny


Prace Martyny


Praca z religii – Wojtek


Prace Laury


Prace Wojtka


Praca plastyczna Pauliny” Czysta rzeka”


Powitanie wiosny


Hodowla rzeżuchy – doświadczenie


Pani Wiosna


Dzień morza


W marcu jak w garncu” -praca plastyczna


Prace chłopców podczas zabaw dowolnych


Dzieci z grupy Sówki wzięły udział w programie ” Czyściochowe Przedszkole”. Firma Rossmann- organizator programu dostarczył dla dzieci mydła antybakteryjne Bobini Kids oraz materiały edukacyjne w postaci książeczek „Strażnicy czystych rączek.”


Zajęcia uatrakcyjniające – „Pingwinki”


Nasze prace


Martwa natura


Eko kalendarz


Wyróżnienie dla Natalki w konkursie plastycznym pt. „Mamo, Tato, chcę być wielkim sportowcem!”

 


Zajęcia uatrakcyjniające „Dzień Dinozaura”


Malowanie dla chętnych – temat dowolny


„Mały artysta” – kreatywny przedszkolak „Wirusoochrona”


Ćwiczenia gimnastyczne z elementami integracji sensorycznej

 


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na marzec:

 • Zachęcanie do wypowiadania się na bliskie tematy. Poszerzanie zasobu słownictwa.
 • Poznanie liter (S, s, Z, z, Ł, ł).
 • Doskonalenie kreślenia poznanych liter po śladzie oraz rysowania wzorów litero podobnych.
 • Zachęcanie do odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter.
 • Poznanie cyfry 7.
 • Doskonalenie określania kierunków na kartce papieru, np.: góra, dół, prawy górny róg, lewy górny róg…, określania kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
 • Zachęcanie do przeliczania elementów, dodawanie ich i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • Stosowanie określeń dotyczących następstwa czasu, np. dzisiaj, wczoraj, jutro.
 • Posługiwanie się nazwami dni tygodnia, nazwami miesięcy i pór roku.
 • Doskonalenie układania przedmiotów w grupy, szeregi, układy rytmiczne.
 • Poznanie zwierząt należących do rodziny kotów (lew, gepard, puma, tygrys).
 • Zapoznanie z cechami charakterystycznymi aktualnej pory roku (wiosny).
 • Wskazywanie pierwszych oznak wiosny (przylatujące ptaki, pierwsze kwiaty, wyższa temperatura itp.).
 • Poznanie części roślin (kwiat, łodyga, liść, korzeń).
 • Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach muzycznych, muzyczno-ruchowych, śpiewania piosenek.
 • Zapoznanie ze znaczeniem słów: filharmonia, kompozytor, orkiestra.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Doskonalenie chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.
 • Zachęcanie do dbania o porządek w miejscu pracy.
 • Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami: malowanie, rysowanie, wyklejanie, lepienie.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody, dostrzegania jej piękna.

Zima


Urodziny Wojtka


Cztery żywioły- doświadczenia


Pejzaż


Domek


Zajęcia uatrakcyjniające popołudnia – malowanie farbami


Urodziny Witka


Mój dom – praca grupowa


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na luty:

 • Zachęcanie do wypowiadania się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiadania o ilustracji , mówienia poprawnie pod względem gramatycznym,
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słuchanie podczas czytanych tekstów, wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi,
 • Zachęcanie do odczytywania prostych nazw,
 • Śpiewanie piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych,
 • Poznanie liter t, T, f, F, W, w drukowanych i pisanych,
 • Rozwijanie umiejętności określania miejsca wskazanych głosek w słowach, dzielenia wyrazów na sylaby, czytania globalnie prostych wyrazów,
 • Określanie lewej i prawej strony,
 • Poznanie cyfry 6.
 • Doskonalenie liczenia, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności elementów w zbiorach,
 • Doskonalenie porównywania wielkości przedmiotów,
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania tempa i nastroju muzyki, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Poznanie niektórych instrumentów, improwizacje na instrumentach perkusyjnych.
 • Eksperymentowanie z mieszaniem kolorów farb, rozpoznanie barw ciepłych i zimnych.
 • Zapoznanie terminów: portret, pejzaż, martwa natura.
 • Zachęcanie do dbania o zdrowie (zdrowe zęby).
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej.
 • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie, uczestniczenie w obserwacjach przyrodniczych, nazywanie zjawisk charakterystycznych dla danej pory roku (zimy).
 • Zapoznaniez niektórymi sportami zimowymi.
 • Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami
  i dorosłymi,
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo –słuchowo -ruchowej,
 • Zachęcanie do współpracy z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności,
 • Samodzielne porządkowanie miejsca zabawy i miejsca pracy,
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, technicznych,
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych podczas pisania wzorów litero-
  i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr,
 • Doskonalenie w rozpoznawaniu emocji oraz rozładowywaniu negatywnych emocji.

Mały artysta-kreatywny przedszkolak


Bal


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń:

 • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie, uczestniczenie w obserwacjach przyrodniczych,
 • Zachęcanie do wypowiadania się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiadania o ilustracji ,
 • Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami
  i dorosłymi,
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo –słuchowo -ruchowej,
 • Doskonalenie liczenia, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie,
 • Rozróżnianie figur geometrycznych i ich nazywanie,
 • Segregowanie przedmiotów, obrazków według podanej cechy – tworzenie zbiorów,
 • Posługiwanie się nazwami miesięcy, pojęciami dotyczącymi następstwa czasu,
 • Doskonalenie mierzeniaprzedmiotów,
 • Uczestniczenie w uroczystości przedszkolnej – karnawał,
 • Doskonalenie odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów, posługiwanie się symbolami,
 • Zachęcanie do współpracy z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności,
 • Samodzielne porządkowanie miejsca zabawy i miejsca pracy,
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słuchanie podczas czytanych tekstów, wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi,
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, technicznych,
 • Zachęcanie do odczytywania prostych nazw,
 • Śpiewanie piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych,
 • Poznanie liter b, B, l, L, d, D, t, T drukowanych i pisanych,
 • Rozwijanie umiejętności określania miejsca wskazanych głosek w słowach,
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych podczas pisania wzorów litero-
  i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr,
 • Doskonalenie w rozpoznawaniu emocji oraz rozładowywaniu negatywnych emocji.

Wigilia


Urodziny Agatki


Urodziny Ani


Mikołajki


Prace dzieci


Dzielnice Rudy Śląskiej


Urodziny Paulinki


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na grudzień:

  • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie, 
  • Poznanie sposobów pomocy zwierzętom podczas zimy,
  • Zachęcanie do wypowiadania się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy,  opowiadania o ilustracji ,
  •  Poznanie pracy górnika, udział w uroczystości barbórkowej w przedszkolu
  • Wyrażanie swoich marzeń o mikołajkowych prezentach,
  • Doskonalenie koordynacji wzrokowo –słuchowo -ruchowej,
  • Doskonalenie liczenia, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie,
  • Rozróżnianie figur geometrycznych i ich nazywanie,
  • Segregowanie przedmiotów, obrazków według podanej cechy – tworzenie zbiorów,
  • Rozwiązywanie zagadek,
  • Doskonalenie odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów,
  • Zachęcanie do współpracy z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności,
  • Samodzielne porządkowanie miejsca zabawy i miejsca pracy,
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słuchanie podczas czytanych tekstów, wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi,
  • Doskonalenie w posługiwaniu się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu,
  • Poznanie określeń związanych z teatrem:  aktor, scena, lalka teatralna (pacynka, kukiełka, marionetka),
  • Zachęcanie do odczytywania prostych nazw,
  • Śpiewanie piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych,
  • Poznanie litery: p, P  drukowanej i pisanej,
  • Rozwijanie umiejętności określania miejsca wskazanych głosek w słowach,
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr,
  • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, technicznych,
  • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
  • Uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym.

 


Piątek 20.11.2020

Witajcie Sówki:)

Przebieg zajęć:

 • Słuchanie wiersza  „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego

– Zwróćcie uwagę jakie prawa dziecka przedstawione są w wierszu O prawach dziecka

        Niech się wreszcie każdy dowie

        I rozpowie w świecie całym,

        Że dziecko to także człowiek,

        Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta,

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

        Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

        A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

        Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

        I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.     

  Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,

        I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.

        Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

        Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

        Tak się tu w wierszu poukładały,

        Prawa dla dzieci na całym świecie,

        Byście w potrzebie z nich korzystały

        Najlepiej jak umiecie.

 Rozmowa na temat wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego

– Co to są prawa ?

– Kto ma swoje prawa ?

– Jakie prawa mają dzieci ?

– Czy potrzebne są prawa dla dzieci ?

– Jakie prawo jest według Ciebie najważniejsze ?

 • A teraz posłuchajcie piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8

 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Głowa, ramiona, kolana, pięty”

https://www.youtube.com/watch?v=14EBX7HXnxs

 • Praca plastycznaMoje prawa”  – Dzieci rysują na kartce wybrane przez siebie prawo.

Czwartek 19.11.2020

Dzień dobry Sówki!

Przebieg zajęć:

 1. Oglądanie zdjęć przedstawiających zwierzęta – swobodne wypowiedzi.

 2. Oglądanie ilustracji i nazywanie zwierząt domowych: chomik, kot, pies, rybki, papuga, kanarek, myszka, szczur… Próby dobierania podpisów, wyróżnianie poznanych samogłosek w wyrazach.

 3. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Rozmowa.

Rozmowa

Dryń! Telefon!

Cześć.Tu babcia.

O! Dzień dobry!

Dobra Żabcia…

Ja nie jestem żadną Żabcią, babciu!

Wiem Haneczko… Nie rusz, Żabciu! Haniu, wiesz kto ze mną mieszka?

Kot!

Nie tylko! Mam też pieska!

Pieska? Ale fajnie, babciu!

Hau! Hau! Hau! Hau! Spokój, Żabciu!

A co na to Mruczek mówi?

Wiesz, od razu ją polubił.

Tego pieska dał ci dziadek?

Nie, Haneczko.To przypadek… W Internecie przeczytałam, że ktoś psa przy poczcie znalazł.No i odwiózł do schroniska.Żal mi się zrobiło psiska… Pan przywiązał go na sznurku.I zostawił.Tuż przy murku.Dwa dni siedział psiak pod drzewem…

Jak tak można, babciu?

Nie wiem… Może kapcie pogryzł panu? Odgryzł frędzle od dywanu? Może głośno szczekał w domu? Albo już się znudził komuś? Siedział, siedział, czas uciekał, a pies wciąż na pana czekał.