Słoneczka

Adresy mailowe nauczycieli:

mlip@wesolarodzinka9.pl

jprzysambor@wesolarodzinka9.pl


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na kwiecień :

– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery c,C; ł,Ł ;z,Z ;p,P

-doskonalenie słuchu fonematycznego

-doskonalenie sprawności manualnej

-wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych

-wdrażanie do uważnego słuchania

-kształtowanie właściwej postawy ciała

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-ćwiczenie wrażliwości słuchowej

-rozwijanie sprawności językowej

-rozwijanie logicznego myślenia

-usprawnianie grafomotoryki

-zachęcanie do wypowiadania się na okreslony temat

-kształtowanie postaw proekologicznych

-rozwijanie koncentracji uwagi

-usprawnianie percepcji słuchowej

-doskonalenie umiejetności segregowaniawg podanych cech

-usprawnianie techniki rachunkowej

-doskonalenie umiejetności skupiania się na zadaniu

-umuzykalnianie dzieci

-doskonalenie poczucia rytmu

-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowgo

-wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat

-zachęcanie do oszczedzania wody

-wzbogacanie wiedzy nt księżyca

-poznanie nowej techniki plastycznej

-ćwiczenie pamięci

-rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni,

-ćwiczenie umiejetności ważenia

-doskonalenie umiejętności odróżniania prawdy od fikcji literackiej

-wzbogacanie wiedzy nt Polski ; utrwalenie wiedzy o symbolach narodowych

-zapoznanie z legendą o Warszawie

-rozbudzanie uczuć patriotycznych

-kształtowanie wyobraźni muzycznej

-doskonalenie umiejętności rozpoznawanie brzmienia wybranych instrumentów muzycznych ; dźwięków wysokich i niskich

-ćwiczenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi

-poznanie dawnych stolic Polski- Gniezna i Krakowa

 


Słoneczka-Praca plastyczna ” Ptaki”, wycinanie sylwety ptaka, wypełnianie konturów wydzieranką


Kaczuszki” praca plastyczna origami, ilustracje do bajki „Brzydkie kaczątko”, realizacja programu „Bajki dobre na wszystko”


Zimę żegnamy, wiosnę witamy


Praca plastyczna „Marzanna zimowa panna


Tęczowe chmurki


Dzieci z grupy Słoneczka wzięły udział w programie ” Czyściochowe Przedszkole”. Firma Rossmann- organizator programu dostarczył dla dzieci mydła antybakteryjne Bobini Kids oraz materiały edukacyjne w postaci książeczek „Strażnicy czystych rączek.”


Zajęcia popołudniowe , uatrakcyjniające


Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem maty do kodowania


Szukamy wiosny w parku i ogrodzie przedszkolnym


Wiosenne kwiaty


Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze na marzec:
-rozwijanie zainteresowań poprze wybór zabawy

-rozwijanie inwencji ruchowej dzieci

-zapoznanie ze znakiem graficznym litery g,G; w,W ;j,J

-przygotowanie do nauki czytania i pisania

wdrażanie do estetycznego wykonywanie pracy

-zachęcenie do częstego przebywania na świeżym powietrzu

-utrwalenie litery g,G

-zachęcenie do zgodnych zabaw zespołowych

-doskonalenie pamięci wzrokowej

-zachęcenie do czytania

-rozwijanie umiejętności analizowania treści obrazków i wyciągania wniosków

-wzbogacanie wiedzy na temat roślin

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

-rozwijanie poczucia rytmu

-utrwalenie nazw dni tygodnia

-rozwijanie słuchu fonematycznego

-wdrażanie do poszanowania praw do zabawy

-zachęcenie do poszanowania zabawek

-doskonalenie umiejętności artykulacyjnych i grafomotorycznych

-doskonalenie techniki dodawania i odejmowania

-zachęcanie do rozwiązywania zadań

kształtowanie odpowiedzialności za osobę współćwiczącą

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ,ornitologicznych ,

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

-rozwijanie sprawności zachowania równowagi

-poszerzenie widomości nt symptomów wiosny

-umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie wyobraźni przestrzennej

zapoznanie ze sposobem wykonania przebiśniegów

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

-doskonalenie umiejętności językowych

-poszerzanie umiejętności rysowania po śladzie i samodzielnie

rozwijanie logicznego myślenia

-wdrażanie do udzielania poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania

kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej

-doskonalenie pamięci

-rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej

–zachęcenie do dostosowania ubioru do pogody

-doskonalenie myślenia matematycznego

-doskonalenie rysowania po śladzie

utrwalenie wiadomości związanych z oznakami wiosny

-rozwijanie funkcji językowych

-zapoznanie ze sposobem wykonania Marzanny

-zachęcanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zabaw na dworze

-kształcenie percepcji słuchowej

-doskonalenie poczucia rytmu

wdrażanie do uważnego słuchania. -doskonalenie funkcji językowych

-doskonalenie wyciągania wniosków

doskonalenie pamięci

-doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

kształtowanie prawidłowej postawy ciała


Praca plastyczna „Słoń”


Czyściochowe przedszkole – kart pracy


Zajęcia popołudniowe „Sawanna” praca zbiorowa


Zabawy matematyczne – kodowanie


Zwierzęta egzotyczne – lew


Słoneczka samodzielnie wykonały sylwety dinozaurów. Następnie odbył się teatr cieni pt. Park Jurajski.


Słoneczka. Zajęcia uatrakcyjniające…. Dzień Kota


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w gr. Słoneczka. Jury podjęło decyzję, że wszystkie prace są piękne. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Gratulacje dla Słoneczek.


Słoneczka przygotowują prace do konkursu plastycznego w swojej grupie, Laurka dla przyjaciela


Mali projektanci mody zimowej


Kodowanie na dywanie


Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze na luty

-zachęcanie do zgodnych zabaw z rówieśnikami 

-utrwalenie znanych liter 

-doskonalenie słuchu fonematycznego 

-doskonalenie sprawności manualnych 

-zachęcenie do bezpiecznej zabawy na śniegu 

-przygotowanie do nauki czytania

-utrwalenie kształtu liter :b,B  n,N

-ćwiczenie spostrzegawczości 

-wdrażanie do bezpiecznej zabawy

-poszerzanie umiejętności językowych

-ćwiczenia w czytaniu i rysowaniu 

rozwijanie logicznego myślenia

-doskonalenie sprawności manualnej

-ćwiczenie pamięci odtwórczej 

-doskonalenie poczucia rytmu

-zachęcanie do sprawnego stawiania się na zbiórki

-doskonalenie przeliczania

-szybkie reagowanie na zmianę sygnału

-zachęcenie do szanowania zabawek i wytworów prac dziec

-zachęcanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie

-doskonalenie umiejętności pisania w liniaturze (chętne dzieci)

– doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanych ćwiczeniach

-zwracanie uwagi na cechy charakterystyczne dla zimy

-doskonalenie umiejętności czytania -chętne dzieci

-poszerzenie umiejętności językowych 

-doskonalenie umiejętności rytmizowania tekstu oraz śpiewu poznanej piosenki

-doskonalenie umiejętności układania zdań  

-utrwalanie poznanych liter 

wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

-zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaźni w życiu człowieka

-rozwijanie sprawności ruchowych 

-wdrażanie do zachowania postawy bezpieczeństwa

-zachęcenie do przebywania na świeżym powietrzu 

-rozwijanie inwencji twórczej  i umiejętności manualnych 

-doskonalenie umiejętności matematycznych i językowych 

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 

-wzbogacanie słownictwa o treści niedostępne bezpośredniej obserwacji

-doskonalenie koordynacji wzrokowo ruchowej

-doskonalenie orientacji na kartce papieru 

-doskonalenie pamięci i logicznego myślenia 

doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

umuzykalnianie dzieci

-zauważanie trójkątnych kształtów w otoczeniu 

-doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania 

-doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i opinii

-rozróżnianie świata fikcji od prawdy 

-poszerzanie umiejętności plastycznych 

-kształtowanie precyzji wykonania 

-zachęcanie  do bacznych obserwacji

-poszerzenie wiadomości nt zwierząt egzotycznych  


Bal


Przygotowania do balu


Zamierzenia na styczeń 

– zachęcanie do właściwego gospodarowania swoim czasem 

-rozwijanie umiejętności łączenia faktów i wyciągania wniosków  

– rozwijanie szacunku do osób starszych

-zachęcanie do wypowiadania się  

-doskonalenie sprawności manualnej 

-rozwijanie inwencji twórczej

– wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad zachowania się podczas pobytu na placu zabaw 

-doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-ćwiczenie spostrzegawczości

-zwracanie uwagi na przestrzeganie Kodeksu

-tworzenie słów od sylab 

– wdrażanie do uważnego słuchania. -zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

-doskonalenie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce

-doskonalenie sprawności manualnych  i tanecznych umiejętności 

 -zachęcenie do współpracy podczas porządkowania otoczenia

-doskonalenie zmysłu zapachu

-utrwalenie poznanych liter

– kształcenie logicznego  myślenia matematycznego

-poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

– zapoznanie się z zasadami zabawy „Berek z imionami”

-utrwalanie pozycji wyjściowych do ćwiczeń 

-wdrażanie do bezpieczeństwa

-rozwijanie procesów analizy słuchowej 

-doskonalenie umiejętności przeliczania  i pisania cyfr

-zachęcanie do rozwijania indywidualnych zainteresowań 

-doskonalenie zapamiętywania 

-wyrabianie poczucia rytmu podczas powtarzana wygranego rytmu 

-utrwalenie poznanej piosenki

-doskonalenie sprawności manualnej

-zwracanie uwagi na czystość obuwia 

-wdrażane do słuchania poleceń

-rozwijanie logicznego myślenia

-zachęcanie do dzielenia się zabawkami 

-zachęcanie do zgodnej zabawy w małych zespołach

-doskonalenie analizy słuchowej zdania i czytania

-budzenie szacunku do osób starszych

-wdrażanie do występów przed publicznością

– utrwalenie zasada zabawy „Berek z imionami”

– doskonalenie sprawności manualnych i inwencji twórczej

-zachęcanie do przestrzegania zasad dobrej zabawy 


Wigilia


Zimowy krajobraz


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień:

-rozwijanie logicznego myślenia 

-określanie czynności 

-wprowadzenie drukowanej i pisanej litery r, R; s,S

-doskonalenie słuchu fonematycznego

– usprawnianie techniki cięcia nożyczkami

-zachęcenie do częstego przebywania na świeżym powietrzu  

-doskonalenie aparatu oddechowego

-utrwalenia w ćwiczeniach litery r, R, s,S

-budzenie zainteresowania swoją miejscowością

-poznanie regonalnych legend,gwary, kultury

-zapoznanie z nazwą swojego miasta oraz jego dzielnicami, z życiem K. Goduli, herbem i flagą Rudy Ślaskiej, z historią powstania węgla, pracą górnika

-przygotowanie do nauki czytania i pisania

-zachęcanie do przestrzegania zasad dobrej zabawy

-zapoznanie z liczbami 6, 7, 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

-rozwijanie myślenia matematycznego

-ćwiczenia składania kół według wzoru

-doskonalenie sprawności manualnej 

-zachęcanie do  dokarmiania ptaków zimą

-wdrażanie do uważnego słuchania

-rozwijanie  umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych            

-posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia w przestrzeni 

-rozwijanie  umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

-zachęcanie do obserwacji otoczenia

-tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej

-przygotowanie do nauki czytania (rozpoznawanie liter, układanie zdań…) 

–  utrwalenie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

-wdrażanie do wypowiadania się na określony temat

-doskonalenie  umiejętności pracy w grupie

-wdrażanie do zgodnej zabawy zabawkami

-doskonalenie analizy słuchowej

– zachęcanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych

-zapoznanie z treścią inscenizacji            

-wzbogacanie słownictwa dzieci

-przypomnienie kształtu i nazw figur geometrycznych, określanie ich charakterystycznych cech

-kształtowanie prawidłowej postawy ciała

-rozwijanie umiejętności słownikowych 

-kształtowanie koordynacji wzrokowo -ruchowej 

-zachęcanie do poszanowania własności innych 

-ćwiczenie pamięci 

-rysowanie szlaczków


Witam wszystkie Słoneczka w piątek, 20 listopada.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Praw Dziecka. Chcecie się dowiedzieć jakie prawa mają dzieci ? To posłuchajcie piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc

Może warto nauczyć się jej na pamięć? Już zawsze będziecie pamiętać o swoich prawach.

Prawa dzieci” – rozmowa w oparciu o bajkę i własną wiedzę.

Cele:

Zapoznanie z prawami dziecka.

Zachęcanie do wyrażania swojego zdania.

Wdrażanie do przestrzegania ustalonych w grupie zasad.

Krystian w bajkowej krainie” – słuchanie bajki D. Kossakowskiej.

W pewnej bajkowej krainie wszyscy jej mieszkańcy byli bardzo mili. Pomagali sobie w trudnych chwilach, wspólnie spędzali wolny czas. Dzieci bawiły się grzecznie i nigdy nie kłóciły się. Aż tu pewnego dnia do bajkowej krainy przyjechał chłopiec o imieniu Krystian. Był bardzo hałaśliwy i nic mu się nie podobało. Zaczął zabierać dzieciom zabawki. Niektórym z nich nie pozwalał wspólnie bawić się. Dzieci były zdziwione zachowaniem Krystiana. Nigdy wcześniej nikt tak nie zachowywał się. Było im przykro i postanowiły porozmawiać z Krystianem. Chciały nauczyć go zgodnej zabawy i powiedzieć jakie zasady obowiązują w ich krainie. Ale Krystian nie chciał ich słuchać. Powiedział, że jest od nich mądrzejszy, zna ciekawsze zabawy i zamierza rządzić bajkową krainą. Wtedy dzieci poprosiły o pomoc dziadka Leona, który zawsze pomagał im w rozwiązywaniu trudnych spraw. Nie wiadomo co dziadek powiedział Krystianowi, ale gdy Krystian przyszedł następnego dnia do dzieci – był zupełnie innym chłopcem. Najpierw przeprosił wszystkich za swoje zachowanie, a później powiedział, że bardzo chce pozostać w bajkowej krainie i wspólnie bawić się. Obiecał też, że zawsze będzie przestrzegał ustalonych zasad.

Rozmowa na temat wysłuchanej bajki.

 • Jacy ludzie mieszkali w bajkowej krainie?
 • Kto przyjechał do bajkowej krainy?
 • Jakim chłopcem był Krystian?
 • Jak zachowywał się Krystian w stosunku do innych dzieci?
 • Co czuły dzieci, gdy przebywał z nimi Krystian?
 • Czego dzieci chciały nauczyć Krystiana?
 • co odpowiedział im Krystian?
 • Kogo dzieci poprosiły o pomoc? – co zrobił Krystian po rozmowie z dziadkiem Leonem?
 • Jak myślisz co dziadek Leon powiedział Krystianowi?

Jaki powinien być dobry kolega?” – tworzenie zasad.

 • Dobry kolega jest miły.
 • Dobry kolega pomaga innym.
 • Dobry kolega pociesza, gdy komuś jest smutno.
 • Dobry kolega dzieli się zabawkami.
 • Dobry kolega szanuje kolegów i wytwory ich pracy.

Bajka o prawach dziecka.

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

Dzieci wypowiadają się na temat przedstawionych praw.

 • Prawo do życia i rozwoju.
 • Prawo do życia bez przemocy i poniżania.
 • Prawo do wychowania w rodzinie.
 • Prawo do wypowiedzi.
 • Prawo do swobody myśli.
 • Prawo do nauki.
 • Prawo do tożsamości.
 • Prawo do informacji. Prawo do prywatności.

Czas na zabawę.

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo

Moje prawa” – zabawa plastyczna. Dzieci ilustrują wybrane przez siebie prawo.

Warto też dzieciom przypomnieć, że oprócz praw mają również obowiązki, o których należy z nimi porozmawiać.

Miłego dnia Wam życzę. Do rychłego zobaczenia. Trzymajmy się zdrowo.

Pani Małgosia.


Witajcie Słoneczka w czwartek, 19 listopada.

Jaka to litera?” – zabawa dydaktyczna.Na dywanie leżą odwrócone kartoniki z poznanymi literami. Dzieci losują kartonik, odczytują literę i podają słowo rozpoczynające się daną głoską. Chętne dzieci układają zdanie zawierający podane słowo.

Karta pracy, cz. 2, s. 15. Dokończ rysowanie misia. Pokoloruj go. Popatrz uważnie i połącz niedźwiedzie z ich cieniami.

Przysmak niedźwiedzia” – opowieść ruchowa. W dużym, starym lesie mieszkał niedźwiedź. Był wysoki (dzieci unoszą ręce w górę) i gruby (ręce wyciągają na boki). Kiedy budził się, przeciągał się (dzieci przeciągają się) i głośno ziewał (aaaa). Później sprawdzał czy jest ciepło (dzieci rozglądają się, patrzą w górę), słuchał, z której strony wieje wiatr (szyyy, szyyy). Głaskał się po brzuchu i mruczał mrrr, mrrr, mrrr jestem głodny (dzieci powtarzają mrr, mrr, mrr jestem głodny). Idę szukać miodu – powiedział niedźwiedź. Poszedł w głąb lasu. Gdy szedł, pod jego łapami łamały się gałęzie leżące na ziemi (trach, trach, trach). Nagle niedźwiedź zobaczył wysokie drzewo, na którym dzikie pszczoły miały swoją barć. Zaczął skakać z radości (dzieci podskakują i mówią hop, hop, hop). na pewno na górze jest smaczny miodek. Muszę wdrapać się na drzewo (dzieci naśladują wchodzenie na drzewo). Nie udało mi się, ale zaraz postukam w drzewo. Może miodek spadnie (stuk, stuk, stuk, stuk). Co się dzieje? Co się dzieje? Pszczoły atakują (bzzz, bzzz, bzzz). Muszę uciekać. Niedźwiedź biega w prawo i w lewo. (dzieci biegają w różne strony). No, udało mi się, już ich nie widzę. Bardzo niegościnne są te leśne pszczoły. Idę na jagody, też są smaczne (mniam, mniam, mniam).

Miś” – lepienie z plasteliny.

Cele:

• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

• Doskonalenie sprawności manualnej.

• Wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy.

Jaki jest miś” – wypowiedzi dzieci. Dzieci wypowiadają się na temat swoich misiów, szukają elementów wspólnych oraz wskazują cechy różniące misie. Podanie tematu pracy i wyjaśnienie sposobu wykonania. Zadaniem dzieci będzie wykonanie misia z plasteliny. Dzieci ugniatają plaste- linę w dłoni, sprawdzają jej plastyczność. Nazywają części ciała misia. Tworząc misia należy wykonać następujące czynności: – wyrobić plastelinę w dłoniach – uformować na tekturowej podkładce misia uwzględniając wszystkie elementy jego ciała – na głowie misia umieścić oczy z guzików, nos z tektury lub grubego materiału, usta z drucika kreatywnego lub grubszej nitki, włóczki.

Taniec z misiem” – improwizacja ruchowa. Każde dziecko zaprasza swojego misia do tańca i wspólnie z nim porusza się w rytm muzyki tanecznej.

Tyle na dziś. Do zobaczenia w przedszkolu już niedługo mam nadzieję. Trzymajmy się zdrowo. Pani Małgosia..


Dzień dobry Słoneczka w środę 18 listopada.

Znaczenie przeciwne” – ćwiczenia słownikowe. Rodzic podaje wyrazy, a dzieci szukają wyrazów o znaczeniu przeciwnym np. wysoki – niski, krótki – długi, szybki – wolny, czysty – brudny, szeroki – wąski, gruby – chudy.

Mój miś” – zabawa plastyczna. Dzieci dostają szablony misiów, dorysowują brakujące elementy (oczy, nos, usta) i kolorują według własnego pomysłu.

Temat : „Więcej, mniej, czy tyle samo” – wprowadzenie znaków >, <, =.

Cele:

Zapoznanie dzieci ze znakami >, <, =.

Doskonalenie techniki przeliczania.

Wyrabianie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

Dzieci siedzą na dywanie, przy stole lub biurku. Przed sobą mają 8 klocków lub wyciętych kółek.

Tyle samo” – wprowadzenie znaku =.

Rodzic i dziecko układają po prawej i po lewej stronie po 4 kółka lub klocki. Między kółkami, klockami rodzic układa z zapałek lub wykałaczek znak równości, wyjaśniając, że znak = oznacza, że po prawej i po lewej stronie jest tyle samo elementów. Dzieci układają znak = między swoimi kółkami lub klockami.

Dołóż i policz” – ćwiczenia w porównywaniu liczebności. Rodzic i dziecko dokładają po lewej stronie 2 kółka, klocki. Przeliczają elementy po prawej i lewej stronie. Rodzic układa z zapałek lub wykałaczek znak > i układa między kółkami. Wyjaśnia, że znak > oznacza że po stronie lewej jest więcej niż po stronie prawej.

Chcę mieć tyle samo” – ćwiczenia w przeliczaniu. Dzieci dokładają po prawej stronie 2 kółka, klocki. Przeliczają kółka (klocki) i wstawiają znak =. Dokładają po 2 kółka (klocki) po prawej i po lewej stronie, przeliczają elementy.

Zabierz i policz” – ćwiczenia w porównywaniu liczebności. Dzieci zabierają z lewej strony 3 kółka ( klocki). Przeliczają kółka (klocki) po prawej i po lewej Ustalają, gdzie jest mniej kółek (klocków). Rodzic układa odpowiednio znak < i wyjaśnia ,że oznacza on, że po lewej stronie jest mniej niż po prawej.

Gdzie więcej, a gdzie mniej?” – zabawa matematyczna. Zabawa w parach. Każda para ma 2 kostki do gry i druciki kreatywne (zapałki, wykałaczki) do formowania znaków <, >, =. Dzieci liczą ile oczek wypadło na ich kostkach i wstawiają odpowiedni znak <, >, =.

Zabawy z Przytulanką” – ćwiczenia gimnastyczne.

Cele:

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Nauka korzystania z przyboru nietypowego – Przytulanka.

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Ćwiczenia kształtujące brzuch i grzbiet. Przybory: zabawka pluszowa średniej wielkości.

-Dzieci w lekkim rozkroku z Przytulanką w dłoniach: na 1 – podnosimy Przytulankę przodem w górę, na 2 – opuszczamy przodem w dół, powtarzamy 6 razy.

-Dzieci w lekkim rozkroku, ramiona w bok w prawej ręce Przytulanka: na 1 – wznos ramion bokiem w górę z przełożeniem Przytulanki z ręki do ręki, na 2 – opust ramion bokiem w bok, powtarzamy 8 razy.

-Dzieci delikatnie podrzucają Przytulankę i łapią ją. Ćwiczenie powtarzamy 10 razy. Dzieci przekładają Przytulankę raz pod uniesioną ugiętą w kolanie prawą nogą raz pod lewą nogą, po 6 razy na nogę.

-Dzieci w leżeniu przodem ramiona wyciągnięte przed siebie w dłoniach Przytulanka: – staramy się na wyprostowanych rękach unieść Przytulankę w górę, powtarzamy 6 razy – przesuwamy Przytulankę jak najdalej w przód, 4 razy – podrzucamy Przytulankę w górę i łapiemy, 4 razy

-Dzieci w leżeniu tyłem o nogach ugiętych, Przytulanka siedzi na brzuchu. Dzieci wykonują skłon tułowia w przód i próbują dać buziaka Przytulance. Powtarzamy 4 razy. Dzieci w leżeniu tyłem o nogach ugiętych przesuwają Przytulankę po nogach w górę i w dół. Ćwiczenie powtarzamy 5 razy.

-Dzieci w siadzie prostym przesuwają Przytulankę po nogach od bioder w kierunku stóp i odwrotnie, ćwiczenie powtarzamy 6 razy.

-Dzieci w siadzie rozkrocznym wykonują skłon tułowia w przód jednocześnie starają się jak najdalej posadzić Przytulankę przed sobą, ćwiczenie powtarzamy 6 razy.

-Ćwiczenie oddechowe. Dzieci w leżeniu tyłem kładą swoje Przytulanki na brzuchu. Wdech – brzuszek się unosi, wydech – brzuszek opada. Powtarzamy 6 razy.

Karta pracy, cz. 2, s. 14. Miś to ulubiona zabawka wszystkich dzieci. Popatrz na obrazki i powiedz do czego potrzebny jest dzieciom pluszowy miś. Rysuj po śladach.

Co wiemy o niedźwiedziach– rundka z misiem. Dziecko trzymające misia w ręku mówi co zapamiętało o niedźwiedziu brunatnym i o jego życiu.

Tyle na dziś. Trudne rzeczy macie dzisiaj do zrozumienia, ale jestem pewna ,że sobie poradzicie. Powodzenia. Trzymajmy się zdrowo. Pani Małgosia.


Witajcie „Słoneczka” we wtorek, 17 listopada.

Jakie misie znasz?” – oglądanie książek. Dzieci oglądają książki, czasopisma o misiach. Wymieniają imiona misiów, ustalają z jakich bajek pochodzą misie, porównują ich wygląd, podają cechy charakteru poszczególnych misiów.

Karta pracy, cz. 2, s. 12. Narysuj przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na głoskę l. Dokończ szlaczki.

Skąd wziął się pluszowy miś?

Cele:

• Zapoznanie z historią powstania pluszowego misia.

• Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą.

• Wdrażanie do poszanowania zabawek.

Historia misia” – słuchanie opowiadania . Historia pluszowego misia rozpoczyna się bardzo dawno temu w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Theodore Roosevelt wybrał się na polowanie. Myśliwi zobaczyli małego niedźwiedzia i chcieli go zastrzelić. Prezydent powstrzymał ich. Zdarzenie opisała jedna z gazet, w której pojawił się też rysunek prezydenta, który broni małego niedźwiedzia. Całą sytuację wykorzystał właściciel sklepu z zabawkami. Postanowił uszyć zabawki przedstawiające pluszowego misia. Producent misiów uzyskał od prezydenta zgodę, aby miś nazywał się Teddy. Wszystkie dzieci pokochały pluszowego misia, a on stał się królem wśród zabawek.

Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie. – Gdzie rozpoczyna się historia pluszowego misia? – Dokąd wybrał się prezydent Treodore Roosevelt? – Kogo uchronił przed śmiercią prezydent? – Gdzie opisano zdarzenie mające miejsce na polowaniu? – Kto zobaczył w gazecie małego niedźwiedzia? – Co postanowił zrobić właściciel sklepu z zabawkami?

-Jak został nazwany pluszowy miś?

Sprawny miś” – ćwiczenia ruchowe. – zmęczone misie chodzą powoli po lesie

 • wesołe misie podskakują obunóż w miejscu
 • głodne misie wspinają się na drzewo po miód – przestraszone misie odganiają od siebie pszczoły
 • misie zasypiają – kładą się na podłodze, mruczą mru, mru, mru

Misie przygotowują się do zimowego snu” – zabawa artykulacyjna. Dzieci naśladują nauczyciela. Misie przygotowują się do zimy, są śpiące (dzieci ziewają), nucą sobie kołysankę (śpiewają aaaaaa). Misiom jest zimno (drżą, wykonują motorek wargami), muszą się ogrzać (chuchają na ręce). Misie przeziębiły się (dzieci kichają). Mama daje lekarstwo, które jest słodkie i smaczne (oblizują ruchem okrężnym wargi; kląskają, mlaszczą). Misie są zadowolone (dzieci mruczą, wymieniając głoskę m, chuchają na ręce, wymawiają głoskę ch

Karta pracy, cz. 2, s. 13. Pisanie litery l L po śladach i samodzielnie .

Uwaga: pięciolatki wykonują zadania w swoich kartach pracy z literą „l”


Witam wszystkie „Słoneczka” ,które zostały w domu w tym tygodniu. Dziś rozpoczynamy temat „Mój przyjaciel miś”

Układamy rymy” – ćwiczenia słownikowe. Ćwiczenie polega na szukaniu słów rymujących się: np. miś – Krzyś, konie – słonie, mewa – drzewa, Kasia – Stasia, pieski – niebieski, gazeta – rakieta, krata – mata, soki – skoki.

Uwaga:wymyślamy swoje słowa i szukamy do nich rymu. Dziecko dla rodzica, rodzic dla dziecka.

Mruczanki misia” – zabawa ortofoniczna. Miś Pafnucy to wielki śpioch. Lubi wylegiwać się w swojej gawrze i głośno mruczeć: mru, mru, mru (dzieci powtarzają: mru, mru, mru). Mama budzi go wołając: stuk, puk, stuk, puk, wstawaj misiu (dzieci powtarzają stuk, puk, stuk, puk, wstawaj misiu). A miś przeciąga się i mówi: aaa, ooo, aaa, ooo (dzieci powtarzają aaa, aaa, ooo, ooo) i dalej śpi. Chyba śni mu się pyszny miodek: mniam, mniam, mniam (dzieci powtarzają mniam, mniam, mniam). Możesz spać misiu aż do wiosny. Zaśpiewamy ci kołysankę aaa, aaa, aaa (dzieci powtarzają aaa, aaa,aaa)

Temat: Lalki Oli- wprowadzenie litery L,l na podstawie wyrazu „lalka”

Cele:

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery l, L.

• Doskonalenie słuchu fonematycznego.

• Usprawnianie grafomotoryki.

„Lalki Oli” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej.

Ola ma trzy ulubione lalki. Lidkę, która ma jasne włosy, Lilkę, której Ola robi kucyki i Walerkę. Dzisiaj Ola wybrała się z lalkami na spacer do lasu. Zabrała ze sobą koc i lupę. Chce obserwować przyrodę. Dokładnie przyjrzeć się małym mrówkom i biedronkom. Ola rozłożyła koc pod drzewem i wspólnie z lalkami odpoczywa. Za krzakiem stoi lis i zastanawia się, kim są goście, którzy odwiedzili las. Podobają mu się lalki, a szczególnie Walerka. Może kiedyś zaprzyjaźni się z nimi?

Rozmowa na temat opowiadania.

 • Ile ulubionych lalek ma Ola?
 • Jakie włosy ma Lidka?
 • – Jak wygląda Lilka?
 • – Dokąd wybrała się Ola?
 • – Co Ola zabrała ze sobą? –
 • Co Ola chce obserwować?
 • – Komu Ola chce się dokładnie przyjrzeć?
 • – Gdzie Ola rozłożyła koc?
 • – Co robi Ola wspólnie z lalkami?
 • – Kto stoi za krzakiem?
 • – Która lalka podoba się lisowi najbardziej?
 • – O czym myśli lis?

Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „l”.

Karta pracy, cz. 2, s. 10. Dzieci oglądają ilustrację i wymieniają nazwy zawierające głoskę l: las, motyl, lalka, lis, lupa, lód, loki, liście. Wyeksponowanie wyrazu podstawowego „lalka” oraz obrazka, przedstawiającego lalkę.

Analiza i synteza słuchowa wyrazu „lalka”.

 • Wypowiadanie całego wyrazu, kolejnych sylab i głosek w wyrazie lalka.
 • Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem.

-Wypowiadanie kolejnych głosek wyrazu lalka.

 • Liczenie głosek w wyrazie lalka.

Określanie położenia głoski odpowiadającej literze „l”.

 • Podawanie wyrazów zawierających głoskę l w nagłosie (lampa, lody, lupa), śródgłosie (seler, kalka, pilnik), wygłosie (bal, pal, motyl).
 • Określenie rodzaju głoski l (spółgłoska).
 • Wybrzmiewanie sylab w wyrazie lalka połączone z tupaniem, uderzaniem o uda.
 • Analiza i synteza wzrokowa wyrazu „lalka”.
 • Prezentacja litery l drukowanej małej i wielkiej.
 • Podawanie imion dzieci z grupy zawierających głoskę l.

Demonstracja litery „l” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.

 • Pokaz pisania litery l, L bez liniatury.
 • Omówienie miejsca zapisu litery l, L w liniaturze. –
 • Analiza kształtu litery l, L.
 • Ćwiczenia usprawniające rękę (klaskanie, zaciskanie dłoni, naśladowanie gry na pianinie). – Formowanie kształtu litery l z plasteliny lub sznurka, sznurówki.

Nauka pisania litery l, L

 • Ćwiczenia w pisaniu palcem w powietrzu, na dywanie.
 • Malowanie litery l, L na szarym papierze.
 • Karta pracy, cz. 2, s. 11. Zaznacz w wyrazach litery l, L.

https://www.youtube.com/watch?v=NU1tFr8bXlA

Usypiamy lalki” – ćwiczenia artykulacyjne. Dzieci ćwiczą narządy mowy na sylabach: la, la, la, li, li, li, luli, luli, luli.

Zabawa ruchowa :https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

Informacje o niedźwiedziu brunatnym:

 • Sierść niedźwiedzia brunatnego ma barwę ciemnobrązową, choć niektóre jego podgatunki mogą mieć futro jaśniejsze.
 • Masa ciała poszczególnych osobników waha się między 200 a 780 kg.
 • Niedźwiedzica wydaje na świat dwoje-troje młodych niedźwiadków.
 • Niedźwiedź brunatny jest wszystkożerny. Żywi się: nasionami (żołędzie, orzechy), grzybami, ślimakami, dżdżownicami, jajami ptaków, ptakami, żabami, rybami, jagodami, miodem dzikich pszczół, a w przypadku braku innego pożywienia także trawą.
 • Jest wspaniałym łowcą ryb. z łatwością łapie je w potokach.
 • Dobrze pływa i wspina się po drzewach.
 • Niedźwiedź brunatny posiada duże, masywne ciało. Ma bardzo silne łapy i potężne pazury.
 • Gdy coś zobaczy staje na dwóch tylnych łapach.
 • Słabo widzi w ciemnościach.
 • Ma doskonały węch i bardzo dobry słuch.
 • Występuje w lasach górskich (Tatry, Bieszczady).
 • Niedźwiedź brunatny żyje samotnie.
 • Niedźwiedź brunatny jest chroniony na obszarze całej Polski.
 • Niedźwiedź brunatny zapada w sen zimowy. na zimę przygotowuje sobie legowisko zwane gawrą. Przebywa w nim od końca listopada do końca lutego.

Praca plastyczna: Jak narysować misia? https://www.youtube.com/watch?v=vvmgcWviiNw

Zabawa ruchowa „Gumi miś” dla przypomnienia.

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

Tyle na dziś. Wasze prace proszę przynieść jak już wrócicie do przedszkola. Pozdrawiam. Trzymajmy się zdrowo. Pani małgosia.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad:

Dziecko:

 • zna litery : y,l,k,r,s,

 • czyta proste wyrazy utworzone z poznanych liter

 • ćwiczy sprawność manualną (maluje, wycina, lepi, wydziera, kreśli szlaczki i litery)

 • jest sprawne ruchowo, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne(skacze, podskakuje na jednej nodze, obunóż, wykonuje skłony, przysiady itp.)

 • powtarza ruchy w określonej sekwencji (pamięć wzrokowo- ruchowa)

 • wskazuje prawą-lewą stronę swojego ciała, orientuje się w przestrzeni, na kartce

 • wzbogaca swoją wiedzę na temat życia niedźwiedzi

 • wzbogaca swoje słownictwo

 • jest zainteresowane swoim miastem-wie gdzie mieszka,zna historię powstania swojej miejscowości, węgla, zna pracę górnika

 • buduje swoje poczucie dumy z tego kim jest i gdzie mieszka

 • przelicza w zakresie 10- dodaje ,odejmuje na konkretach i w pamięci

 • poznaje znaki <,>- rozumie ich znaczenie

 • rozpoznaje i nazywa emocje swoje i innych

 • rozwija mowę i wyobraźnię poprzez tworzenie opowiadań do historyjek obrazkowych, buduje wypowiedzi wielozdaniowe

 • potrafi odgrywać różne role


Dzień Kolorowej Jesieni


Jesienne zabawy


Kasztanowe figurki


Zabawy z jeżem


Jesienne zabawySurówka Słoneczek


Wycieczka na skrzyżowanie


Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka


Zabawa w teatr


Zabawy figurami geometrycznymi


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

Dziecko:

 • zna litery : i, e,t,m,
 • czyta proste wyrazy w zakresie poznanych liter
 • zna cyfry 1-5
 • liczy w zakresie 10
 • jest sprawne manualnie -wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • jest sprawne ruchowo – wykonuje zabawy i ćwiczenia ruchowe
 • ma dobrą pamięć -uczy się wierszy i piosenek
 • swobodnie wypowiada się na dany temat
 • nabywa wiedzę nt pory roku -jesień
 • jest wrażliwe muzycznie i plastycznie
 • kształci swoje poczucie rytmu
 • rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa iglaste i liściaste
 • wie, na czym polega praca listonosza
 • zna różne sposoby przekazywania informacji
 • zna sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy i wymienia je
 • jest zainteresowane przyrodą
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • rozwija swoją wyobraźnię, logiczne myślenie

  Dzień Muzyki

Tygryski

Adresy mailowe nauczycieli:

asulimowska@wesolarodzinka9.pl

ikajzer@wesolarodzinka9.pl


Witajcie ! dziś ostatni dzień tygodnia .

16 kwiecień- piątek

1) Rozmowa na temat: „Co to jest komputer”; Do czego służy? Czy dzieci mogą korzystać z komputera?Co można robić, co oglądać?Co to internet?- wymiana wiadomości dziecko- rodzice.

2) Dobre rady dla dzieci i Rodziców:

-serfuj po sieci pod opieką dorosłego, aby uniknąć treści niebezpiecznych dla dzieci

-korzystaj ze stron internetowych zawierających sprawdzone informacje

-nigdy nie podawaj swoich danych

-spędzaj przed komputerem nie więcej niż godzinę dziennie

Bezpieczne strony dla dzieci:

3) Na pewno Rodzice wiedzą co lubicie oglądać i jak się bawić z wykorzystaniem komputera ,dlatego zostawiamy to Wam żebyście mogli pobawić się jak chcecie , za zgodą rodziców oczywiście.

4) „ Mapa aktywności”- zabawa dydaktyczna . Na kartce A4 na środku prowadzący rodzic rysuje koło z którego odchodzą kreski ( słonko z promykami) w środku napis ;”Czas wolny” -dalej na końcu kreski zapisuje propozycje dzieci i swoje -jakie czynności można wykonywać z rodziną, by miło spędzić czas.( np. spacer, wycieczka na rowerze, oglądanie telewizji, jedzenie ciasta,gry na komputerze, gra w piłkę, układanie puzzli…… itp.)

Następnie razem zróbcie analizę ,które czynności korzystnie wpływają na wasze zdrowie i organizm, a które nie. Przy czynnościach ,które są korzystne dla zdrowia narysujcie uśmiechnięte emotikony , a smutne – przy czynnościach, które są niekorzystne.

5) Zadanie w Karcie Pracy- „ Dzieciaki w akcji” cz.4 str.3

6) Na koniec zajęć o robotach i komputerach, zaśpiewajcie piosenkę „Robot” i zaproponujcie „Taniec robota” według własnego pomysłu wszystkim w domu. Dobrej zabawy!

DZIĘKUJEMY WAM za wspólne zajęcia , a szczególnie Rodzicom. I DO ZOBACZENIA!!!!!


Miasto robotów Dominika


Robot Kuby


Robot Justyny


Robot Maksa


Miasto robotów- Emilka


Witajcie  Kochani!

 Pogoda  dziś  nie  bardzo  wiosenna, czy  pamiętacie o  obserwacjach  w kalendarzu  pogody?

15  kwiecień – czwartek 

1) Śpiewanie  piosenki  „Robot”– na początek  naszych  dzisiejszych  zajęć, na pewno już ją umiecie!?

2) „ W mieście  robotów” – wysłuchanie  opowiadania  i  rozmowa na  jego  temat. Proszę  Rodzica o  przeczytanie  opowiadania :

W  dalekiej  krainie,  za  siedmioma górami,za  ośmioma  morzami  znajdowało  się  miasto  robotów. Miasto  pełne  było  przeróżnych  robotów, które  żyły  w  nim  już  od  bardzo  dawna. Wszystkie  roboty,  aby  mogły  prawidłowo i  sprawnie  poruszać  się, potrzebowały  smaru. Roboty  żyły  w  zgodzie, szanowały  się  i  pomagały  sobie  w  potrzebie. Nikomu  niczego  nie  brakowało. Roboty  potrafiły  poradzić  sobie  z każdym  problemem. Pewnego  dnia  ten  ład  został  zburzony przez  stworzenia  nazywane  przez  roboty  magnesami. Przyciągały  one  wszystko  co  spotkały  na  swojej  drodze, niszcząc  przy  tym  miasto  robotów. Roboty  były  zrozpaczone, ale postanowiły, że  same  wszystko  odbudują. Mimo  smutku  i  żalu  zorganizowały  zebranie,  na  którym  obmyśliły  plan  odbudowy  krainy. Roboty  zaplanowały  wszystko  od  początku. Odbudowały  pocztę, kino,  aptekę,dworzec, sklepy  i restauracje. Na  obrzeżach  miasta roboty  zbudowały swoje  domki. Dzięki  pracowitości i wytrwałości  udało   się im  odbudować  miasto .Zbudowały również  centrum  dowodzenia  miastem,  dzięki  któremu  mogły obserwować, czy  nie  zbliża  się  do niego  zagrożenie, aby  już  nigdy  więcej   nie  dopuścić  do  ataku  Magnesów. Roboty  postanowiły  także wykonać  osłonę  antymagnesową , jednak   nie wiedziały , który  materiał  nadawałby  się  do  tego  najlepiej. Testowały  wszystko ,  dopóki  nie odnalazły idealnego  tworzywa , które uchroni  je przed magnesami. Od  tej  pory  roboty  żyły  w  spokoju.                      

 autor: Karolina Rozpędek

 Po  wysłuchaniu  opowiadania  zadajemy dzieciom  pytania : Jak poruszają  się  roboty? Czego  potrzebowały  aby  poruszać  się  sprawniej? Czy  historia  mogła  się  naprawdę  wydarzyć?Jakie  budynki znajdowały  się w  mieście  po  odbudowaniu? 

3) A  teraz trochę  ruchu – powtarzamy  zabawę  do muzyki   podanej  wczoraj: „ Być  jak  robot”

4) Zabawa  badawcza  z  magnesem- Zapytajcie  Rodziców , czy  macie w domu MAGNES?

Wez  magnez i sprawdz jak  magnes  reaguje  na  różne  materiały: np. plastik, klucze, pinezki, drewniany klocek, papier, spinacze itp.

WNIOSEK: magnes przyciąga przedmioty  wykonane z  metalu ( a  zatem  roboty i ich  miasto były  metalowe) ,a  tarcza  antymagnesowa może  być  zbudowana z plastiku,  papieru  lub drewna.

5) Miasteczko  robotów- zajęcia konstrukcyjne lub  plastyczne. Polecenie  dla  dzieci: zbuduj z różnych  klocków  jakie  masz  w domu  miasteczko  robotów! Tygryski  Wy  potraficie  pięknie budować  więc  to  zadanie sprawi  wam   na pewno  dużo przyjemności .Kto  nie  chce  budować , może  narysować  miasteczko robotów  kredkami . Poproście  RODZICÓW  i koniecznie  zróbcie zdjęcie swoich prac!

To  tyle  na  dziś, dobrej  zabawy. Pozdrawiamy. 


Robot Martyny


Robot Hani


Roboty Mili


Dzień dobry TYGRYSKI !

Dziś 14 kwiecień – środa

1) Być jak robot- zabawa ruchowo- naśladowcza. Dzieci przy akompaniamencie wybranej muzyki poruszają się kanciastymi ruchami , naśladują poruszanie się robotów. Na przerwę w muzyce zatrzymują się, pozostają w takiej pozycji w bezruchu, aż do ponownego usłyszenia muzyki. W zabawie mile widziany udział rodziców i rodzeństwa . Proponujemy link do takiej muzyki, ale możecie znalezć inną muzykę. Obejrzyjcie ten ciekawy taniec wykonawcy „Mam talent” – Czy to robot?czy to człowiek?! To taniec!

Link: https://youtu.be/dwjO0tS2P1M

2) Zabawy matematyczne i graficzne – Karty Pracy część 4 str. 6-7 . Porównywanie elementów używając określeń: większy; mniejszy; dłuższy; krótszy; wyższy; niższy. Proszę przeczytać dziecku instrukcje do zadań.

3)Nauka piosenki „Robot”- mamy nadzieję , że piosenka wam się podoba jest łatwa i na pewno szybko się jej nauczycie. Link do piosenki podany do zajęcia wczoraj tj. wtorek.

4) Mówię jak robot- zabawa dzwiękonaśladowcza. Zabawcie się w robotów i spróbujcie mówić dzisiaj jak roboty1?

Pomysłowej zabawy ,pozdrawiamy ,do jutra.


WITAMY!!!

Dziś 13 kwiecień – wtorek

1) Osłuchanie z piosenką „ Robot” –piosenki dla dzieci bajubaju.tv .Mamy nadzieję ,że piosenka wam się spodoba i chętnie się jej nauczycie. Link do piosenki:

https://www.youtube.com/results?search_query=robot+piosenka+dla+dzieci

2) Nasze roboty- zajęcia techniczno- plastyczne budowanie robota według pomysłu dzieci i rodziców. Liczymy na wasze ciekawe pomysły, życzymy dobrej zabawy. Do wykonania robota można wykorzystać :pudełka różnych rozmiarów i kształtów np. po herbacie , po butach,,po kawie, plastikowe opakowania po serkach, kubki, butelki plastikowe, zakrętki, talerzyki papierowe, rolki po papierach, foremki po jajkach, folia aluminiowa,mazaki, farby, pędzle, klej wikol, druciki itd.

Kiedy robot gotowy , każde dziecko wymyśla imię dla swojego robota ,trzeba mu też znalezć odpowiednie miejsce w waszym pokoju i koniecznie zróbcie mu zdjęcie ,aby się pochwalić!

Dobrej zabawy i radości z wykonywanej pracy!


Robot Dominiki


Robot Emilki


Witajcie  TYGRYSKI  w nowym  tygodniu  zajęć zdalnych. Witamy i pozdrawiamy  także Rodziców.

Temat tego  tygodnia   12.04.  do 16.04  :” Roboty  i  komputery”

Cele:

-zdobywanie   wiedzy na  temat możliwości  korzystania  ze sprzętu multimedialnego

-rozwijanie  umiejętności  wypowiadania  się na podany   temat

-rozwijanie   wyobrażni i  kreatywności  podczas  wykonywania prac  plastyczno-technicznych

-naśladowanie  i  odtwarzanie  ruchów  robota

-nauka  piosenki

-porównywanie  wielkości  używając  określeń:  większy; mniejszy; dłuższy; krótszy; wyższy; niższy

-utrwalanie  wiadomości  na temat  tego, które  czynności są korzystne  dla  naszego  organizmu , a  które nie

12  kwiecień- Poniedziałek 

1) Domowe urządzenia-  Dzieci  wyszukują  urządzenia domowe, nazywają  je  ,opisują i  mówią do  czego  służą. (np.  czajnik, odkurzacz, pralka, telewizor, suszarka, zmywarka, komputer itd.) Dzieci  mogą również  odtwarzać odgłosy , jakie  wydają  przedmioty.

2) Co  to  jest  robot?- rozmowa  kierowana  prowadzący  zadaje  pytania:  Co  to  jest  robot? Czy spotykamy  go  w sklepie, na  ulicy, czy  widzimy   tylko  w  telewizji i internecie? Dzieci  mogą wymyślać , do  czego może  służyć oraz w czym  może  pomóc?

3) „Jestem  robot ciach,  ciach ,ciach”- inscenizacja znanej piosenki-  dzieci  włączcie do  zabawy Rodziców i rodzeństwo.   Jeżeli  nie  pamiętacie  to piosenkę można  znależć  na youtube .

4) „Mój  przyjaciel  Necio- Jak  zrobić  robota?|”- oglądanie  filmu edukacyjnego                  link   https://youtu.be/Iai4XRxyNgs 

Ważna  informacja: Jutro  będziemy  robić  robota! Pomyśl  jakie materiały będą ci potrzebne,  co  możesz  wykorzystać  i przygotuj  sobie, liczymy  na waszą pomysłowość!


8 kwiecień – czwartek „Jaka może być pogoda”

 1. Wiosenne opady-wysłuchanie wiersza „Ulewa” Małgorzaty Strzałkowskiej i rozmowa na temat treści utworu i wiosennych opadów. Rodzic z dzieckiem siadają sobie wygodnie i czyta wiersz bez podawania jego tytułu:

Ptak się kuli pośród liści,

mokną drzewa, mokną krzewy,

a ja biegnę przez kałuże,

a ja biegnę wśród ulewy…

Drży na deszczu pączek róży,

mokną grusze i jabłonie,

a ja biegnę przez kałuże,

krople deszczu łapię w dłonie….

Kiście bzu zwiesiły głowy,

mokra ziemia pachnie deszczem,

a ja krzyczę prosto w chmury:

-Padaj, deszczu! Padaj jeszcze! „

Po wysłuchaniu wiersza prowadzący inicjuje rozmowę, zachęca do odpowiedzi na pytania i wykonania zadań: „Jaka pogoda została przedstawiona w wierszu?Opisz które fragmenty potwierdzają twoje przypuszczenia?Jaki tytuł mógłby mieć ten wiersz? Czy chcesz wiedzieć jaki tytuł nadała wierszowi autorka? Co to jest ulewa?Jakie jeszcze inne zjawiska pogodowe ,można zaobserwować wiosną za oknem?

2)Zabawa ruchowa „Słońce świeci- deszcz pada”

3) Ciekawostki na temat kwietniowej pogody: Ulewa to rodzaj mocnego deszczu. Deszcz jest najczęstszym rodzajem opadów powstającym z chmur i wracającym na ziemię w postaci kropelek. Maleńkie krople parującej wody unoszą się , łączą ze sobą,tworzą chmury. Stają się cięższe i spada deszcz. Może być drobny zwany mżawką lub wielki,gęsty, ulewny, o którym się czasem mówi „oberwanie chmury”. Gdy temperatura spadnie poniżej zera , pojawia się mróz , z chmur lecą zamarznięte kropelki czyli śnieg. Natomiast podczas ładnej pogody może padać grad – to krople deszczu które zamarzły w wielkiej lodowatej chmurze,mogą mieć różną wielkość.

Następnie proszę powiedzieć dzieciom przysłowie „Kwiecień- plecień, bo przeplata trochę zimy , trochę lata” i wspólnie wyjaśnić sens.

4) Zadanie w Karcie Pracy cz.3 str.54

TYGRYSKI pamiętajcie o wiosennym kalendarzu pogody i uzupełnieniu obserwacji. Pozdrawiamy.


9 kwiecień- piątek „Pogoda może nas zaskakiwać”

1) Szyfrowana pogoda- rozwiązywanie zagadek o zjawiskach pogodowych. Rodzic mówi zagadki a dziecko odpowiada podnosząc lub wskazując kartonik z właściwym symbolem .Kartoniki lub karteczki z właściwym symbolem można wcześnie przygotować lub dziecko samo rysuje .

Zagadki:

 • Płyną po niebie wielkie , kłębiaste, czasem gradowe, czasem pierzaste.(chmury)

 • Ono latem najmocniej grzeje i sprawia, że skóra brązowieje.(słońce)

 • O szyby dzwoni kroplami, muzykę cudną układa, kiedy uważnie posłuchasz, możesz z nim cicho pogadać.(deszcz)

 • Gdy słońce świeci i deszczyk pada, ona na niebie cudnie się rozkłada.(tęcza)

 • Lodowe kule z nieba spadają ,na szybach i dachach muzykę grają.(grad)

2) Prognoza pogody-zabawa dydaktyczna.

Rodzic siada razem z dzieckiem przed komputerem , wspólnie szukają i odtwarzają profesjonalną prognozę pogody dla Polski .Po prezentacji rozmowa : Gdzie można zobaczyć albo usłyszeć prognozę pogody? Kto ją prezentuje? Kto ją przygotowuje? Czy zawsze się sprawdza?

Następnie prowadzący w uproszczony sposób tłumaczy czym zajmuje się meteorolog, a czym -synoptyk? (proponuję wyklaskać, wytupać, wystukać sylaby w wyrazach meteorolog i synoptyk)

Meteorolog zajmuje się pracą badawczą, analizą warunków ,zjawisk atmosferycznych.

Synoptyk zajmuje się opracowaniem prognozy pogody.

3) Zabawa ruchowa „Mżawka czy ulewa?”-do zabawy będą potrzebne 2 kartoniki :jeden z 3 a drugi z 5 kroplami. Dzieci siedzą na podłodze, podpierając się prostymi rękami z tyłu,nogi ugięte w kolanach. Zadaniem dzieci jest dostosowanie ruchów do informacji graficznej- jeżeli rodzic pokaże symbol mżawki-3 kropelki- dziecko delikatnie na przemian stuka palcami stóp o podłogę. Natomiast gdy zauważy ulewę-5 kropel , uderza o podłogę obiema złączonymi stopami. Polecenie jest wydawane tylko w formie obrazka ,więc dziecko musi być skupione. Zabawę powtórzyć kilka razy.

4) Prezenter pogody- zachęcam Was dzieci do stworzenia własnych prognoz pogody i zagranie roli prezentera. Następnie ,jeżeli to możliwe , poproście Rodziców o nagranie waszego występu, no i podzielcie się z nami.

5) Zapraszam do obejrzenia filmiku i piosenki na Youtube „Zabawy z pogodą- Ubu poznaje świat”

6) Malowanie tęczy-praca plastyczna dla chętnych dzieci.

Dobrej zabawy ! I do szybkiego zobaczenia!!!

 


Witajcie  Kochane TYGRYSKI i  Rodzice po przerwie świątecznej!

Dziękujemy  za świąteczne życzenia , mamy  nadzieję,że miło spędziliście  Święta choć znowu  nieco  inaczej.

Czy  był  u Was Zajączek? Ciekawe jakie upominki Wam zostawił? Podzielcie  się swoimi przeżyciami.

Wracamy do zajęć zdalnych,a  temat tego  tygodnia : „Ach, ta pogoda!”

Cele:

 -obserwowanie pogody, dostrzeganie  zmienności  zjawisk  pogodowych charakterystycznych  dla  kwietnia 

-projektowanie  kalendarza pogody  i systematyczne rejestrowanie  zjawisk pogodowych

-zapoznanie z symbolami pogody

-rozwiązywanie i układanie zagadek  słownych o  znanych  zjawiskach, określanie ich  charakterystycznych  cech

-rozpoznawanie  liter, odczytywanie sylab

-wyrażanie ekspresji twórczej podczas malowania farbami 

7 kwiecień- środa   „ Obserwujemy pogodę”

 

 • Pogoda -gwiazda  skojarzeń, trening  kreatywności. W centralnym  miejscu kartki  ,kartonu   -Rodzic  zapisuje wyjściowe  słowo  „pogoda” – dzieci wskazują i nazywają po kolei litery wyrazu (jak brzmi pierwsza ,ostatnia ,trzecia ).Od tego  słowa  dzieci rysują  linie- promienie gwiazdy,  na  których  końcu  zostaną  zapisane  przez rodzica ich  skojarzenia dotyczące pogody.  Prowadzący    notuje  wszystkie pomysły  od prostych, typowych do  tych bardziej oryginalnych i kreatywnych. Po  skończeniu zadania  rodzic odczytuje skojarzenia i można je umieścić w  jakim miejscu pokoju np. na ścianie itp.
 •  Zabawa ruchowa : „Słońce  świeci -deszcz pada”- dzieci biegają swobodnie po  pokoju  lub podskakują z nogi  na  nogę. Na  hasło „deszcz pada”- chowają się pod stół, pod ścianę lub  inne wcześniej  umówione  miejsce. Na  hasło „słońce  świeci „ wychodzą i znów  biegają lub podskakują. Zabawę można powtórzyć kilka razy.
 •  Nazywanie  symboli pogody –zadanie w Karcie  Pracy część 3. strona 52 i 53 
 • Wiosenny  kalendarz  pogody –założenie kalendarza  zjawisk  pogodowych. Prowadzący rodzic proponuje  podejść  do  okna ,balkonu i prosi   dziecko  o opisanie  dzisiejszej  pogody , a następnie proponuje wykonanie  kalendarza pogody.  Można skorzystać z gotowego „ 34. Kalendarz  pogody” w Wyprawce (cieńsza teczka) str.81.  lub  zaprojektować  własny. Proszę wyjaśnić zasady działania kalendarza pogody z wyprawki: elementy  składowe- dni  tygodnia, symbole obserwowanych  zjawisk (można dorysować  inne ,których  nie ma ),oraz  odpowiedni ubiór na każdy dzień (dorysować inne , których  nie  ma np.adidasy, długie spodnie,czapkę  na chłody, szalik itp.),wszystko zależy  od pomysłowości  dzieci. Proszę przedłużyć kalendarz  o  kolejny  tydzień. 

 

 To wszystko  na dziś. Dobrego dnia i  udanej zabawy.


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA KWIECIEŃ 

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach koordynujących ruchy całego ciała ( w tym ćwiczenia rytmiczne, muzyczne)

 • Wdrażanie do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakiem oraz nożyczkami

 • Wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi emocjami (z przegraną, z czekaniem na swoją kolej , na ulubioną zabawkę )

 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi

 • Dostrzeganie piękna przyrody w swojej okolicy

 • Dzielenie się z innymi dziećmi swoimi wrażeniami i przeżyciami

 • wdrażanie do uważnego słuchania i rozmawiania na podany temat

 • Wdrażanie do odkrywania tajemnic związanych ze zjawiskami pogodowymi, szukanie odpowiedzi na nie w różnych zródłach informacji

 • wdrażanie do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych

 • Podtrzymywanie zainteresowania literami i czytaniem – rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab i krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter(w formie drukowanej)

 • Klasyfikowanie według różnych kryteriów , doskonalenie umiejętności przeliczania

 • Układanie i rozwiązywanie zagadek oraz twórczych opowiadań


Witajcie Tygryski 🙂

Kochani Rodzice i Dzieci , sytuacja zmusiła nas do innej formy pracy. Będziemy się spotykać na stronie internetowej przedszkola w zakładce Tygryski.

Tematyka tygodnia ,,Wielkanoc”

Cele:

 • Poznanie tradycji świat wielkanocnych
 • Rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo- skutkowego na podstawie historyjki
 • Doskonalenie sprawności manualnej i pomysłowości podczas wykonywania pracy plastycznej
 • Nauka piosenki

29.03.2021 r. poniedziałek

 1. ,,Tradycje świąteczne”- omówienie historyjki obrazkowej- doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
 2. Nauka piosenki ,,Święta, święta biją dzwony” https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0

Prosimy przygotować na jutro wydmuszki w dowolnej ilości.

30.03.2021r. wtorek  – ,,Pisanki jajka malowane”

 • Przypomnienie piosenki z ubiegłego roku ,,Pisanki, pisanki jajka malowane” https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
 • Zabawa plastyczna- malowanie wydmuszek farbami, mazakami i ozdabianie naklejkami lub innymi elementami dekoracyjnymi.

Pochwalcie się gotowymi pracami wysyłając zdjęcia na adres przedszkola

 • Utrwalenie piosenki poznanej wczoraj.

31.03.2021r..środa

1)Rozmowa na temat Świąt Wielkanocnych – dzieci opowiadają o świątecznych symbolach ( baranek, bazie,babka, mazurek, pisanki,palma), zwyczajach ,swiątecznych i przygotowaniach do świat.

2) Słuchanie wiersza:”Wielkanoc”’ autor M . Mazan

Wkrótce już wielkanoc,

więc beda pisanki

bazie i palemki i z cukru baranek

Na swiatecznym stole

stanie chrzan i zurek

lukrowana babka i pyszny mazurek.

A na śmigus dyngus

będzie chlustać woda.

I to już swiat koniec? Szkoda…

Rozmowa do tresci – dzieci mogą nauczyc się wiersz na pamięć.

3) Zadania :

– dzielenie na sylaby wyrazów: baranek, pisanka, jajko, palma, babka, mazurek

– układanie zdan z tymi wyrazami

– co słyszysz na początku i na końcu każdego wyrazu?

Życzymy Wam zdrowia, radości i nie zapomnianych wrażeń z nadchodzących Świat Wielkanocnych 🙂

Pani Ania i Pani Irenka


Piątek 26.03.2021 r.

cele:

 • rozwiązywanie zagadek słownych
 • śpiewanie piosenki, ćwiczenia emisyjne głosu

Temat: Zagadki z wiosennej szufladki- spróbujcie je rozwiązać:

W kropki ma spódnicę,

chętnie zjada mszyce. (biedronka)

Kiedy wiosna z wonnych kwiatów

płaszcz na drzewa kładzie,

one znoszą kwietny pyłek

do swych domków w sadzie. (pszczoły)

Złośliwa panienka,

w pasie bardzo cienka.

Leci, brzęczy z daleka,

każdy od niej ucieka. (osa)

Nosi błoto, glinę.

Mozolnie pracuje,

bo maleńkie gniazdko

pod dachem buduje. (jaskółka)

Gdy wiosną powiesisz

budkę na jabłoni,

jaki ptak przyleci

uwić gniazdko do niej? (szpak)

Wiosną radzi kuma kumie,

ledwo zbudzą się ze snu.

– Nad jezioro, rzekę, strumień

śpieszmy kumy, ile tchu! (żaby)

Tu cytrynek, tam paź królowej,

wszędzie piękne, kolorowe.

Lekko unoszą się nad łąką,

gdy tylko zaświeci słonko. (motyle)

Śmiało rusza w drogę,

choć ma jedną nogę.

Czy to wiosna, czy lato,

czy jesień,

wszystko, co ma, z sobą niesie. (ślimak)

A co to za pan dobrodziej?

Wciąż po mokrych łąkach chodzi,

nos do każdej wtyka dziury

i na wszystkich patrzy z góry. (bocian)

Gdy spadnie trochę dżdżu

na ziemię,

jej bardzo jest przyjemnie;

wychodzi z ziemi, bo chce też,

zobaczyć, jak wygląda deszcz! (dżdżownica)

Teraz zaśpiewajcie piosenkę, którą uczyliśmy się już trochę w przedszkolu. Oto link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=UcihYTqKZOA 


Czwartek 25.03.2021r. 

Wiosenny kącik przyrody- zabawa badawcza założenie hodowli fasoli, cebuli, rzeżuchy.

Porozmawiajcie o oznakach przyrody, jak np. pąki na drzewach, kiełkujące rośliny, pierwsze listki. 

Proponujemy Wam teraz założenie zielonego kącika. Do przygotowanych pojemników wkładamy watę, nasączamy wodą i posypujemy nasionami rzeżuchy. Nasiona fasoli umieszczamy w kąpieli wodnej, a cebulę umieszczamy na podłożu z ziemią. Następnie za pomocą rysunków i gotowych podpisów (wykonanych przez rodziców), robimy tabliczki, które umieszczamy obok pojemniczków.

Prowadzimy codzienną obserwację kiełkowania nasion fasoli i rzeżuchy oraz wyciągamy wnioski n/t konieczności dostarczania im odpowiednich warunków (woda, światło, tlen).

Efektami hodowli możecie pochwalić się przynosząc wybraną roślinkę do przedszkola, kiedy nadziejcie taka okazja.

Podobnie z wczorajszą ilustracją. Zachowajcie ją proszę by pokazać ją wszystkim Tygryskom    w przedszkolu. 


Temat tygodnia: Witaj wiosno.

Wtorek: Pierwsze oznaki wiosny.

Cele:

 • uważnie tekstu czytanego, rozmawia n/t jego treści
 • zna niektore oznaki wiosny
 • dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę

Rodzic prezentuje treść opowiadania , a dzieci zapamiętują, jak najwięcej informacji dotyczących oznak wiosny.

CHOMIK SZUKA WIOSNY Mateusz Galica
Pewnego dnia mały Chomik obudził się w swojej norce na skraju lasu. Ziewnął, przeciągnął się, przetarł oczy łapką wyszedł norki, szukać wiosny. – Zimno- mruknął zaspany Chomik. Rozejrzał się dookoła, ale wiosny nigdzie nie było. Na gałązkach wierzby siedziały małe puchate wierzbowe kotki. – Co robicie tak wysoko? – spytał Chomik. – Rośniemy, rośniemy – zawołały wierzbowe kotki. – A wiosny nie widziałyście? – spytał Chomik. Ale właśnie nadleciał wiatr, wierzba zaszumiała gałązkami i Chomik nie usłyszał co mówią wierzbowe kotki. Poszedł więc dalej. Świeciło słonko, a po niebie przepływały małe chmurki. – Halo- zawołał do nich Chomik.- Czy nie widziałyście wiosny? A wtedy jedna chmurka zasłoniła słońce i na Chomika spadły krople deszczu. – Brr…- skulił się Chomik przy ziemi i zobaczył małe, białe kwiatki. – Może wy widziałyście wiosnę?- zapytał, ale kwiatki były malutkie i jeszcze nie potrafiły mówić. Chomik poszedł dolej szukać wiosny. W górze między drzewami fruwały ptaki. Były bardzo zajęte, bo zbierały gałązki i wiórki na budowę gniazd. – Może wy wiecie, gdzie jest wiosna? – zawołał Chomik, ale ptaki śpiewały, ćwierkały, gwizdały i nawet nie słyszały głosu Chomika. – Muszę iść dale, tuta jeszcze nikt wiosny nie spotkał – mruknął do siebie. Aż wreszcie Chomik doszedł na łąkę, a tam na długich nogach stał pan bocian. Chomik zadarł wysoko głowę i przyjrzał się boćkowi. Jego nawet nie warto pytać o wiosnę, jest taki zmarznięty, że aż nos i nogi ma czerwone. A bocian też przyjrzał się Chomikowi i zaklekotał: – Coś podobnego! – Ta żaba cała ubrana jest w ciepłe futerko, a ja myślałem, że już wiosna – i odleciał. A Chomik powędrował dalej szukać wiosny…

Rozmowa na temat treści opowiadania.

Wiosenne masażyki- zabawa relaksująca. Dziecko i rodzic siadają jedno za drugim, rysują na plecach przedmioty, zjawiska związane z wiosną np. slońce, deszcz,burze, motyle itp.

Środa:

Przypomnienie treści opowiadania, oznak wiosny.

Zadanie dla dzieci : Narysuj ilustrację do treści opowiadania.

Nazwij postaci występujące w opowiadaniu i podziel ich nazwy na sylaby, co słyszymy na początku i na końcu wyrazu.

Na czwartek prosimy przygotować nasiona rzeżuchy, fasoli, ziemię, gazę,- będziemy zakładać hodowlę.


Drodzy Rodzice, w związku z tym, że Wasze dzieci przebywają obecnie na kwarantannie, pragniemy wesprzeć Was w tym czasie. Wychowawcy codziennie będą zamieszczać  dla Państwa propozycje zajęć zgodnie z tematyką tygodnia. 

Życzymy owocnej pracy i do zobaczenia wkrótce


Urodziny Mili


Lubimy się bawić


„Mały artysta” – kreatywny przedszkolak „Wirusoochrona”


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MARZEC

 • Kształtowanie sprawności fizycznej ,zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej  podczas ćwiczeń  gimnastycznych i  zabaw  ruchowych
 • Inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów  użytkowych, w tym  materiałów  naturalnych
 • Przedstawianie swoich emocji i  uczuć z użyciem charakterystycznych  dla  dziecka form  wyrazu
 • Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami  w  różnych  sytuacjach,  doskonalenie  umiejętności radzenia  sobie  z agresją , złością i  gniewem
 • Dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego  jako  żródła satysfakcji  estetycznej
 • Respektowanie i tworzenie zasad  zabawy w  grupie , współdziałanie z  dziećmi  w zabawie , respektowanie norm  społecznych  zawartych  w  kontrakcie  grupowym
 • Rozpoznawanie liter, odczytywanie  krótkich  wyrazów  utworzonych  z poznanych  liter w  formie napisów drukowanych dotyczących treści  znajdujących zastosowanie w codziennej  aktywności
 • Odpowiadanie na pytania ,rozwiązywanie  zagadek
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na  temat pełnym  zdaniem
 • Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych; dotyczących  życia zwierząt, roślin i  ludzi w środowisku przyrodniczym; w tym segregacji  śmieci; spostrzeganie  procesów związanych  z oczyszczaniem  wody
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania  się liczebnikami porządkowymi  w zakresie od 1 do 10;  przyporządkowanie określonej  cyfry do liczebności zbioru
 • Rozwijanie umiejętności określania  kierunków przedmiotów i wskazywanie  ich  położenia względem  własnej  osoby
 • Układanie rytmów;  rozróżnianie podstawowych  figur  geometrycznych; rozwijanie  matematycznego myślenia
 • Wdrażanie do  bezpiecznego posługiwania  się  nożyczkami –cięcie  po liniach prostych
 • Rozwijanie wyobrażni  oraz  ekspresji  plastycznej  dziecka

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Kształtowanie  sprawności fizycznej ,zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej  podczas ćwiczeń  gimnastycznych i  zabaw  ruchowych 
 • Rozwijanie  motoryki  małej
 • Doskonalenie  umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji oraz  uczuć własnych i  innych  ludzi
 • Wdrażanie do wyrażania  uczuć  i  emocji w  społecznie  akceptowany  sposób 
 • Uświadomienie  niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie  zorganizowanej  zabawy  
 • Przestrzeganie  zasad  bezpiecznej  zabawy na śniegu i lodzie
 • Budowanie pozytywnych  relacji  rówieśniczych w zabawie , podczas  pracy  w parach i w grupie 
 • Respektowanie norm  społecznych, przestrzeganie zasad w czasie gier i  zabaw grupowych
 • Kształtowanie umiejętności przekształcania  emocji  negatywnych w pozytywne
 • Nazywanie  i  rozróżnianie instrumentów  oraz ich  dzwięków ;  poznanie  różnych  rodzajów  muzyki; poznanie  różnych  form  tańca 
 •  Wspomaganie rozwoju  mowy oraz umiejętności komunikacyjnych- wdrażanie  do zadawania  pytań  i odpowiadania na nie pełnym  zdaniem
 • Rozbudzanie  zainteresowania światem  liter- wdrażanie  do czytania sylab i  wyrazów 
 • Klasyfikowanie przedmiotów  według podanych kryteriów
 • Posługiwanie  się liczebnikami  głównymi w zakresie   1-10
 • Określanie  kierunków i ustalanie  położenia przedmiotów w stosunku do  własnej osoby,  a także w  stosunku  do  innych  przedmiotów 
 •  Wyrażanie  ekspresji  twórczej podczas czynności  konstrukcyjnych i  zabaw

Bal


Urodziny Blanki


Urodziny Maksia


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

STYCZEŃ/2021

 • Aktywne uczestnictwo  w zabawach muzyczno- ruchowych i w tańcach-doskonalenie kroku  dostawnego
 • Wdrażanie do zdrowego stylu  życia (dobór stroju, aktywność, właściwe  odżywianie, hartowanie  organizmu)
 • Uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie  zorganizowanej  zabawy 
 • Ustalenie zasad i  miejsca  bezpiecznej  zabawy na śniegu i lodzie
 • Doskonalenie umiejętności stosowania  zwrotów grzecznościowych wobec kolegów , koleżanek i dorosłych w różnych  sytuacjach (zaproszenie  do tańca i zabawy)
 • Budowanie pozytywnych relacji  rówieśniczych w zabawie , podczas  pracy          w parach i w grupie
 • wzbogacenie czynnego  i  biernego słownictwa  -stosowanie nazw dyscyplin  sportowych i zabaw zimowych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany  temat
 • Rozbudzanie zainteresowania światem  liter- zabawy z literami , rozwijanie  umiejętności rozpoznawania liter, czytania sylab oraz  prostych  wyrazów
 • Budowanie dziecięcej  wiedzy o świecie przyrodniczym( obserwacja wody  w różnych  stanach  skupienia, przeprowadzanie  doświadczeń i obserwacji)
 • Wdrażanie do poprawnego  stosowania  liczebników  głównych  i porządkowych. Poznanie  liczby 9 i 0 (zero)
 • Segregowanie, klasyfikowanie przedmiotów (rekwizytów, przyborów) według podanego  kryterium
 • Rozwijanie naturalnej  kreatywności  dziecka  w różnych  formach aktywności   ( słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

Urodziny Kamila


Strojenie choinki


Na stronie Microsoft Teams w grupie „Tygryski” został zamieszczony filmik z tańcem. Zabraszamy do oglądania. 


We wtorek tj. 22.12.2020 będziemy nagrywać filmik świątecznego przedstawienia ” Opowieści choinki”. 


Urodziny Kuby i Daniela


ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ 

 •  Aktywne  uczestnictwo  w zabawach  ruchowych i ćwiczeniach  porannych
 • Wdrażanie do poprawnego  wykonywania ćwiczeń   gimnastycznych
 • Doskonalenie  umiejętności rozpoznawania , nazywania oraz  rozumienia emocji           i  uczuć własnych oraz innych  ludzi, kształtowanie  umiejętności panowania nad emocjami
 • Doskonalenie  umiejętności stosowania  zwrotów grzecznościowych wobec kolegów , koleżanek i dorosłych w różnych  sytuacjach
 • Budowanie pozytywnych  relacji  rówieśniczych w zabawie i  podczas  pracy                  w grupach
 • Kształtowanie  umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu  i w przedszkolu ( jako  element  przygotowania do świąt)
 • Kształtowanie  uczuć patriotycznych, budzenie  zainteresowania  swoją  miejscowością  poprzez sztukę  ludową;  spotkania  z  ciekawymi  ludzmi; gwarę ; naukę  tańców i piosenek śląskich; słuchanie podań  i legend;  poznanie  miejscowych  zabytków
 • Zapoznanie z historią  powstania  węgla i jego znaczeniem, poznanie pracy górnika w kopalni
 • Poznanie zwyczajów i tradycji  związanych  z Świętami  Bożego  Narodzenia, wzbogacenie czynnego  i  biernego słownictwa  
 • Rozwijanie umiejętności  wypowiadania się pełnym zdaniem na dany  temat
 • Rozbudzanie  zainteresowania światem  liter- zabawy z literami , rozwijanie  umiejętności rozpoznawania liter, czytania sylab oraz  prostych  wyrazów 
 • Wdrażanie do  poprawnego  stosowania  liczebników  głównych  i porządkowych
 • Dodawanie i  odejmowanie  na  konkretach (bez  wprowadzenia  pojęć)
 • Rozwijanie  umiejętności dostrzegania  powtarzających  się rytmów i ich  kontynuowanie
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania  przedmiotów zgodnie z podanym  warunkiem 
 • Rozwijanie  naturalnej  kreatywności  dziecka  w różnych  formach aktywności               ( słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD

 • Rozwijanie sprawności i zwinności ruchowej poprzez  ćwiczenia gimnastyczne , zabawy ruchowe, rytmiczne, muzyczne i naśladowcze
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania , nazywania oraz  rozumienia emocji   i  uczuć własnych oraz innych  ludzi, kształtowanie  umiejętności panowania nad emocjami
 • Budowanie pozytywnych relacji  rówieśniczych w zabawie i  podczas  pracy          w grupach(umiejętność czekania, w tym  czekania na swoją kolej ,umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • Kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej( jestem Polakiem , mieszkam   w Polsce ;  ukazanie największych  miast Polski; sylwetek  sławnych  Polaków; piękna przyrody itp.)
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych, budzenie  szacunku wobec  symboli  narodowych( flaga, hymn, godło) oraz ich szczególnego  rozumienia dla Polaków
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na dany  temat
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i  odpowiadania na nie
 • Rozbudzanie zainteresowania światem  liter- zabawy z literami , rozwijanie  umiejętności rozpoznawania liter, wyszukiwanie  wyrazów  rozpoczynających  się wskazaną literą
 • Kształtowanie umiejętności  globalnego rozpoznawania napisów
 • Zapoznanie z graficznym zapisem  liczby: 6; 7; 8
 • Wdrażanie do posługiwania się liczebnikami i porządkowymi w  zakresie 1-8
 • Klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium (jednym np. kształt, kolor, wielkość,  lub dwoma łącznie)
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej- określanie położenia przedmiotów względem  własnej  osoby (stosowanie zwrotów:” przede mną”, „za mną”,  „obok mnie”,  „z prawej  strony”, „z  lewej strony”)
 • Rozwijanie naturalnej  kreatywności  dziecka  w różnych  formach aktywności    ( słuchanie muzyki, śpiew, taniec, działalność plastyczna)

„Moja pierwsza książeczka” – praca Kingi i mamy na konkurs


„Moja pierwsza książeczka” – praca Emilki i mamy na konkurs


„Moja pierwsza książeczka” – praca Martynki i mamy na konkurs


Ćwiczenia na powietrzu


Tak się bawimy


Praca na zajęciach


Korzystamy z uroków jesieni


Dzień Kolorowej Jesieni


Wiemy jak prawidłowo czyścic zęby


Nasze urodziny


Światowy Dzień Mycia Rąk
„Zdrowie i moc w naszych rękach” – utrwalamy codzienne nawyki higieniczne, myjemy ręce zgodnie z instrukcją„Nasze wspólne urodziny”
W piątek tj. 16.10 będziemy obchodzić w naszej grupie zaległe urodziny dzieci .


Urodziny Jasia


Zabawy Tygrysków


Zabawy z panią Jesień


Dzień Chłopaka


ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA PAŹDZIERNIK 

 • Wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym
 • Kształtowanie  świadomości  przynależności  do grupy  przedszkolnej, budowanie pozytywnych  relacji  rówieśniczych
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec  koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych  sytuacjach
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych  ludzi
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych
 • Wdrażanie do poprawnego  wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i porannych
 • Doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany  warunek
 • Rozwijanie umiejętności sprawnego  przeliczania i porównywania; poznanie liczb:2;3;4;5
 • Kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawo, lewo),położenia (obok, przed, za, między, nad, pod
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na  określony  temat
 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i owoców, sposobów ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej  przyrody- zwrócenie  uwagi na  zmiany  zachodzące w  przyrodzie
 • Budzenie ciekawości oraz chęci poznawania otaczającego  świata poprzez wnikliwą  obserwację i  zabawy badawcze
 • Kontynuowanie wprowadzania  dzieci w świat pisma w oparciu o metodę dr Ireny  Majchrzak- poznawanie kolejnych liter  alfabetu
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach  aktywności

Smerfy


Adres mailowy nauczyciela:

mjanowska@wesolarodzinka9.pl


Prace Franka


Miłosz i jego krówka


Świnka skarbonka z plastikowej butelki – Marysia

 


Świnka skarbonka z plastikowej butelki – Franek

 


Owieczka z plasteliny – Marysia


Praca Marysi – rysowanie krok po kroku zwierząt wiejskich


Praca plastyczna „Kurka i krowa” – Franek


Budka lęgowa Franka i taty


Prace Franka


Budka lęgowa Amelki


Praca plastyczna – Marysia


Karta pracy „Skowronek” – Amelka


Karta pracy „Skowronek” – Marysia


Rzeżucha Marysi


Prace Kingi


Franek dzielnie wykonuje zadania 🙂 brawo


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na kwiecień 

 • zachęcenie dzieci do zadawania pytań, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym,
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki,
 • wzbogacenie wiadomości nt. różnych gatunków ptaków,
 • doskonalenie słuchu fonematycznego oraz analizy słuchowej,
 • stosowanie liczebników porządkowych,
 • przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka,
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • zapoznanie dzieci z wyglądem wybranych zwierząt wiejskich,
 • doskonalenie umiejętności składania papieru według instrukcji nauczyciela,
 • przestrzeganie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym,
 • posługiwanie się pojęciami po prawej stronie, po lewej stronie, za, przed,
 • bogacenie słownictwa dzieci o nowe słowa: cielę, jagnię, prosię, źrebię,
 • ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka – pożary lasów, zatrucie wody i powietrza, zaśmiecanie,
 • zachęcanie do wspólnego opracowania zasad ochrony najbliższego środowiska,
 • zapoznanie z etapami krążenia wody w przyrodzie,
 • zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki, utrwalenie wiadomości dotyczących segregacji śmieci /kolorów pojemników,
 • kształcenie umiejętności manualnych,
 • poszerzenie wiadomości na temat przydatności wody i jej zastosowania w życiu codziennym,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, nazywanie domów mieszkańców różnych stron świata po charakterystycznych cechach,
 • utrwalenie adresu zamieszkania /nazwa ulicy/.

Prace Franka


Prace Marysi


Wiosna – prace dzieci


Powitanie wiosny


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie – drukowanie folią bąbelkową


Marcowa pogoda – prace dzieci


Sadzimy cebulkę dymkę


Gramy w klasy


Kosmos


Zabawy z chustą animacyjną – atrakcyjne popołudnie


Zwierzęta domowe –  prace


Urodziny Ksawerego


Kodowanie na dywanie  – zabawy matematyczne


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na marzec

– używanie zwrotów grzecznościowych,
– doskonalenie umiejętności łączenia kresek bez odrywania ręki od kartki,
-wdrażanie do higieny i kulturalnego spożywania posiłków,
-poznanie sposobów właściwej pielęgnacji zdrowych zwierząt,
-rozumienie konieczności niesienia pomocy cierpiącym i chorym zwierzętom,
– kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 6,
-kształtowanie umiejętności posługiwania się nożycami,składania wyciętych, elementów w logiczną całość,
-wdrażanie do dokładnego i estetycznego wykonania pracy,
-rozwijanie zainteresowań wszechświatem,
-kształtowanie równowagi i koordynacji ruchowej,
– kształcenie umiejętności mierzenia odległości za pomocą jednostki miary jaką jest „stopa,
-uświadomienie dzieciom, że „Ziemia krąży wokół słońca”,
 -rozwijanie twórczego myślenia,
-utrwalenie nazw dni tygodnia oraz kolejności ich występowania,
– kształcenie umiejętności wyodrębniania charakterystycznych cech marcowej pogody,
-wdrażanie do systematyczności podczas prowadzenia kalendarza pogody,
-zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w świecie przyrody,
-rozwijanie twórczości plastycznej, poprzez wspólne tworzenie portretu Pani Wiosny,
– poszukiwanie pierwszych oznak wiosny,
– doskonalenie umiejętności rzutu prawą i lewą ręką,
-ćwiczenie sprawności manualnej rąk,
-doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych

 


Mały artysta, kreatywny przedszkolak


Praca plastyczna „Żyrafa” – malujemy, wycinamy, przyklejamy:) ćwiczymy nasze małe rączki


Urodziny Kubusia


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie  „Wąż ” –  praca plastyczna


„Łowimy rybki” – zabawa dydaktyczna


„W krainie śniegu i lodu” – prace


” Wodne czary-mary” – eksperymenty z wodą w ramach innowacji „Mali badacze”


Zajęcie uatrakcyjniające popołudnie – zabawy z muzyką


Praca plastyczna „Karmnik dla ptaków”


Nasze prace


Zimowy krajobraz


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na luty

 -wzbogacanie wiedzy nt. ptaków,
-kształcenie umiejętności językowych,
-dbanie o ptaki zimą,
-rozwijanie sprawności ogólnej i ćwiczenia korekcyjne stóp ,
-poszerzanie wiedzy o ptakach,
– określanie  cech charakterystycznych tj. kolor, upierzenie,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
-rozpoznawanie i nazywanie różnorodnych ptaków i pokarmów dla ptaków,
-kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec ptaków,
– wzmacnianie koordynacji oko-ręka i usprawnianie małej motoryki,
– zwrócenie uwagi na poprawność pod względem gramatycznym w zdaniach ,
-rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów,
– zapoznanie ze zwierzętami, które zamieszkują środowisko leśne i nie zapadają w sen zimowy,
-zapoznanie z pojęciami: paśnik, lizawka, leśniczy,
-kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych,
-kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu,
– rozumienie konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
-doskonalenie umiejętności matematycznych i plastycznych,
-poznanie wyglądu i niektórych zwyczajów Eskimosów ,
-wzbogacenie słownika dziecka o słowo „ igloo”,
-zwracanie uwagi na dostosowanie ubioru do pogody i samodzielne przebieranie się i rozbieranie,
-zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi Eskimosów, ich życia,
– utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt występujących w  Afryce,
– utrwalenie wiadomości dotyczących rozwoju żółwia i krokodyla, wskazywanie podobieństw i różnic,
-zapoznanie z mieszkańcami dżungli,
-kształtowanie umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu treści słownej, poczucia rytmu, estetyki ruchów,
-poznanie sposobów właściwej pielęgnacji zdrowych zwierząt,
-rozumienie konieczności niesienia pomocy cierpiącym i chorym zwierzętom
– zapoznanie z treścią wiersza, zwierzętami hodowanymi w domu oraz sposobami opiekowania się zwierzętami ,
-kształtowanie umiejętności posługiwania się nożycami, składania wyciętych elementów  w logiczną całość


Bal


Mały artysta-kreatywny przedszkolak


Nasze prace


Portret babci i dziadka


Urodziny Miłosza


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń:

 • zachęcanie do poszanowania członków rodziny,
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności ustawiania się w zwartej grupie, szybkiej reakcji na sygnał,
 • ćwiczenie spostrzegawczości,
 • zachęcenie do wypowiadania się o swojej babci i dziadku,
 • rola dziadków w życiu rodziny,
 • utrwalenie pojęć: portret i autoportret,
 • wdrażanie dzieci do korzystania z wiedzy o dziadkach w trakcie rysowania portretów, ustalanie koloru włosów i oczu, wyglądu zewnętrznego,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków,
 • utrwalenie nazw poszczególnych części ciała oraz figur geometrycznych,
 • rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów oraz klasyfikowania wg koloru i wielkości,
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych,
 • budzenie radości z samodzielnego wykonania maski,
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania scenek dramowych na podstawie utworu literackiego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz umiejętności śpiewu
 • zachęcanie do czynnego udziału w zabawie karnawałowej,

 


W oczekiwaniu na święta Smerfy  przygotowały przedstawienie z okazji zbliżąjących się Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z występu dzieci w aplikacji Microsoft Teams.

 


Wigilia


Świąteczne prace


Doświadczenie „Co pływa, co tonie”