Rekrutacja

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2022/2023

 • Nabór do przedszkoli prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przdeszkola.vnabor.pl
 • O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 • W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego
  z przedszkoli wskazanych przez rodziców we wniosku, Prezydent Miasta Ruda Śląska, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako propozycję miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dziecka. Wskazanie zostanie przesłane do rodziców listem poleconym.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują maksymalnie trzy wybrane przedszkola/szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru dostarczają papierowy wniosek .

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc
   na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. Na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów
   dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie
   100 pkt:

1)     wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) – 100 pkt,

2)     niepełnosprawność kandydata – 100 pkt,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt,

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 100 pkt,

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 100 pkt.

 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria :

1) pozostawanie rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu – 16 punktów;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszej preferencji wskazanego
we wniosku lub szkoły podstawowej realizującej zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w tym samym obiekcie co dane przedszkole lub powiązanej organizacyjnie z danym przedszkolem
– 8 punktów;

3) uczęszczanie kandydata do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat trzech w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór – 4 punkty;

4) zamieszkiwanie kandydata w odległości nie większej niż 3 km od przedszkola wskazanego we wniosku – 2 punkty.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka – pisemnie

Poprzez podpisanie dokumentu „Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola” (wzór w zakładce PLIKI DO POBRANIA lub do pobrania w przedszkolu) i dostarczenie go do placówki.

Jeżeli rodzice nie potwierdzą „woli uczęszczania dziecka do przedszkola” w określonym terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymnze względu na niepełnosprawność

 1. Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji
2023_01_23_13_41_23 (1)

Pliki do pobrania

uchwala rekrutacja 1
uchwala rekrutacja

Deklaracja_o_kontynowaniu_wychowania_przedszkolnego