Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej Rodzinki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • Umieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych

Wyłączenia

 • Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kornelia Węgler.
 • E-mail: mp.9@wesolarodzinka9.pl
 • Telefon: 322481246

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Wesołej
 • Adres: 41-703 Ruda Śląska
  ul. Heleny Modrzejewskiej 10
 • E-mail: mp.9@wesolarodzinka9.pl
 • Telefon: 32 248 12 46

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej, budynek przy ul. Heleny Modrzejewskiej 10
  Aby dostać się do budynku przedszkola  należy otworzyć furtkę zamykaną na zasuwkę, po przejściu kilku kroków znajdują się schody, obok podjazd dla wózków.
 • Wejście główne – pierwsze drzwi otwierane ręcznie, po prawej stronie dzwonek, przedsionek, drugie drzwi otwierane ręcznie. 
  Z prawej strony budynku znajduje się wejście boczne – jeden stopień, drzwi otwierane ręcznie. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek jest dwupoziomowy – posiada schody, brak windy, pochylni, podjazdów, platform.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Na terenie przedszkola nie ma parkingu. W odległości 50 m znajduje się parking ogólnodostępny.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej
 • Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu)
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki