Odkrywcy

305125461 465064068872260 4863303070193809668 n 800x600
Adresy mailowe nauczycieli:
k.szczepaniak@wesolarodzinka9.pl
nspyra@wesolarodzinka9.pl

Recykling plastikowych butelek- praca plastyczno-techniczna
w wykonaniu przedszkolaków. Ale to było kreatywne wyzwanie! 

recykling5 recykling4 recykling3 recykling2 recykling1

Zajęcia atrakcyjne popołudniowe – wydrapywanka 

wydrapywanki4wydrapywanka 5 wydrapywanki3 wydrapywanki 2 wydrapywanki 1

Projekt migowy dla dzieci 

Grupa Odkrywcy z naszego przedszkola zaczęła przygodę z językiem migowym w ramach Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny – Migowy dla dzieci, który organizowany jest przez MiguMig – zabawy z językiem migowym. Dzieci dzięki opowiadaniu o piłeczce zamigaly kolory oraz emocje. Ekspertem Modułu I byla Pani Dobroslawa Harbacz Paluszkowe Rozśpiewanki .
https://www.facebook.com/paluszkowerozspiewanki/
Projektem w grupie koordynuje p. Katarzyna Szczepaniak.
https://www.facebook.com/groups/762818841799071/user/100064161182251
www.migumig.pl

migowy6 migowy5 migowy4 migowy3 migowy2 migowy1


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na listopad:

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego,
 • poznanie kształtu litery m, M, t, T, d, D, y, Y, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 4,5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego,
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej,
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich nawyków żywieniowych, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu,
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne.

 

Jesienne wianki 

wianki4 wianki2 wianki1

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik

 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy,
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych,
 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznawanie trybu życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, czytanie globalne wyrazów: marchew, cebula, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozumienie znaczenia pojęcia „przyjaźń”, doskonalenie współpracy
 • poznanie niektórych sposobów robienia przetworów, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie kształtu litery a, Ai, I, e,Edoskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, przygotowanie do pisania i czytania,
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 1,2,3, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
 • przypomnienie wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji,
 • poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin,
 • poznanie treści nowej piosenki i sposobu wykonania ciasta, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie orientacji w schemacie ciała, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych.

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny

Już niedługo grupa Odkrywców zacznie przygodę z językiem migowym, uczestnicząc w Interdyscyplinarnym Projekcie Edukacyjnym MIGOWY DLA DZIECI, organizowanym przez MiguMig – zabawy z językiem migowym oraz wspieranym przez ekspertów w 4 modułach.

https://www.migumig.pl/

 


Dzień chłopaka 

dzien chlopaka1 dzien chlopaka3 dzien chlopaka 2 dzien chlopaka1 1


Wirusoochrona


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na wrzesień

 • poznanie sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, klasyfikacji, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie umiejętności pomocy innym
 • utrwalenie przemienności dni tygodnia, poznanie sposobów pozbycia się wirusów i bakterii z dłoni, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie zauważania związków przyczynowo-skutkowych, rozwijanie samodzielności badawczej
 • wzbogacanie wiadomości o bezpiecznych sposobach spędzania czasu na placu zabaw, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności
 • układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego, współpracy, dbałości o innych, samodzielności, integracja grupy
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie słuchu muzycznego, motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja grupy
 • rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
 • poznanie niektórych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,

Smerfy

Adres mailowy nauczyciela:
mrogala@wesolarodzinka9.pl


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na STYCZEŃ

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw, zachęcanie do współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • poznanie liter: „l”, „L”, „s”, „S”, „b”, „B”, „u”, „U”, ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem,
 • poznanie cyfry 7,8,9 i 0, utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie pojęcia poznanych liczb (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich,
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku, ukazywanie cykliczności następowania dnia i nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów,
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej i ruchowej,
 • poznanie dyscyplin sportowych związanych z zimą, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętów zimowych, poznanie zasad bezpieczeństaw podczas zabaw na śniegu i lodzie,
 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo- ruchowej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką
 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie i utrwalanie tych wiadomości, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności poznawania otaczającego świata za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

Dzień Babci i Dziadka 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień 

 • zapoznanie z zawodem listonosza, poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach, utrwalenie numeru alarmowego 112, kształtowanie słuchu fonematycznego i sprawności manualnej, oswajanie z udzielaniem pomocy przez dzwonienie pod numer alarmowy 112
 • utrwalanie pojęć „duży” i „mały” i wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, liczenia, pracy w grupie, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, utrwalanie nazw figur geometrycznych, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności klasyfikacji i liczenia, rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania, 
 • poznanie litery „k”, „K”, „r”, „R”,
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, świętami Bożego Narodzenia oraz Wigilią, poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, poznanie piosenki o świątecznej tematyce, rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości muzycznej, poznanie historii narodzin Pana Jezusa i wybranej kolędy, utrwalenie słownictwa w języku angielskim dotyczącego świąt, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, kształcenie poczucia „pulsu” 
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, poznanie sposobów ochrony przed zimnem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie przez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, budowanie wiary we własne siły ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku i dotyku, wzmacnianie
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku
 • poznanie pojęcia „życzliwość”, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta, czerpanie radości z obdarowywania innych, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych, uczenie współpracy w małej grupie

Urodziny Tadka 

tadek urodziny


 

Dzień postaci z bajek 

smerfy postacie z bajkiZabawy figurami geometrycznymi
 
20221027 102459 1 figury3


 

Zabawy sportowe z akademią Bumerang

bumerang4bumerang 2bumerang4bumerang3


 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Listopad

 • poznanie pojęć: „mała ojczyzna”, „mapa”, „wspólnota”, rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, manualnej i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozpoznawanie liter „m”, „M”, „t”, „T”,„d”, „D”,„y”, „Y” czytanie globalne sylab: MO, MA, MI, ME, rozwijanie świadomości fonologicznej i doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego cyfry 4, rozwijanie umiejętności liczenia i współpracy
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu muzycznego i umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności wokalnych, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, zapoznanie z terminem „symetrii”, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt, poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni,
 • utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, poznanie właściwości miodu,
 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji, rozwijanie tężyzny fizyczne, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała,
 • poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów, utrwalanie nazw części ciała, rozwijanie sprawności manualnej i słuchu fonematycznego, kształcenie zmysłów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, , sprawności fizycznej, poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych przedmiotów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

W poszukiwaniu skarbów jesieni


Zamierzenia dydaktyczno—wychowawcze na paździenik

 • poznanie nazw niektórych owoców oraz poszerzanie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności liczenia, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które z nich rosną pod ziemią, a które nad ziemią, poznanie niektórych warzyw i ich właściwości, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z nazwami części roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie treści nowych piosenek, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej; kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • rozpoznawanie i układanie litery „a,” „A”, poznanie kształtu litery „i”, „I”, rozpoznawanie ich, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie,
 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt, utrwalenie wiedzy o zmianach w przyrodzie jesienią i o jej „skarbach”, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter,
 • rozpoznawanie cyfry 2 i 3, określanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby, rozwijanie umiejętności orientacji w budowie ciała, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie sprawności manualnej
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych, rozwijanie umiejętności współpracy
 • wprowadzenie litery „e”, „E”, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania,
 • poznanie niektórych właściwości wody, utrwalenie wiedzy o tym, jak się tworzą kałuże, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie umiejętności współpracy

Urodziny Alana


Smerfy o higienę dbają, więc wirusy przeganiają

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień

 • poznanie imion dzieci w grupie, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy, formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy, poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,
 • poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu, poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzanie słownika czynnego,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, orientacji w budowie ciała, rozwijanie sprawności małej motoryki, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności liczenia, , doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, liczenia sylab, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie świadomości fonologicznej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, , ilustrowanie treści utworu ruchem, kształtowanie poczucia formy muzycznej i kierunków w przestrzeni, podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych, np. gniewu, poznanie sposobów na rozpoznawanie ich u siebie, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),
 • doskonalenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, rozwijanie zainteresowań badawczych, poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie, wzbudzanie szacunku do pracy innych osób
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii, rozwijanie umiejętności poznawania różnych materiałów za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do poznawania nowych faktur,
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, podawanie ich nazw, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,

Biedronki

 

img 20220906 085742 800x360

Adres mailowy nauczyciela:
agolab@wesolarodzinka9.pl


Dzień Babci i Dziadka 


Popołudnia z klockami 🙂 wg metody sześciu klocków

 


Urodzinki Kacperka 


Choinka

 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień
– poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie
o odpowiednim ubiorze
– poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie motoryki, wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy
– utrwalanie pojęć: duży, mały, rozwijanie umiejętności klasyfikacji,
– poznanie właściwości śniegu i lodu,
– rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej,
– poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat za pomocą słowa, pracy plastycznej, gestu i mimiki,
– wdrażanie do niesienia pomocy smutnym, samotnym i pokrzywdzonym, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
– poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 0–6,
– budzenie zainteresowania eksperymentami, rozwijanie wyobraźni,
– poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce zwianej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej
– poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych,
– poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej (podział słów na sylaby), 
– wdrażanie do współpracy podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych
i swobodnych
– utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat,
– ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku
– poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku
i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
– zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinny
– poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu
w następowaniu po sobie dnia i nocy, utrwalenie nazw dni tygodnia, zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy,
– poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych, utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami


Poznajemy nasze miasto i pracę górnika


Miś pluszowy


Dzień postaci z bajek

 


Zabawy w ogrodzie przedszkolnym 

ogrod5 ogrod4 ogrod3 ogrod2 ogrod1


Dbamy o siebie 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad 

 • poznanie pojęć: mapa, symbole narodowe, Polska, dom, mieszkańcy domu
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych 
 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości
 • rozumienie pojęcia marzenia 
 • utrwalenie nazw części ciała
 • poznanie zawodu lekarz, stomatolog, 
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, produktów zdrowych do jedzenia 
 • rozwijanie wyobraźni rozwijanie umiejętności klasyfikowania według symbolu
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych 
 • poznanie zasad zachowania się w lesie 
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania 
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych 
 • poszerzenie słownika czynnego
 • rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej 
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności przeliczania 
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
 • budowanie poczucia zaufania w grupie

Zajęcie otwarte


Sałatka owocowa


Poznajemy warzywa


Dzień Marchewki


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią
 • poszerzenie wiedzy o owocach i warzywach
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • wyrabianie postawy szacunku wobec osób starszych
 • wdrażanie do poszanowanie roślin i zwierząt
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • kształtowanie sprawności manualnej
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • rozwija nie umiejętności klasyfikacji
 • doskonalenie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności uczestniczenia w zabawach badawczych
 • kształtowanie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni
 • doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozwijanie ciekawości poznawczej
 • rozwijanie umiejętności zauważania rytmów i ich odtwarzanie
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas krojenia
 • odróżnianie środowiska parku i lasu
 • poszerzenie wiedzy o zachowaniu w sytuacji zagrożenia
 • rozwijanie empatii
 • poszerzenie słownictwa o pojęcia związane z ptakami
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • określanie liczebności zbiorów – mniej, więcej, tyle samo
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie

Spacer na ogródki działkowe


Poszukiwanie jesieni


Owocowy zawrót głowy


Pasowanie na przedszkolaka


Atrakcyjne popołudnie z kropką


Zwiedzamy przedszkole


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Dziecko:

 • zna imiona dzieci w grupie
 • zna miejsce w sali, wie gdzie znajdują się poszczególne kąciki zabaw
 • wypowiada się na określony temat
 • słucha ze zrozumieniem
 • nawiązuje relacje z rówieśnikami i dorosłymi w przedszkolu
 • doskonali umiejętność nazywania części ciała
 • orientuje się w schemacie ciała
 • bierze udział w zabawach grupowych
 • uprzejmie zwraca się do innych
 • wyraża ruchem treść piosenki
 • wdraża się do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu
 • utrwala pojęcia dotyczące wielkości – mały, mniejszy, najmniejszy
 • rozwija sprawność manualną przez różne aktywności
 • uważnie słucha wierszyków, opowiadań
 • nazywa kolory
 • spostrzega cechy u koleżanek i kolegów (takie same, inne)
 • rozwija koordynację ruchowo-słuchową
 • rozwija sprawność językową
 • określa cechy poszczególnych osób
 • posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze
 • rozwija sprawność ruchową
 • rozwija umiejętność logicznego myślenia
 • zna niektóre znaki drogowe
 • zna figury geometryczne – koło, kwadrat
 • rozpoznaje dźwięki z otoczenia
 • bierze udział w spacerach i obserwacjach przyrodniczych


Pierwsze dni w przedszkolu


Nasze zabawy

Kangurki

Adresy mailowe nauczycieli:

mlip@wesolarodzinka9.pl


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

-doskonalenie umiejetności aktywnego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych

-doskonalenie umiejetności prawidłowego korzystania z przyborów gimnastycznych

– kształtowanie umiejetności współdziałania podczas zabaw ruchowych

-utrwalanie nawyku sprzątania po skończonej zabawie i pracach plastycznych

-rozwijanie umiejętności wskazywania na własne upodobania

oraz dostrzegania własnej odrębności i i indywidualności

– doskonalenie umiejętności czytelnej werbalizacji swoich uczuć i potrzeb

– dostrzeganie wpływu własnych zachowań na atmosferę

-uczenie podejmowania prób wyjaśniania przyczyn podjęcia danej decyzji

-nabywanie wrażliwości i świadomości kolorystycznej podczas posługiwania się bogatą paletą barw

-zapoznanie z technikami rysunkowymi i malarskimi na różnorodnych powierzchniach

-wykonywanie prostych ćwiczeń grafomotorycznych na dużych formatach

-zdobywanie doświadczeń zmierzających do dostrzegania skutków działań na przedmiotach

-dostrzeganie skutków własnego postępowania

-rozwijanie umiejętności dostrzegania i określania , które ze zmian mają charakter odwracalny lub nieodwracalny

-wzbogacanie słownictwa służącego do opisywania obserwowanych warunków pogodowych

-zachęcanie do opiekowania się zwierzętami w okresie zimy

-zapoznanie ze sposobem życia ludzi i zwierząt na biegunie północnym

-rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu

– doskonalenie umiejętnośći dostrzegania zmian w przyrodzie, otoczeniu

– reagowanie na zmiany tempa, pauzę , umowne sygnały dźwiękowe


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień

-kształtowanie umiejetności dobierania ubrańw ależności od pory roku i warunków atmosferycznych

-określanie swojego samopoczucia

-pomaganie innym w prostych czynnościach

-nabieranie wprawy w dbaniu o swój wygląd i najbliższe otoczenie

-włączanie się w działania osób dorosłych

-uczestniczenie w świętach rodzinnych i przedszkolnych

-identyfikowanie sie z rodziną, grupą przedszkolną, rówieśniczą ,respektowanie norm i reguł postępowania w tych grupach

-słuchanie utworów literatury dziecięcej

-wskazywanie postaci i sytuacji rzeczywistych i fikcyjnych

-odgrywanie ról w przedstawieniach przedszkolnych

-nauka piosenek, wierszy na pamięć

– odtwarznie prostych form tanecznych

-ćwiczenie kontrolowania natężenia głosu w konkretnych sytuacjach

– recytowanie wierszy grupowo i indywidualnie ze zwróceniem uwagi na właściwą intonację i natężenie głosu

-wykonywanie ćwiczeń oddechowych doskonalących umiejętność regulowania oddechu podczas mówienia

-doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmu, melodii, tempa wybranych piosenek na instrumentach muzycznych

-tworzenie muzyki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz różnych przedmiotów

-doskonalenie umiejętności wzrokowego określania liczebnościz zastosowniem określeń „mało”, „dużo”

-doskonalenie umiejętności posiłkowania się palcami i liczmanami podczas liczenia.


Kolejna wizyta w bibliotece. Słuchamy wierszy Marii Konopnickiej

 


Zabawa sztuką


Dzień praw dziecka – sensoryczna ścieżka zdrowia, ćwiczymy równowagę 

prawa3 prawa2 prawa1

 


Kodowanie na dywanie 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

-utrwalanie podstawowych zasad higieny

-właściwe wykonywanie czynności higienicznych w określonych sytuacjach, bez konieczności przypominania

-wykonywanie prostych ćwiczeń grafomotorycznych na dużych formatach

-wykonywanie różnych prac plastycznych i konstrukcyjnych

-zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na powietrzu

-rozwijanie umiejętności podrzucania i łapania , rzucania do celu,crysowania w powietrzu jedną, dwoma rękami, naśladowanie różnych ruchów i gestów

–respektowanie norm kodeksu grupowego

-dostrzeganie przejawów łamanie praw (agresywne zachowania, słowa, niszczenie wytworów pracy) ,próby przeciwstawiania się im

-dostrzeganie wpływu własnych zachowań na atmosferę w grupie,

-przyswajanie pojęć związanych ze świadomością regionalną i narodową- symbole narodowe, regionalne

-uczestniczenie w uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola, związanych z obchodzeniem świąt narodowych i regionalnych, odczuwanie powagi chwili

-uczestniczenie w świetach przedszkolnych i lokalnych

–doskonalenie analizy i syntezy sylabowej poprzez zabawę

-doskonalenie umiejętności opowiadania prostych historyjek obrazkowych (2-3 części)

-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, śmiałego zwracania się do rozmówcy

-wykonywanie ćwiczeń oddechowych doskonalących umiejętność regulowania oddechu podczas mówienia

-doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmu, melodii, tempa wybranych piosenek na instrumentach muzycznych

-tworzenie muzyki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz różnych przedmiotów

-określanie położenia przedmiotów , ich cechy wielkościowe, liczbę, porównywanie i szacowanie

-doskonalenie umiejętności porządkowania wg wzrastającej lub malejącej wielkości

-kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów przedmiotów ze względu na rodzaj i funkcje

-doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała


Zajęcia ruchowe z akademią bumerang Zajęcie otwarte


Szaszłyki owocowe zawsze pyszne i zdrowe

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik :
-doskonalenie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych

-kształtowanie umiejętności dobierania ubrań w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych

-doskonalenie umiejętności posługiwania się łyżkąi widelcem, ze zwróceniem uwagi na prawidłowy chwyt

-doskonalenie sprawności ruchowej zgodnie z indywidualnymi możliwościami i tempem rozwoju

-kontrolowanie prawidłowej postawy ciała podczas pracy w pozycji siedzącej

-stymulowanie rozwoju dużej i małej motoryki poprzez zabawy i ćwiczenia

-rozpoznawanie sytuacji i czynników wywołujących określone stany emocjonalne

-uczestniczenie w zabawach i działaniach w grupie zgodnie z ustalonymi zasadami

-doskonalenie umiejętności mówienia miłych słów innym oraz dziękowania za takie słowa

– wykazywanie otwartości i zaufania do nauczycieli

-doskonalenie umiejętności odróżniania zachowań sprawiajacych przyjemność, od zdarzeń trudnych i niemiłych, korzystanie z pomocy osób dorosłych w trudnych sytuacjach

-wzbogacanie kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku

-wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmowy, przestrzeganie zasady słuchania , kiedy mówi ktoś inny

-doskonalenie umiejetności śmiałego przedstawiania się na forum grupy: podawanie pełnego imienia i nazwiska, określanie własnych zainteresowań

– wdrażanie do właściwego zachowania się w okreslonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania się do obowiazujących nakazów i zakazów

-uświadamianie konieczności zachowania ciszy lub kontrolowania natężenia głosu

-doskonalenie analizy i syntezy sylabowej poprzez zabawę

-zapoznanie z zapisem imienia dziecka

-doskonalenie umiejętności opowiadania prostych historyjek obrazkowych (2-3 części)

-doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmu , melodii i tempa podczas śpiewania znanych piosenek

-rozpoznawanie charakterystycznych elementów piosenki (refren, zwrotka)

-nabywanie wrażliwości i i świadomości kolorystycznej podczas posługiwania się bogatą paletą barw

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania położenia przedmiotów, ich cech wielkościowych oraz liczbę, porównywania , szacowania

-rozpoznawanie i nazywanie kształtów podstawowych figur geometrycznych

-doskonalenie umiejetności grupownia przedmiotów ze względu na jedną lub dwie cechy wspólne

-doskonalenie umiejętności dostrzegania i odtwarzania ,kontynuowania rytmów wizualnych

-doskonalenie umiejętności liczenia z użyciem palców, liczmanów

-prowadzenie kalendarza pogody, rozpoznawanie piktogramów pogodowch, nazywanie bieżącej pory roku

-dostrzeganie przemienności dnia i nocy,


Owocowa matematyka – liczymy, układamy rymy 


 

Dzień przedszkolaka – piżama party 

 


Poznajemy zasady ruchu drogowego


Pierwsze dni w przedszkolu

 

 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień :

-poznanie kącików zabaw

-poznanie imion kolegów i koleżanek oraz integrowanie grupy

-zachęcanie do ćwiczeń ruchowych

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat

-zachęcanie do słuchania wypowiedzi innych

– wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki

-poznanie najbliższego otoczenia przedszkola

-rozbudzanie wrażliwości na muzykę

-zachęcenie do działania plastycznego

-zachęcanie do rozwijania zainteresowań dzieci

-wdrażanie do kulturalnego zachowywania się

-doskonalenie słuchu fonematycznego

-wdrażanie do słuchania poleceń

-rozpoznawanie i nazywanie części ciała

-wdrażanie do bezpiecznej zabawy

-rozwijanie wyobraźni ruchowej i wrażliwości muzycznej

-zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe

-doskonalenie orientacji w przestrzeni

-rozwijane umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów

-kształtowanie pojęcia para

-doskonalenie motoryki małej

– doskonalenie motoryki i zaspokojenie potrzeby ruchu

-rozwijanie wyobraźni ruchowej

-utrwalenie zwrotów grzecznościowych w praktyce

-doskonalenie wycinania po linii prostej

-utrwalanie nazw kolorów; próby tworzenia i nazywania barw pochodnych; zachęcanie do starannego wykonania pracy

utrwalanie, rozróżnianie i nazywanie prawej i lewej strony

-zapoznanie z zasadami przechodzenia przez ulicę

-doskonalenie pamięci odtwórczej

-ćwiczenie spostrzegawczości

-zachęcanie do bezpiecznej zabawy

-rozwijanie umiejętności precyzyjnego kolorowania

– nabywanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według kształtu

-zapoznanie ze znakami drogowymi

-zapoznanie z dźwiękami pojazdów o specjalnym przeznaczeniu; kształcenie wrażliwości słuchowej

poznanie niektórych aspektów pracy policjanta i rozumienie jego społecznej roli; rozumienie, komu można podać swoje imię, nazwisko, adres

utrwalanie numerów alarmowych i właściwego zachowania się w obliczu niebezpieczeństwa

Jeżyki

Adres mailowy nauczyciela:
jprzysambor@wesolarodzinka9.pl
mjanowska@wesolarodzinka9.pl


W ramach projektu „Zabawy sztuką” nasze przedszkolaki wykonały „Obrazy malowane na mleku


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na styczeń

-wdrażanie do sprzątania po skończonej zabawie

-ćwiczenie narządów mowy

zachęcanie do pomagania zwierzętom zima

-zapoznanie ze sposobami pomocy zwierzętom

doskonalenie percepcji wzrokowej

-wdrażanie do zgodnej zabawy

-zachęcanie do poszanowania wytworów prac innych

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

rozwijanie inwencji twórczej

-wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

-zachęcenie do przestrzegania zasad

doskonalenie przeliczania liczebnikami głównymi

-zachęcanie do poruszania się na określonym terenie 

rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

-zwracanie uwagi na oczyszczanie butów po skończonej zabawie na placu

rozwijanie zainteresowań przedstawieniami teatralnymi

-zachęcanie do obserwowania zjawisk przyrodniczych zimą


Urodziny Madzi i Antka


Dzień Babci i Dziadka

 

 


Jeżyki dekorują pierniki


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na  grudzień

wdrażanie do przebywania w estetycznym otoczeniu

-doskonalenie spostrzegawczości

poszerzane wiadomości nt. nowej pory roku zimy

-zwrócenie uwagi na piękno zimowego krajobrazu podczas wycieczki

-zachęcanie do przestrzegania zasad

-doskonalenie procesów myślowych: spostrzeganie

poznanie nowej techniki pracy plastycznej

-rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych

-powtarzanie wierszyka

-ćwiczenie pamięci podczas nauki treści piosenki

-rozwijanie zainteresowań muzycznych

-wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu

zachęcanie do zdrowego odżywiania i przygotowywania sobie zdrowych posiłków

-zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe

zapoznanie z tradycjami świat Bożego Narodzenia

-zachęcenie do wypowiadania się na forum grupy

-zwracanie uwagi na zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw na placu

rozwijanie własnych wypowiedzi z możliwością tworzenia dłuższego opowiadania

-zapoznanie z formami przygotowania do świat

-utrwalenie tradycji śpiewania kolęd

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych


Jeżyki stroją choinkę


Urodziny Karola


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na listopad

zachęcenie do zgodnej zabawy

-doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

-poszerzanie wiadomości nt. patriotyzmu

-wyjaśnienie słowa patriotyzm

-dbałość o czystość swojego obuwia przed wejściem do

rozbudzanie uczuć patriotycznych

-znajomość symboli narodowych

zachęcenie do zgodnej zabawy w zespołowej

-doskonalenie spostrzegawczości

rozwijanie umiejętności plastycznych

-budzenie u dzieci dumy, że są Polakami

poszerzenie wiadomości nt. naszego kraju poprzez zapoznanie z mapą Polski

-zachcenie do przebywania w uporządkowanym otoczeniu

dbałość o porządek w otoczeniu

-wzbogacanie umiejętności plastycznych tj.  kolorowania 

dostrzeganie rytmów w otoczeniu i umiejętności kontynuowania go

-zachcenie do stosowania się do zasad bezpiecznego spaceru

rozwijanie kompetencji matematycznych tj. liczenia przedmiotów

zwracanie uwagi na właściwe posługiwanie się głosem

-wzmacnianie mięśni oddechowych

-rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

-umuzykalnienie dzieci

-zachęcanie do obserwacji otoczenia

zachęcenie do słuchania legend i bajek o naszej ojczyźnie

-rozwijanie zainteresowań dzieci poprze atrakcyjne kąciki zabaw


Pasowanie na przedszkolaka


Robimy sok warzywno – owocowy


Urodziny Dominika


Owocowy dzień Jeżyków


Nasze super chłopaki


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na październik

– zachęcanie do przebywania w uporządkowanym otoczeniu

-utrwalenie nazw niektórych warzyw

-poszerzanie wiadomości nt. warzyw w ogrodzie

-wdrażanie do słuchania poleceń nauczyciela

-zachęcanie do obserwowania

-wdrażane do zgodnej zabawy

-doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania ilości

poszerzanie umiejętności plastycznych –stemplowanie

-zwracane uwagi na bezpieczną zabawę na placu przedszkolnym

zachęcanie do dobrej znajomości kolorów

-zwracanie uwagi na kolorystkę otoczenia przyrodniczego

zachęcanie do rozwiazywania  zagadek

-zachęcanie do rozwijania zainteresowań

wdrażanie do zachowania porządku w miejscu zabaw

-rozwijanie spostrzegawczości

-dostrzeganie zamian zachodzących jesienią

-zachęcanie do wypowiadania się na określony temat

-utrwalenie wiadomości nt. zwierząt leśnych i ich zwyczajów

-zachęcanie do jesiennych spacerów

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych szczególnie ptakami


Wizyta Pani Jesieni


Wycieczka na skrzyżowanie


Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 


Pierwsze dni  w przedszkolu

 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze miesiąc: wrzesień

-zachęcanie do zgodnych zabaw

-doskonalenie aparatu artykulacyjnego

-słuchanie poleceń

-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

-zwrócenie uwagi na różne oznaczenia przejść dla pieszych

-zachęcanie do przestrzegania zasad

doskonalenie umiejętności kolorowania

-zachęcanie do spokojnej zabawy

-zachęcenie do estetycznego wykonania pracy

-wrażanie do porządkowania po skończonej pracy

-zawracanie uwagi na przestrzeganie bezpieczeństwa

-zachęcanie do samodzielnego organizowania sobie zabawy

-doskonalenie percepcji słuchowej

rozwijanie wyobraźni muzycznej

-zwracanie uwagi na bezpieczne zachowanie w czasie spaceru

-poznanie imion kolegów,  koleżanek z grupy oraz

-nauka chodzenia z wężem spacerowym

zachęcanie do podskoków

-utrwalenie imion

-zachęcanie do wspólnych zabaw w kącikach zainteresowań

zapoznanie z kolorami: czerwony, żółty, niebieski

-zachęcania do opisywania wyglądu

zapoznanie z nazwami kącików zabaw w sali i wybranego miejsca dla zabawek

-zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy na placu zabaw


Pierwszy spacer Jeżyków

Tygryski

 


Adres mailowy nauczyciela:
mjanowska@wesolarodzinka9.pl
agolab@wesolarodzinka9.plssssssss

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.


Rysowanie psa krok po kroku


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec:

 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras,
 • porównywanie masy przedmiotów,
 • zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zdolności wokalnych,
 • wykorzystanie w pracy surowców wtórnych,
 • zapoznanie z kontynentami oraz z globusem – kulistym modelem Ziemi,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,
 • poznawanie wybranych regionów Polski,
 • poznawanie oznak lata,
 • poznawanie wybranych miejsc w Polsce.
 • dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,
 • poznawanie przyczyny pękania czereśni,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Praca plastyczna „Stempelkowa Polska”


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie historii powstania Warszawy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • poznawanie miary płynów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski,
 • zapoznanie z charakterystycznymi miejscami Warszawy,
 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
 • dostrzeganie piękna majowej przyrody,
 • poznawanie budowy biedronki,
 • obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 • określanie wzrostu dzieci,
 • porównywanie wzrostu dzieci,
 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia,
 • mierzenie długości stopami, krokami,
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania
 •  

Mali ekolodzy

 


Urodziny Michalinki


Mama Franka czyta bajkę o pieskach, towarzyszy jej mały piesek

 


Szkoła Muzyczna u starszaków


Spotkanie z pielęgniarką


Prezenty od zajączka


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie


Praca plastyczna „Pisanka”, „Zajączek”

 


Urodziny Szymona


Urodziny Filipa


Zakładamy hodowlę rzeżuchy, owsa i cebulki


Urodziny Marysi


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na kwiecień:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwyczajów wielkanocnych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej,
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu,
 • poznawanie różnych pisanek,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • tworzenie akompaniamentu do zwrotek piosenki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • składanie i zaginanie papieru według instrukcji,
 • poznawanie budowy i właściwości jajka,
 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek,
 • zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka,
 • przygotowanie prostych potraw z jajek,
 • zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek,
 • poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia,
 • mierzenie długości stopami, krokami,
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • zachęcanie do segregowania śmieci,
 • zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej,
 • wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin,
 • zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko,
 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 • obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania – tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku

Urodziny Emilki


Zajęcie uatrakcyjniające


Wiosenne kwiaty


Praca plastyczna „Sowa”


Rysowanie krok po kroku żyrafy


Urodziny Ksawerego


Urodziny Ksawerego


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na marzec:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu,
 • utrwalanie nazw wybranych zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie spostrzegania: słuchowego, wzrokowego,
 • zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami,
 • poznawanie zachowania się wybranych zwierząt,
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie,
 • przybliżanie wiadomości o życiu mrówek,
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,
 • poznawanie cech kuli,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania,
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia,
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka,
 • poznawanie oznak wiosny,
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki,
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin,
 • zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny,
 • poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,

Urodziny Wojtka


Ferie w przedszkolu


Praca plastyczna „Układ  słoneczny”


Urodziny Julka


Zajęcie uatrakcyjniajace popołudnie „Maska”


Baśnie, bajki, bajeczki ….


Kartka dla seniora


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty:

 • poznawanie małych liter i wielkich liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,
 • określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • przedstawianie słowami uczuć i nastroju,
 • zapoznanie ze zjawiskiem topnienia,
 • poznawanie substancji, które topnieją,
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika,
 • odtwarzanie usłyszanych dźwięków, np. zabawa w echo melodyczne, wokalne
 • rozwijanie umiejętności wyodrębniania ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej),
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • zapoznanie ze znakiem dodawania, odejmowania i równości,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
 •  

Urodziny Miłosza


31.01

 

Tematyka: Baśnie, bajki i bajeczki

Witajcie w nowym tygodniu i zapraszam do nowej tematyki, dobrze znanej Wam – baśnie, bajki i bajeczki. Zapraszam do Wspólnych zabaw.

Na początek posłuchajcie piosenki „Bajkowe marzenia”.

https://www.youtube.com/watch?v=PfE0iyosJL4

Określcie teraz tempo piosenki ( czy piosenka jest szybka czy wolna) i nastrój (czy jest wesoła czy też smutna).

Odpowiedzcie na pytania dotyczące piosenki.

– Czy lubicie słuchać baśni? Dlaczego?

– Czy w życiu jest podobnie jak w baśniach wszystko dobrze się kończy?

– Czy Wy też macie bajkowe marzenia?

A teraz czas na zagadki.

– Co to za dziewczynka w pośpiechu bal opuściła, a na dodatek – pantofelek zgubiła? (Kopciuszek)

– Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, którzy w lesie znajdują chatkę całą
z piernika? (Jaś i Małgosia)

– Kiedy szła do babci to wilka spotkała. I choć nie powinna, to z nim rozmawiała. (Czerwony Kapturek)

– Za jej urodę – macocha ją wygnała do lasu ciemnego. Tam spotkała krasnoludki
i królewicza młodego. (Śnieżka)

– Na podwórku je tępiono – nie wiedziało dlaczego. Gdy dorosło, łabędzie przyjęły go jak swego. (Brzydkie Kaczątko)

Mam nadzieję, że poradziliście sobie z zagadkami. Teraz czas na ruch.

Zabawa pierwsza. Naśladujemy przyjaciół Kubusia Puchatka – pobiegajcie trochę do dźwięku tamburyna, grzechotki lub innego instrumentu, kiedy dźwięk ustaje – zatrzymajcie się w wymyślonej przez siebie pozie.

Zabawa druga. Kubuś Puchatek kiwa głową – usiądźcie w siadzie skrzyżnym, wykonujcie skłony głowy do przodu i do tyłu, w lewo i prawo.

Zabawa trzecia. Gimnastyka Puchatka. Wykonajcie skłony do przodu oraz skłony boczne.

A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie opowiadania, Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „Stare baśnie”

Było to bardzo, bardzo dawno temu… albo całkiem niedawno. Szedł sobie Czerwony Kapturek przez las, niósł koszyczek pełen smakołyków dla chorej babci i wesoło podśpiewywał. Na głowie miał kapturek, oczywiście czerwony. Koszyczek był przykryty białą serwetką, spod której wydobywały się wspaniałe zapachy: wędzonej kiełbasy, pieczonej kaczki i ciasta drożdżowego. No po prostu palce lizać!

W tym samym lesie, na odległym krańcu, błąkała się królewna Śnieżka. Zła Królowa – macocha- wyrzuciła ją z domu, więc nie miała gdzie wracać. Królewna, mimo zmęczenia, wyglądała przepięknie. Miała skórę białą jak śnieg, usta czerwone jak korale jarzębiny, włosy czarne jak heban, i była już bardzo głodna. Kiedy poczuła zapach ulubionego ciasta drożdżowego, nogi same poniosły ją na drugi koniec lasu.

Nie tylko ona miała nosa do zapachów. Właśnie leśnym traktem jechała karetka. Podróżował nią Kot w butach, wystrojony jak na pierwszego ministra przystało, ponieważ był właśnie pierwszym ministrem. Jego pan, niegdyś biedny chłopiec, młynarczyk, a dziś król nad królami, postanowił wydać wielki bal, o którym wszyscy będą pamiętać. Kot poszukiwał najpiękniejszych dam, aby swym przybyciem uświetniły królewską imprezę. Kazał zatrzymać konie i ruszył prosto za zapachem. Gdy zbliżał się do leśnej polany położonej nad jeziorem o wodach błękitnych jak niebo, usłyszał dziewczęce głosy. Nadstawił uszy. Cichutko – koty potrafią chodzić bezszelestnie nawet wtedy, gdy mają buty na łapach – zszedł aż na sam brzeg jeziora. Rozchylił pałki tartaku i … co zobaczył?

Na zielonej trawie siedziały dwie piękności: rumiana dziewczyna w czerwonym kapturku i druga, o cerze białej jak śnieg. Ta druga zajadała ciasto drożdżowe, aż jej się uszy trzęsły. Kot w butach był oczytanym kotem. Rozpoznał Czerwonego Kapturka i królewnę Śnieżkę – bohaterki ulubionych baśni.

„Byłoby wspaniale, gdyby przyszły na bal. Ich obecność rozsławiłaby nasze królestwo na cały świat” – pomyślał kot. Już chciał wyjść z ukrycia, kiedy usłyszał ciche wilcze kroki i poczuł słodki zapach zatrutego jabłka w koszu złej królowej. Zrozumiał, że zanim zacznie się bal, wilk połknie Czerwonego Kapturka, a królewnę Śnieżkę uśpi macocha zatrutym jabłkiem. Hm, co tu robić?

„Gdyby tak wilk połknął królową wraz z jej zatrutym jabłkiem? Wszyscy uniknęliby kłopotów, a ja zyskałabym wdzięczność obu piękności. Na pewno nie odmówiły udziału w balu” – rozstrzygnął kot i pospiesznie wziął się do dzieła.

Podkradł się do koszyka Czerwonego Kapturka i pożyczył sobie pęto kiełbasy. Odszukał w lesie królową w przebraniu wieśniaczki handlującej jabłkami. Wsunął jej do kosza pod jabłka wonną kiełbasę. Niestety, plan Kota w butach trochę się skomplikował.

Wprawdzie wilk zboczył z obranej drogi i zaczaił się na królową, ale nie był zainteresowany połknięciem kościstej kobiety. Wolał kiełbasę. A że był zachłanny, zżarł ją razem z jabłkami. I zaraz padł jak martwy, ponieważ pośród jabłek leżało i to zatrute.

 • O jednego łobuza mniej- pocieszył się Kot w butach. Jednak co zrobić z macochą?

Sprytny kot stanął przed złą królową, skłonił się głęboko i powiedział – Pani, ukryję Cię w domu siedmiu krasnoludków, a gdy Śnieżka zaśnie, będziesz mogła rzucić na nią każdy czar.

Królowa nie domyśliła się podstępu. Weszła do chaty krasnoludków.

 • Zdrzemnij się na fotelu, Śnieżka wróci pod wieczór. Obudzi cię we właściwym czasie – obiecał kot – minister.

Cisza uśpiła złą królową. Kot w butach przyniósł do chaty naręcze łubinu, którego zapach ma moc zsyłania stuletniego snu i, zadowolony z siebie, pomknął nad jezioro. Czerwony Kapturek i najedzona Śnieżka wiły właśnie wianki z leśnych kwiatów. Kot ukłonił się im nisko i z nieskrywaną dumą powiedział, co dla nich zrobił. Oczekiwał okrzyków wdzięczności albo chociaż skromnych braw.

 • Nie zasnę i nie uratuje mnie piękny królewicz? To jak znajdę męża? – Śnieżka była wyraźnie zawiedziona.

 • Nie spotkam wilka? – Czerwony Kapturek zmarszczył groźnie brwi z niezadowolenia.

 • Dzieci nie zechcą słuchać bajki, w której wilk nie zjada babci! – krzyknęła!

Kot w butach milczał zaskoczony. Po raz pierwszy z życiu nie wiedział, co powiedzieć. Dopiero gdy wszystko przemyślał, rzekł ze zrozumieniem: – Macie rację, nie wolno zmieniać starych baśni.

Wyjął wilkowi z pyska zatrute jabłko i obudził złą królową. I znowu wszystko potoczyło się tak, jak powinno: Czerwony Kapturek spotkał wilka, a macocha uśpiła Śnieżkę. Tylko królewicz pomylił do niej drogę i długo błąkał się po lesie. Ale to już jego wina, nie Kota w butach.

Odpowiedzcie teraz na parę pytań dotyczących opowiadania.

– Kogo spotkał Czerwony Kapturek?

– Co zrobił Kot w butach? Dlaczego?

– Co się stało z wilkiem?

– Co kot zrobił ze złą królową?

– Jak na działania Kota w butach zareagowały Śnieżka i Czerwony Kapturek? Dlaczego?

– Co zrobił Kot w butach?

Czas na kolejne zabawy ruchowe.

Zabawa czwarta. Brykanie tygryska. Podskoczcie do przodu, do tyłu i na boki.

Zabawa piąta. Kłapouchy szuka ogonka. Chodźcie na czworaka wokół własnej osi i wykonujcie skręty głową w lewo i w prawo.

Zabawa szósta. Prosiaczek rysuje nogą. Stańcie na jednej nodze, a drugą rysujcie w powietrzu małe i duże koła. A teraz zmieńcie nogę.

Czas na pracę plastyczną. Technika wykonania dowolna. Narysujcie, namalujcie wybranego przez siebie bohatera z dzisiejszego opowiadania. Prace przynieście do przedszkola. Czekam na Was już jutro Tygryski. Pani Ola


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na styczeń:

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie nazw miesięcy,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • utrwalanie oznak pór roku,
 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu,
 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej

Nasze prezenty


Praca plastyczna „Wieniec świąteczny”


Urodziny Franka


Zajęcie uatrakcyjniające popłudnie „Choinka z naszych dłoni”

 


Praca plastyczna ” Mój przyjaciel”


Karta pracy „Mikołaj”


Urodziny Wiktorii


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne grudzień:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania,
 • kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
 • uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
 • uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
 • kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych

Wykonanie zadania  „Obrazy malowane nożyczkami” z Ogólnopolskiego Projekt Edukacyjnego „Zabawa sztuką”


Praca „D jak dinozaur”


10 listopada „Tygryski” wzięły udział w akcji „Szkoła do hymnu ” i wspolnie odśpiewały  hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”


Praca plastyczna „Czerwony Kapturek”


Z wizytą w bibliotece


Urodziny Nikoli


Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne na listopad:

 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.
 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby

Zabawy figurami


Gimnastyka Tygrysków


Prace plastyczne


Ćwiczenia gimnastyczne z mamą Marysi 🙂

 

 


Zabawy z jeżykiem


Jesienne zabawy plastyczne


Jesienny kolaż


W świecie kwadratów – zabawy z tangramem


 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na  październik

 • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców ( mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnienie znaczenia słów „owoce egzotyczne” , podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw np. patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnienie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu człowieka i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • omawianie sposobów przygotowywania zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą
 • opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów np. policjant, strażak, lekarz
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opadydeszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżenie temperatury powietrza)
 • poznanie norm ekologicznych – oszczędnego korzystania z wody
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentu, wyciąganie wniosków
 • wyodrębnienie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań), słów ze zdań,
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów,
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, podawanie ich podstawowych cech
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią liczbą
 • poznanie cyfr oraz znaków < > = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
 • tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem dłoni i całego ciała
 • śpiewanie (indywidualne i grupowe) poznanych piosenek
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych ze śpiewem, tanecznych i inscenizowanych przy akompaniamencie
 • uczestnictwo z opowieściach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków

Sałatka owocowa
Tygryski na zajęciach własnoręcznie przygotowały pyszną, witaminową sałatkę. Dzieci samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę  przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. Salatka przygotowana własnoręcznie wszystkim bardzo smakowała. 


Witamy Panią Jesień


Zabawa Tygrysków


Prace Tygrysków


Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień :

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie,
 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,

 

Słoneczka

 


Adresy mailowe nauczycieli:

jprzysambor@wesolarodzinka9.pl
agolab@wesolarodzinka9.pl


 Drodzy rodzice na platformie Microsoft teams jest dostępny film z nagraniem zajęcia naszej grupy. Zachęcam do obejrzenia.


Uprzejmie prosimy, aby Słoneczka  w dniu 13 maja (Festyn Rodzinny) były ubrane w następujący sposób:

-dziewczynki ( białe koszulki i białe rajstopy), 

-chłopcy ( białe koszule i ciemne spodnie) 


Polska nasza ojczyzna

 


Wizyta w Centrum Inicjatyw Społecznych


Praca plastyczna 


Dzień Czekolady


Wizyta pielęgniarki


Praca plastyczna „Baranki wielkanocne”


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na  kwiecień:

 • doskonalenie samopoznania oraz umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Wielkanocy
 • budzenie zainteresowań przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • kształtowanie umiejętności planowania zajęć w kalendarzu
 • poszerzanie znajomości liter: litery „j”, „J”
 • kształtowanie empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych
 • wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym
 • doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji
 • kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych
 • kształtowanie pojęcia liczby dziesięć
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych
 • wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym
 • doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji
 • kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych
 • kształtowanie pojęcia liczby dziesięć
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „g”, „G”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów z poznanych liter
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką książek, czytelnictwem
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nie przeszkadzania innym podczas wypowiedzi
 • wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym
 • kształtowanie umiejętności recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu
 • wdrażanie do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej

Ilustracja do bajki : O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie

 


Statki- praca z wykorzystaniem różnych materiałów


Wiosenne kwiaty


Pojazdy


Nasze prace


Wiemy, jak segregować śmieci


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na  marzec

 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
 • doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. graficzne opisy, kodeksy, plakaty, sygnały dźwiękowe
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji, do tworzenia notatek, plakatów itp.
 • rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności nadawania nazwy wyodrębnionemu zbiorowi elementów
 • doskonalenie umiejętności porządkowania przedmiotów według długości wzrastającej i malejącej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu wwdrażanie do korzystania z rożnych źródeł, np. z książek, albumów oraz z nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką
 • budowanie dłuższych wypowiedzi, wyrażanie opinii i ocen, uzasadnianie ich
 • budzenie zainteresowań technicznych
 • doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
 • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab i wyrazów
 • poszerzanie znajomości liter – litery „z”, „Z”
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 9
 • kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • doskonalenie umiejętności czytania obrazów, nazywania symboli oraz tworzenia własnych znaków, nadawania im znaczenia
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • kształtowanie postawy zainteresowania i troski o przyrodę
 • rozpoznawanie wartości obowiązkowości w wypełnianiu codziennych obowiązków
 • wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych
 • kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej
 • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
 • doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji, pasjonujących historii oraz wiedzy o świecie, dostrzegania znaczenia umiejętności czytania w codziennym życiu
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „c” „C”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter oraz wyrazów do czytania globalnego
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowo-wyrazowej
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowania znaków <, >, =, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęcia „o ile więcej?”, „o ile mniej?”

Zabawy karnawałowe


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie „Na Antarktydzie”

 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na luty:

 • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu
 • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji
 • doskonalenie sprawności manualnej oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia podczas wykonywania ćwiczeń graficznych
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, naśladowczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych itp.
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji (zabawy dramowe)
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu
 • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych, realistycznych od fikcyjnych
 • poszerzanie znajomości liter: litery „b”, „B”
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje
 • kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 8
 • kształtowanie pojęcia stałości długości
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania za pomocą zbiorów zastępczych
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych, ruchowych
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń
 • budowanie świadomości o znaczeniu uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: odpowiedzialność, solidarność
 • wdrażanie do postawy akceptacji, szacunku i życzliwości wobec wszystkich ludzi, w bliższym i dalszym środowisku, wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie itp.
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o rożnym wyglądzie, z rożnych krajów
 • doskonalenie umiejętności wyrażania rożnych treści i emocji gestem, mimiką, ruchem
 • wdrażanie do wykorzystywania zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
 • poszerzanie znajomości liter: litery „n”, „N”
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności precyzowania wypowiedzi oraz pytań w celu uzyskania informacji
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych utworów literackich
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary

Praca plastyczna „Misie polarne”


Pingwinki z talerzyka


Poznajemy tajemnice Antarktydy i Arktyki

 


Utrwalamy litery


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń

 • poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
 • rozbudzanie kreatywności artystycznej podczas malowania farbami, rysowania kredkami
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy

rozpoznawanie zimowych zjawisk pogodowych

 • poznawanie ciekawostek o zwierzętach leśnych
 • rozumienie i utrwalanie stosunków przestrzennych
 • słuchanie utworów literackich
 • wykonywanie prac plastycznych
 • klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • wyrażanie szacunku wobec innych osób
 • respektowanie swoich praw i obowiązków
 • wypowiadanie się na temat członków rodziny
 • słuchanie utworów literackich
 • klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę
 • recytowanie wiersza z pamięci
 • śpiewanie piosenki, uczestniczenie w zabawach muzycznych
 • wyrażanie się w aktywnościach plastycznych
 • poznawanie wybranych zawodów i związanych z nimi czynnośc
 • słuchanie utworów literackich
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu
 • poznanie numeru alarmowego
 • zapoznanie z pieniędzmi (monetami i banknotami)
 • uczestniczenie w eksperymencie
 • granie na instrumentach perkusyjnych

Nasza choineczka


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień

 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru
 • wcielanie się w role, uczestniczenie w zabawach teatralnych
 • wymyślanie krótkich historyjek, objaśnianie kolejności zdarzeń
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • eksperymentowanie ze światłem i cieniem
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad podczas gier i zabaw
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • dokonywanie pomiarów długości
 • rozwiązywanie zagadek
 • śpiewanie kolęd
 • tworzenie prac plastycznych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • poznanie różnych rodzajów kalendarzy
 • oglądanie różnych zegarów i zegarków, zapoznanie z pracą zegarmistrza
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi czasu
 • wymienianie pór roku, przyporządkowywanie im określonych symboli
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • rozwiązywanie zagadek tekstowych

Czapki górnicze


Dzień Pluszowego Misia


Zajęcia o Polsce