ZuchyAdres mailowy nauczyciela:
mrogala@wesolarodzinka9.pl
bbarzyk@wesolarodzinka9.pl

Konsultacje
pani Beata
wtorek 8:00-8:30
czwartek 15:30-16:00

pani Marzena
poniedziałek 15:30-16:00
wtorek 9:00-9:30

Programy i projekty realizowane w grupie:

„Dzieci uczą rodziców” , „Zabawa sztuką”, „Sekrety dobrego zachowania”
Kubusiowi przyjaciele natury – ogólnopolski program poświecony tematyce ekologicznej.Realizacja programu „zabawa ze sztuką”

1. „Freblowska konstrukcja”- zadaniem dzieci było stworzenie konstrukcji z ciecierzycy oraz wykałaczek, która swoim wyglądem przypomina kopuły geodezyjne.

2. „Pole kwiatów” – zajęcia przeprowadzone były wg założeń Harve Tulleta. W rytm muzyki, wg poleceń nauczyciela dzieci rysowały koła, kropki itp. aż powstało pole kwiatów.

3. „Robert Delaunay” – artysta, który zasłynął z mocnych kolorów i geometrycznych kształtów. Zadaniem dzieci było wykonanie zakładki do książki, inspirowanej dziełami w/w malarza.

4. „Kij deszczowy” – zadaniem dzieci było ozdobienie kija, zgodnie z założeniami sztuki aborygeńskiej.

5. „Op -art” – kierunek w sztuce, którego głównym celem jest oddziaływanie na wzrok. Zadaniem dzieci było stworzenie własnego, abstrakcyjnego dzieła.


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na maj:

 • utrwalanie poznanych liter, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego,

 • utrwalenie wiedzy na temat symboli narodowych, majowych świąt i zabytków Warszawy – stolicy Polski,

 • wzbogacanie wiadomości na temat życia zwierząt,

 • rozwijanie umiejętności współpracy, rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji, przeżywanie ich w grupie,

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • poznanie kształtu kolejnych liter alfabetu, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,

 • wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów, które biorą udział w budowie domu

 • zapoznanie ze znakiem większości i mniejszości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów,

 • budzenie szacunku do świata przyrody

 • rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, ćwiczenie poczucia pulsu w muzyce,

 • kształtowanie umiejętności współpracy,

 • doskonalenie zdolności manualnych, motoryki małej oraz zdolności matematycznych,

 • pobudzanie i stymulowanie zmysłów,

 • zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych,

 • rozwijanie miłości, szacunku i życzliwości wobec najbliższych, wzbogacenie słownictwa o określenia członków rodziny,

 • utrwalanie nazewnictwa związanego z członkami rodziny, uświadomienie, jak ważna jest rodzina w życiu dziecka,

 • rozwijanie umiejętności matematycznych – ustalanie równoliczności zbioru

 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych,

 • doskonalenie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności opisywania postaci i sytuacji ruchem i gestem,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat,

 • pobudzenie ekspresji twórczej,

 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, wzmacnianie więzi rodzinnych,

 • pobudzanie i stymulowanie zmysłów


Wiosna w ogrodzie

 


Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne  na kwiecień 

 • wyrabianie nawyku dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania i oglądania książek, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy i pamięci ruchowej,
 • poznanie kształtu litery f, F, ł, Ł, w, W, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, kształtowanie nawyku czytania książek, utrwalenie wiadomości dotyczących książek,  
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania, doskonalenie umiejętności przeliczania i odejmowania, rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników porządkowych, 
 • wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych, wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt,
 • rozwijanie postawy proekologicznej, budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię, wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody,
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, poznanie sposobów na pomaganie owadom, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, poszerzanie wiadomości o zwierzętach mieszkających na łące,
 • wdrażanie do posługiwania się adresem, doskonalenie pamięci słuchowej,
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, klasyfikowanie figur geometrycznych i utrwalanie ich nazw, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • utrwalenie wiadomości na temat służb ratunkowych i numerów alarmowych, wzbogacanie wiedzy na temat pracy lekarza, kształcenie umiejętności rozmawiania z dyspozytorem w czasie wzywania pomocy, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych

Konkurs Samby

 


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne styczeń:

 • poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego, 
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 
 • zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • poznanie kształtu litery l, L, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania
 • kształtowanie sprawności manualnej, 
 • wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, 
 • budowanie wiary we własne siły
 • zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, umuzykalnianie,
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • rozwijanie tężyzny fizycznej,
 • poznanie zasad sportowego zachowania, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie kształtu litery u, U, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania doskonalenie umiejętności tworzenia zdań, 
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania,
 •  rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, 
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej
 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie kształtu litery s, S, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, 
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego 
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, 
 • poznanie kształtu litery b, B, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na listopad

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, 
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, 
 • rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • poznanie kształtu litery m, M, T,t , D, d,y zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej,
 •  rozwijanie sprawności manualnej,
 •  wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 4,5 ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów, 
 • doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, 
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji zachowania kolegów i koleżanek
 • rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy,
 •  rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 •  ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce,
 •  kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią, 
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji, 
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania, 
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, 
 • rozwijanie mowy i wymowy, 
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, , 
 • zachęcanie do odkrywania nowych smaków,  kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów,
 •  kształcenie motoryki małej

 


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na październik:

 • zapoznanie ze zmianami w świecie jesiennej przyrody
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią,
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod, a które nad ziemią,

 • rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez,

 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin,

 • stosowanie się do zasad bezpieczeństwa,

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście zmieniają kolor,

 • rozwijanie logicznego myślenia,

 • doskonalenie percepcji słuchowej,

 • rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),

 • stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów i podawania jego wartości
 • rozpoznawanie znaku graficznego wybranych liter i cyfr oraz podawanie ich nazw
 • rozwijanie pamięci, uwagi podczas nauki wierszy, rymowanek
 • rozwijanie poczucia rytmu i pamięci muzycznej
 • poznanie nawyków zdrowotnych i żywieniowych wpływających na zdrowie
 • dostrzeganie potrzeb innych osób

 


Dzień chłopca

 


Bezpieczni na drodze

 


Zuchy w poszukiwaniu skarbów jesieni 


Zuchy pokazały, że kochają przyrodę i włączyły się w ogólnopolską kampanię „Przytul się do drzewa” 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na wrzesień:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,
 • rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała,
 • poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej i uważnego słuchania, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych
 • układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego,
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze oraz umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej,
 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne,
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów,
 • rozumienie żartów słownych,