Kangurki

Adres mailowy nauczyciela:

bbarzyk@wesolarodzinka9.pl


Zamierzenia czerwiec:
 poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”,
 doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,
 rozwijanie słownika czynnego,
 rozwijanie mowy komunikatywnej,
 zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem,
 rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
 rozwijanie sprawności fizycznej,
 rozwijanie motoryki małej
 poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania,
 doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji,
 rozwijanie kreatywności,
 rozwijanie empatii i wrażliwości,
 poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki,
 poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,
 rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
 rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
 rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnego muzykowania,
 nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,
 rozwijanie twórczego myślenia, wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
 wdrażanie do zgodnej współpracy i porozumiewania się cichym głosem podczas wykonywania zadań,
 poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania,
 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem,
 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury,
 zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych,
 poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,
 rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego,
 rozwijanie słuchu fonematycznego,
 zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym,
 poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,
 poznanie sposobów ochrony przed słońcem,
 rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
 ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,
 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkoweg


Kolorowe emocje


Zabawy z samogłoską „i”


Uczymy się cierpliwości przez założenie hodowli- zajęcia z panią Izą


Urodziny Aurelki


Urodziny Antosia


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 

 • poznanie wartości „mądrość”, 
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi, 
 • budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy,
 • poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,
 • rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej, 
 • budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy,
 • poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu,
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń N.,
 • poznanie roli księgarni,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
 • rozwijanie sprawności motorycznej i tężyzny fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,
 • budzenie zainteresowania muzyką,
 • zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed publicznym wystąpieniem,
 • poznanie roli i wartości rodziny,
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach, 
 • poznanie roli poszczególnych członków rodziny,
 •  rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • poznanie nazw wybranych kwiatów,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • rozwijanie cierpliwości, kreatywności i koncentracji,
 • pokazanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku,
 • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków,
 • ukazanie piękna bycia częścią rodziny,
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi,
 • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,
 • poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie umiejętności językowych dzieci,
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,
 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego

Dzień Tańca


Urodziny Karolinki


Zamierzenia na kwiecień:

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,
 • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • budowanie słownika czynnego,
 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,
 • poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,
 • poznanie historii powstania czekolady,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem,
 • poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,
 • wdrażanie do szanowania emocji innych,
 • rozwijanie empatii,
 • poznanie pojęcia „film animowany”,
 • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości,
 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej,
 • poznanie pojęcia „teatr”,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i stosowania liczebników porządkowych,
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw,
 • poznanie cech baletu i opery,
 • rozwijanie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci,
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,
 • poznanie roli aktora w teatrze,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły,
 • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,
 • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,
 • ćwiczenie pamięci,
 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,
 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,
 • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,

Kangurki spotykają ufoludki


Kosmos naszymi oczami


Dociekliwe Kangurki w Kosmosie


Jesteśmy dociekliwi- skąd się bierze cień?


Czwarte urodziny Henia


Zamierzenia marzec:

 poznanie nowej wartości „dociekliwość”,
 rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,
 wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania,
 poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,
 rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej,
 doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych
obserwacji i badań,
 poznawanie części ciała i nazw wybranych organów,
 poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu,
 poznanie wybranych dziecięcych piosenek,
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 kształtowanie poczucia rytmu,
 zachęcanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem,
 poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny,
 poznanie właściwości magnesu,
 rozwijanie słownika czynnego u dzieci, budowanie wypowiedzi,
 rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
 poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty,
 poznanie wartości „szczerość”,
 kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich,
 zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy,
 poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku,
 wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
 poznanie cech marcowej pogody,
 rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej,
 doskonalenie umiejętności przeliczania,
 wzbogacanie wiadomości na temat wiosny,
 rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej,
 rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 wdrażanie do zgodnej współpracy,
 poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”,
 kształtowanie postaw moralnych,
 rozwijanie umiejętności formułowania swoich myśli,
 wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa,
 poznanie zwierząt żyjących na wsi,
 doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę,
 budowanie wiary we własne siły,


Zabawy matematyczne z wyboru dzieci


Urodziny Bartka


Powiedział Bartek że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła tłustych pączków nasmażyła.

 


Drodzy Rodzice Kangurków

Odpowiedzialność to obowiązek odpowiadania za swoje czyny oraz ponoszenia konsekwencji – może być związany z dbaniem o siebie, o kogoś lub coś. Osoba odpowiedzialna stara się przestrzegać zasad zachowania i wypełniać swoje zobowiązania oraz troszczy się o osoby i rzeczy, które zostały jej powierzone. Zajęcia z dziećmi poruszające kwestię odpowiedzialności powinny opierać się na konkretach. Mogą one obejmować między innymi: – omawianie historyjek obrazkowych, w których występują osoby zachowujące się odpowiedzialnie i nieodpowiedzialnie; – czytanie baśni i opowiadań, podkreślanie różnic w postępowaniu pomiędzy postaciami odpowiedzialnymi i nieodpowiedzialnymi; – odgrywanie przez dzieci przygotowanych wcześniej scenek, a następnie ich objaśnianie; – prezentowanie odpowiedzialności za pomocą dwóch kukiełek lub pluszowych zabawek, które same opowiadają o swoich zachowaniach; – przypominanie dzieciom ich własnych odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych zachowań.

Wychodząc naprzeciwko potrzebom wychowawczym i społeczno – emocjonalnym grupy w kolejnych tygodniach będzie wdrażany system motywujący dzieci do przestrzegania ustalonych w grupie zasad. Kangurki będą starały się zachowywać odpowiedzialnie wobec swoich kolegów i koleżanek, będą szanowały zabawki, budowle  z klocków swoich rówieśników itp.,  po to , aby nikomu nie stała się krzywda, przykrość.

Dzieci będą zdobywać koronę  KRÓLA  lub  KRÓLOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.   Szansę na zdobycie korony, dzieci mają każdego dnia.

Drodzy Rodzice zachęcam Was do włączenia się w nasze przedsięwzięcie, motywujcie swoje dzieci do odpowiedzialności za swoje zachowanie, wspierajcie nauczyciela. Wspólne działanie przynosi sukces.


Mali detektywi na tropie śniegu


Uczymy się kodowania


Tor przeszkód


Urodziny Maćka


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty

 umiejętności komunikacyjnych u dzieci,
 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru,
 poznanie obiegu wody w przyrodzie,
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 nabywanie umiejętności wnioskowania,
 uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
 poznanie właściwości wody,
 rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej,
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości,
 poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości,
 uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
 poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu,
 rozwijanie empatii,
 kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 budzenie odpowiedzialności za środowisko
 rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi,
 rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała,
 poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi,
 kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania,
 rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 rozwijanie motoryki małej,
 poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
 kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,
 zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności,
 poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych,
 rozwijanie koncentracji uwagi,
 doskonalenie umiejętności matematycznych,
 rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
 motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności,
 zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
 poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
 rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
 budowanie poczucia przynależności do grupy,
 poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy,
 zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu.


Zabawy z literą „O”


Bal


Zamierzenia styczeń:
 poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,
 rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,
 nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
 rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,
 dostrzeganie rytmu dzień – noc,
 wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,
 rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,
 rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
 rozwijanie sprawności fizycznej,
 rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,
 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
 budowanie wiary we własne siły,
 rozwijanie motoryki małej,
 zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
 rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 doskonalenie umiejętności przeliczania,
 poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
 rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,
 zachęcanie do aktywności ruchowej,
 nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.


Wigilia

 


Ubieramy choinkę


Urodziny Julki


Na tropie literki A


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne grudzień:
 poznanie pracy górnika, udział w uroczystości barbórkowej w przedszkolu
 poznanie legendy o Skarbniku- strażniku kopalni
 wyrażanie swoich marzeń o mikołajkowych prezentach w formie plastycznej itp.
 doskonalenie koordynacji wzrokowo –słuchowo -ruchowej,
 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
 zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom,
 kształtowanie umiejętności spostrzegania,
 nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji,
 poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki),
 nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren),
 poznanie sposobów ochrony przed zimnem,
 rozwijanie słuchu fonetycznego,
 poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 wzbogacanie słownika czynnego,
 zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,
 rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,
 wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu,
 rozwijanie tężyzny fizycznej,
 wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,
 poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,
 rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego,
 wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,
 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,
 budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
 poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia,
 rozwijanie percepcji słuchowej,
 rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym,
 kształtowanie postawy życzliwości,
 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,
 ukazanie mocy jaką ma dobro płynące prosto z serca,
 poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
 poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,
 wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań,
 poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia,
 rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.


Zamierzenia listopad:

 poznanie pojęcia „wolność”;
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 poznanie różnych rodzajów domów,
 poszerzanie doświadczeń językowych,
 wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 ćwiczenie pamięci,
 uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się
określeniami „wysoki – niski”,
 poznanie dźwięków o różnej wysokości,
 doskonalenie sprawności fizycznej,
 wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
 rozwijanie zdolności manualnych,
 rozwijanie pamięci wzrokowej,
 rozwijanie logicznego myślenia,
 wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i
przedszkolu,
 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 uwrażliwienie na potrzeby innych,
 poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
 wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
 poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
 nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
 poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
 rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
 rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
 zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
 poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 rozwijanie pamięci słuchowej,
 budzenie empatii,
 poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
 rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
 utrwalanie liczebników w języku angielskim,
 budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
 kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
 wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
 poznanie cech wiatru,


Dzień Kolorowej Jesieni


Zabawa matematyczna ” Gdzie się ukrył kasztan”


Zabawa matematyczna ,,Ile kropek ma muchomorek?”


Urodziny Michała


Zamierzenia październik:

– Kształtowanie pojęcia ,,jesień”
– Poznawanie charakterystycznych cech pory roku – jesieni
– Poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych: sad, ogród, las
– Poznawanie roślin i zwierząt charakterystycznych dla tych środowisk
– Rozwijanie zmysłu węchu, dotyku, smaku podczas zabaw dydaktycznych
– Rozwijanie umiejętności maszerowania z wysoko uniesionymi kolanami
– Kształtowanie wrażliwości słuchowej na wybrane dźwięki, zmianę tempa, rytmu
– Zapoznanie z wybranymi instrumentami perkusyjnymi
– Rozwijanie poczucia rytmu w trakcie zabaw muzyczno – ruchowych
– Kształtowanie umiejętności właściwego sposobu trzymania kredki, sztućców
– Nabywanie i usprawnianie czynności dotyczących samoobsługi i higieny
– Poznawanie i wdrażanie do bezpiecznych zachowań- właściwe i staranne mycie rąk,
właściwe korzystanie z urządzeń ogrodowych
– Rozwijanie umiejętności prospołecznych tj. dzielenie się zabawkami, czekanie na swoją kolej, sprzątanie po skończonej zabawie
– Przeliczanie w zakresie 3 i 4
– Stosowanie podczas zabaw matematycznych określeń ,,tyle samo”
– Zapoznanie z figurą geometryczną – kołem.


Pierwsze dni Kangurków w przedszkolu


4 urodziny Kingi


Prace dzieci


Dzień Przedszkolaka i Pasowanie na Przedszkolaka


Praca Kangurków


Dzień Muzyki