ZuchyAdres mailowy nauczyciela:
mrogala@wesolarodzinka9.pl
bbarzyk@wesolarodzinka9.pl

Konsultacje
pani Beata
wtorek 8:00-8:30
czwartek 15:30-16:00

pani Marzena
poniedziałek 15:30-16:00
wtorek 9:00-9:30

Programy i projekty realizowane w grupie:

„Dzieci uczą rodziców” , „Zabawa sztuką”, „Sekrety dobrego zachowania”
Kubusiowi przyjaciele natury – ogólnopolski program poświecony tematyce ekologicznej.


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na


listopad:

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, 
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, 
 • rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • poznanie kształtu litery m, M, T,t , D, d,y zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej,
 •  rozwijanie sprawności manualnej,
 •  wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 4,5 ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów, 
 • doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, 
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji zachowania kolegów i koleżanek
 • rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy,
 •  rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 •  ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce,
 •  kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią, 
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji, 
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania, 
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, 
 • rozwijanie mowy i wymowy, 
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, , 
 • zachęcanie do odkrywania nowych smaków,  kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów,
 •  kształcenie motoryki małej

 


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na październik:

 • zapoznanie ze zmianami w świecie jesiennej przyrody
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią,
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod, a które nad ziemią,

 • rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez,

 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin,

 • stosowanie się do zasad bezpieczeństwa,

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście zmieniają kolor,

 • rozwijanie logicznego myślenia,

 • doskonalenie percepcji słuchowej,

 • rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),

 • stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów i podawania jego wartości
 • rozpoznawanie znaku graficznego wybranych liter i cyfr oraz podawanie ich nazw
 • rozwijanie pamięci, uwagi podczas nauki wierszy, rymowanek
 • rozwijanie poczucia rytmu i pamięci muzycznej
 • poznanie nawyków zdrowotnych i żywieniowych wpływających na zdrowie
 • dostrzeganie potrzeb innych osób

 


Dzień chłopca

 


Bezpieczni na drodze

 


Zuchy w poszukiwaniu skarbów jesieni 


Zuchy pokazały, że kochają przyrodę i włączyły się w ogólnopolską kampanię „Przytul się do drzewa” 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na wrzesień:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,
 • rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała,
 • poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej i uważnego słuchania, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych
 • układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego,
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze oraz umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej,
 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne,
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów,
 • rozumienie żartów słownych,