Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka

w Miejskim Przedszkolu nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej.

§ 1

1. W celu regulacji rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, zwany dalej systemem. System zapewnia automatyczne rejestrowanie czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

2. Zarejestrowanie w systemie czasu obecności dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe.

3. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska, w sprawie opłat za korzystanie z wychowania w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla którym organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

4. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, rejestracja obecności dziecka w przedszkolu będzie odbywała się w oparciu o ewidencję prowadzoną w wersji papierowej.

5. Opłata za pobyt dziecka jest uzależniona od faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
Za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczająca wymiar bezpłatnych
5 godzin pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każde rozpoczęte 60 minut.

6. Informację związaną z należną kwotą za dany miesiąc, rodzic otrzyma w formie obowiązującej w przedszkolu oraz za pośrednictwem poczty mailowej na adres podany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

7. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną kartę nieodpłatnie. Karty zakupione przez placówkę są własnością Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej.
Nie należy na nich umieszczać żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.

8. Fakt utraty karty należy zgłosić administracji przedszkola.

9. W przypadku uszkodzenia, bądź zgubienia karty rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani
do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowej karty tj. koszt karty + koszt przesyłki.

10. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej rodzice/opiekunowie prawni, zobowiązani są
do zwrotu kart zakupionych przez przedszkole.

11. Rodzice/opiekunowie prawni mogą odpłatnie (koszt karty + koszt przesyłki) zamówić dodatkowo dowolną liczbę kart.

§ 2

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są przy wejściu do przedszkola do przyłożenia indywidualnej karty dziecka
do czytnika
.

2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godziny rozpoczęcia pracy przedszkola.

3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w administracji przedszkola.

§ 3

1. Przy wyjściu z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika.

2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do zakończenia pracy danego przedszkola.

3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w administracji przedszkola.

§ 4

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola: www.wesolarodzinka9.pl

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i jego stosowania oraz przekazywania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru karty w Rejestrze ewidencji kart (Załącznik nr 1).