Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo

Informujemy, że Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki w roku szkolnym 2022/2023 będzie dyżurowało  w miesiącu sierpniu.

Zapisy na dyżur wakacyjny odbędą się od 1 do 15 czerwca w godzinach otwarcia przedszkola 05.30-17.00, poprzez złożenie stosownej deklaracji w dyżurującej placówce. O  przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Proszę zapoznać się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z uczęszczaniem dziecka na dyżur wakacyjny, do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki.

II Procedura postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID – 19

Podstawa prawna

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.) oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz. 59 oraz z 2020r. poz.322,374 ,567 i 1337)

Cel procedury:  zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz  pracownikom na terenie przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem chorobą zakaźną w tym COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: dotyczy zasad postępowania nauczycieli, rodziców i personelu przedszkola podczas sprawowania opieki, organizowania zajęć z dziećmi oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania dzieci w przedszkolu.

Zakres odpowiedzialności poszczególnych grup pracowników oraz rodziców:

DYREKTOR odpowiada za zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie przedszkola:

 1. zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej odpowiednie do zagrożenia
  (wykaz środków ochrony osobistej- załącznik nr 1);

 2. odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników prawidłowego mycia
  i dezynfekcji rąk oraz przez rodziców prawidłowej dezynfekcji rąk ( zapewnienie środków myjących i dezynfekujących, zasady, plakaty, zarządzenia, kontrola) oraz stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej;

 3. odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników zasad dotyczących codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
  w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników, zabawek, sprzętów na placu zabaw oraz powierzchni płaskich,
  w tym blatów w salach, podłóg itd. (zasady mycia i dezynfekcji-załącznik nr 2)

 4. zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe i dezynfekcyjne na terenie przedszkola i placu zabaw;

 5. odpowiada za wyposażenie sal zajęć wyłącznie w zabawki i sprzęt nadający się do  skutecznego prania w temp. min. 60 o C, dezynfekcji lub jednorazowy lub indywidualny;

 6. odpowiada za profilaktykę zdrowotną oraz znajomość i stosowanie przez pracowników i rodziców zasad postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną w tym COVID-19 w tym zapewnia pomieszczenie tzw. izolatorium
  wraz z wyposażeniem ( załącznik nr 3);

 7. zapewnia każdej grupie dzieci salę z zachowaniem minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć zgodnie z zasadą: od 3 do 5 dzieci powierzchnia powinna wynosić co najmniej 15m2 , zaś na każde kolejne dziecko powierzchnia ulega zwiększeniu o co najmniej 2 m2 , jednakże powierzchnia nie może być mniejsza niż 1,5m2 na dziecko;
 8. jeśli to możliwe organizować opiekę jak najmniejszą ilością nauczycieli brak kontaktu;

 9. zapewnia pracownikom i rodzicom dostęp do numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, numerów alarmowych (załącznik nr 4);

 10. określa zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ( załącznik nr 5)

 11. określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pomiędzy pracownikami oraz pracownikami a rodzicami ( załącznik nr 6);

 12. określa zasady wydawania posiłków (załącznik nr 7)

 13. zapewnia termometry bezdotykowe;

RODZICE:

 1. zapewniają przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych, które nie miały kontaktu z osobami chorymi, na kwarantannie lub w izolacji oraz bez zbędnych przedmiotów i zabawek (oświadczenie);

 2. zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w sytuacji podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną oraz postępowania zgodnie z zasadami dotyczącymi przyprowadzania i odbierania dzieci stanowiącymi załącznik nr 5,
  z którymi zapoznanie się rodzice potwierdzają podpisem (oświadczenie)

 3. podają aktualne numery telefonu do szybkiego kontaktu, składając oświadczenie, (załącznik nr 8- oświadczenie),

NAUCZYCIELE:                                           

 1. przebywają tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą dzieci powierzoną ich opiece według arkusza organizacyjnego;

 2. w miarę możliwości dbają o unikanie bezpośredniego kontaktu dzieci z personelem administracyjno-obsługowym, innymi nauczycielami oraz dziećmi z innych grup;

 3. uczą dzieci zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu w związku
  z epidemią i dlaczego zostały wprowadzone (częste, prawidłowe mycie rąk, zachowanie dystansu);

 4. wietrzą salę, w której przebywają z dziećmi, co najmniej raz na godzinę,
  a w przypadku organizowania zabaw ruchowych prowadzą je przy otwartych oknach;

 5. dbają o zapewnienie możliwie maksymalnej odległości od innych osób podczas wyjść z dziećmi poza teren przedszkola,

 6.  w razie potrzeby dezynfekują zabawki, sprzęt itd, którymi posługują się dzieci.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

 1. zachowują dodatkowe środki ostrożności podczas kontaktów z osobami
  z zewnątrz , w tym z dostawcami towaru z którego sporządzane będą posiłki dla dzieci – dotyczy intendenta i pracowników kuchni;

 2. przestrzegają zasad mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, powierzchni płaskich, zabawek lub innych sprzętów zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku
  nr 2 do niniejszej procedury;

 3. przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas dostarczania posiłków do sali, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7;

 4. przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas wykonywania zabiegów higienicznych u dzieci w razie takiej potrzeby, pamiętając o używaniu wszystkich środków ochrony osobistej (dotyczy pomocy nauczycieli lub woźnych oddziałowych);

 5. przestrzegają zasad mycia naczyń w zmywarce z dodatkiem detergentu
  w temperaturze min. 60 0 C lub ich wyparzania (dotyczy personelu kuchennego).

WSZYSCY PRACOWNICY:

 1. przestrzegają zasady dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola;

 2. w sytuacjach dotyczących zachowania szczególnej ostrożności są zobowiązani do używania środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych;

 3.  zachowują dystans społeczny pomiędzy sobą wynoszące minimum 1,5 m w każdej przestrzeni przedszkola;

 4. pracownicy przedszkola przychodzą do pracy zdrowi.

 5. znają niniejszą procedurę i przestrzegają wszystkich zaleceń wynikających z procedury oraz zasad stanowiących załączniki do niniejszej procedury.

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka

w Miejskim Przedszkolu nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej.

§ 1

1. W celu regulacji rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, zwany dalej systemem. System zapewnia automatyczne rejestrowanie czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

2. Zarejestrowanie w systemie czasu obecności dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe.

3. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska, w sprawie opłat za korzystanie z wychowania w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla którym organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

4. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, rejestracja obecności dziecka w przedszkolu będzie odbywała się w oparciu o ewidencję prowadzoną w wersji papierowej.

5. Opłata za pobyt dziecka jest uzależniona od faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
Za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczająca wymiar bezpłatnych
5 godzin pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każde rozpoczęte 60 minut.

6. Informację związaną z należną kwotą za dany miesiąc, rodzic otrzyma w formie obowiązującej w przedszkolu oraz za pośrednictwem poczty mailowej na adres podany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

7. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną kartę nieodpłatnie. Karty zakupione przez placówkę są własnością Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej.
Nie należy na nich umieszczać żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.

8. Fakt utraty karty należy zgłosić administracji przedszkola.

9. W przypadku uszkodzenia, bądź zgubienia karty rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani
do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowej karty tj. koszt karty + koszt przesyłki.

10. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej rodzice/opiekunowie prawni, zobowiązani są
do zwrotu kart zakupionych przez przedszkole.

11. Rodzice/opiekunowie prawni mogą odpłatnie (koszt karty + koszt przesyłki) zamówić dodatkowo dowolną liczbę kart.

§ 2

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są przy wejściu do przedszkola do przyłożenia indywidualnej karty dziecka
do czytnika
.

2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godziny rozpoczęcia pracy przedszkola.

3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w administracji przedszkola.

§ 3

1. Przy wyjściu z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika.

2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do zakończenia pracy danego przedszkola.

3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty, rodzic/opiekun prawny zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w administracji przedszkola.

§ 4

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola: www.wesolarodzinka9.pl

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i jego stosowania oraz przekazywania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru karty w Rejestrze ewidencji kart (Załącznik nr 1).