Żabki

Adresy mailowe nauczycieli:

mlip@wesolarodzinka9.pl


ssssssss
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec: 
rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewaniem solo lub w duetach

-zachęcanie do wypowiadania się na podany temat

-wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi

-zachęcanie do precyzyjnego kolorowania

-rozwijanie własnych zainteresowań

-rozwijanie logicznego myślenia

– rozwijanie wrażliwości muzycznej i reakcji na zmiany: tempa, dynamiki, barwę, pokonywanie trudności i wyzwalanie radości podczas udziału w zabawie

-rozwijanie spostrzegawczości podczas wykonywania ćwiczenia

-doskonalenie artykulacji wypowiadanych zgłosek

– kształcenie wyobraźni twórczej i pomysłowości w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań

-zachęcanie do udziału w zabawie uspokajającej

-zachęcanie do udziału w zabawie dydaktycznej

rozpoznawanie i nazywanie wybranych instrumentów muzycznych, rozwijanie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych

-zachęcanie do rozwijania zdolności tanecznych

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

nazywanie, określanie charakterystycznych cech każdej pory roku

wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru, nastroju, uwrażliwienie na szkodliwe działania słońca

-zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych

-rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce

– uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-poszerzanie wiadomości nt. pogody i typowych zjawisk atmosferycznych

kształcenie poczucia rytmu

-zachęcanie do rysowania symboli pogody

-rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnych

– zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych owoców; doskonalenie procesów poznawczych: uwagi i spostrzegania

-zwracanie uwagi na bezpieczeństwo zabawy

-kształcenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów według określonej cechy, kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami

– kształcenie umiejętności używania swojego głosu z różnym natężeniem i do różnych celów

-rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek

– kształcenie umiejętności skupiania uwagi na słuchanym opowiadaniu i opowiadania

o nim

-zapoznanie z pojęciem ,,wakacje”

-wdrażanie do poprawnego wypowiadania się na temat wysłuchanych treści opowiadania

-kształcenie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi

rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróżowania i wakacyjnych zabaw

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na maj:

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych podczas oglądania książek

-zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki

rozróżnianie wybranych odgłosów owadów nagrane na płycie

-doskonalenie umiejętności kolorowania

-doskonalenie percepcji wzrokowej

– utrwalenie nazw i wyglądu poznanych owadów

-rozwijanie inwencji twórczej dzieci-doskonalenie zręczności

-zwracanie uwagi na słuchanie poleceń nauczyciela

-poszerzanie doświadczeń muzycznych w zakresie tworzenia muzyki

-zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się przyborami do rysowania

-rozwijanie umiejętności matematycznych tj. przeliczania, orientacji przestrzennej

-zapoznanie z pszczołą, jej sposobem życia, rolą dla środowiska, oraz niebezpieczeństwem płynącym z kontaktu z człowiekiem

-rozwijanie logicznego myślenia i dokonywania wyboru

-zachęcanie do manipulowania i układania z mozaiki

-pogłębianie wiedzy na temat wybranych zawodów,

-zachęcanie do wypowiadania się nt. zawodów swoich rodziców

-rozwijanie zainteresowań sklepami różnego rodzaju

-zachęcanie do rozwijania umiejętności matematycznych i plastycznych

-wdrażanie do właściwego zachowania w miejscu publicznym

-zwracanie uwagi na przestrzegania zasad i reguł ustalonych wcześniej

-rozwijanie myślenia pojęciowego

-zachęcanie do segregowania i porównywania

-poszerzanie wiadomości nt. zawodu listonosza

utrwalenie swojego imienia i nazwiska

-zachęcanie do udziału w zabawach dzieci nieśmiałe

– wzbudzanie u dzieci szacunku dla pracy strażaka, zapoznanie z przyczynami i skutkami powstawania pożarów

-ćwiczenie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej

-utrwalenie wiadomości nt. zawodów

-ćwiczenie pamięci odtwórczej podczas nauki wiersza

ugruntowanie pojęcia ,,rodzina”

-wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny

-zachęcanie do samodzielnego przygotowywania prezentów i obdarowywania nimi bliskich

-rozwijanie umiejętności językowych

-wyzwalanie poczucia radości i zadowolenia podczas uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Dziecka

– integrowanie środowiska rówieśniczego z różnych grup

rozwijanie predyspozycji muzycznych

-zachęcanie do rozpoznawania i prezentowania uczuć

-zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu

– kształcenie poprawnego oddechu poprzez stwarzanie możliwości do jego pogłębiania oraz wydłużania fazy wydechowej

-zachęcanie do łączenia w pary

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

-wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy

 


Urodziny Izki


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

-rozwijanie wyobraźni twórczej

rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi pomagać im je zaspokajać, opiekować się zwierzętami

-doskonalenie wymowy dzieci

-samodzielne dokonywanie wyboru zabawy

-zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach taneczno-ruchowych

– wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez śpiewanie na zgłoskach: mu, ko i wydłużanie fazy wydechowej

-rozwijanie umiejętności kolorowania wg wzoru

-zachęcanie do zgodnych zabaw

– nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1-5, rozwijanie uwagi, myślenia

-rozwijanie orientacji przestrzennej

-rozwijanie umiejętności językowych

-wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt domowych i ich dzieci

-zachęcanie do samodzielności podczas ubierania się w strój wyjściowy

zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych

-rozwijanie zainteresowań hodowlą roślinek

-rozwijanie wyobraźni plastycznej

rozwijanie umiejętności plastycznych

nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo

-zachęcanie do obserwowania otoczenia

-poszerzanie wiadomości nt. przygotowania do świąt wielkanocnych

-utrwalenie kolorów

-zapoznanie z charakterystycznymi symbolami Świąt Wielkanocnych

-poszerzanie wiadomości nt. prac ogrodowych i narzędzi wykorzystywanych w pracach ogrodowych

-rozwijanie umiejętności segregowania wg kolorów

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

– wyrabianie postawy opiekuńczej wobec kwiatów

-rozwijanie logicznego myślenia oraz dokonywania analizy i syntezy wzrokowej

– zapoznanie z budową i warunkami rozwoju tulipana, zachęcanie do hodowli kwiatów, obserwowanie rozwoju rośliny, poszerzenie wiadomości na temat hodowli roślin

-wyjaśnienie pojęcia nowalijki, uświadomienie sobie potrzebę jedzenia świeżych warzyw, mycia rąk oraz owoców i warzyw

rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać, rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę wiersza na pamięć, kształcenie postawy proekologicznej

-doskonalenie umiejętności kolorowania

-kształtowanie umiejętności odwzorowywania liczebności zbiorów

-doskonalenie umiejętności porównywania wielkości

– poszerzanie wiadomości nt. ekologicznego trybu życia

– kształtowanie nawyku segregowania śmieci

-ćwiczenie pamięci odtwórczej

-rozwijanie własnych zainteresowań


„Wirusoochrona” – Utrwalamy zasady dbania o zdrowie dokładnie myjąc ręce


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec:

-zachęcanie do prowadzenia obserwacji pogody

kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się

-zwracanie uwagi na umiejętność wypowiadania się na określony temat

-rozwijanie wyobraźni taneczno-muzycznej

-rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej

-rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewaniem

-zachęcanie do odbywania częstych spacerów

-zapoznanie z symbolami pogody

-doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-zapoznanie z marcowym przysłowiem i zjawiskami pogodowymi spotykanymi o tej porze roku

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-zachęcanie do wspólnych zabaw i rozmów

-doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania

-poszerzanie doświadczeń plastycznych w zakresie malowania

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-rozwijanie motoryki małej

-zachęcanie do zgodnych zabaw

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

– rozwijanie uwagi i spostrzegawczości poprzez wskazywanie podobieństw i różnic między dwoma obrazkami (bałwanek – zimą, bałwanek – wiosną)

-rozwijanie zainteresowań plastycznych

-wdrażanie do sprzątania po skończonej zabawie

-chętnie uczestniczy w zabawach kołowych ze śpiewem

-rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych

-doskonalenie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

— wdrażanie do udziału w zabawach zespołowych.

– usprawnianie motoryki małej

– budzenie radości ze wspólnej zabawy

-rozwijanie zainteresowań w czasie zabawy

wdrażanie do starannego kolorowania, zachęcanie do korzystania z kredek w wielu barwach

– kształtowanie poczucia tożsamości

-utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych

-rozwijanie logicznego wypowiadania się

– rozpoznawanie zabawek poprzez zmysł dotyku

– wydłużanie czasu uwagi

-rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych

-kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń ruchowych

kształtowanie nawyków higienicznych i rozumienie wpływu higieny na samopoczucie i zdrowie człowieka


Prezentacja multimedialna 'Bezpieczne ferie’ z cyklu 'Dzieci uczą rodziców


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na luty :

-kształcenie koncentracji uwagi
– rozwijanie samodzielności
-zachęcanie do naśladownictwa
-kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi  w zakresie 1 – 2,

-zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych

-rozwijanie motoryki małej

-zachęcanie do zabaw zgodnie z zainteresowaniami

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych
-utrwalenie kolorów
-rozwijanie myślenia dzieci
– dobieranie w pary
-kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na  tempo  w muzyce, rozwijanie słuchu muzycznego
-poszerzanie słownictwa dzieci
-rozwijanie spostrzegawczości
-zachęcanie do przestrzegania zasad podczas zabaw
-zachęcanie do czynnego udziału w balu karnawałowym
-zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się w czasie zabawy
-dzielenie się swoimi wrażeniami z balu
– zachęcanie do samodzielnego organizowania miejsca zabawy
– nabywanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
-rozwijanie wyobraźni ruchowej
-zachęcanie do udziału w zabawie wszystkie dzieci
-rozwijanie pomysłowości i kształcenie sprawności manualnych
-kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
-budzenie radości ze wspólnej zabawy, balu
– rozwijanie pomysłowości, twórczej wyobraźni, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– zapoznanie z kolorami i przeznaczeniem poszczególnych pojemników do segregacji odpadów
– rozwijanie umiejętności wydobywania dźwięków akustycznych z różnych przedmiotów
–  kształcenie sprawności manualnej
– rozluźnianie i uelastycznianie mięśni rąk
-rozwijanie umiejętności matematycznych: porównywanie, określanie wielkości i ilości
-kształtowanie odporności emocjonalnej
-doskonalenie motoryki małej
– doskonalenie mowy dzieci
-rozwijanie drobnych ruchów mięśni palców podczas lepienia z plasteliny
-wzbogacanie doświadczeń plastyczno- technicznych oraz wyobraźni  przestrzennej
-zachęcanie do udziału w improwizacji ruchowej
-rozwijanie własnych zainteresowań
-rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy w chodzie, biegu i staniu
-rozwijanie logicznego myśleniaŻabki świątecznie


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień:

-rozwijanie spostrzegawczości

-zachęcanie do udziału w zabawach porannych

podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania kartki

-zachęcanie do częstych spacerów

-rozwijanie procesów analizy i syntezy

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-zachęcenie do kolorowania

-kształcenie poczucia rytmu i rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem

-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

-utrwalenie poznanych kolorów

-zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi, wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmiotu w przestrzeni: wyżej, niżej

-wzbudzanie zainteresowania matematyką poprzez manipulowanie na zbiorze przedmiotów

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczas słuchania kolęd, wyzwalanie radości podczas podejmowanie prób wspólnego śpiewania kolęd

-rozwijanie umiejętności kolorowania

-rozwijanie umiejętności językowych i wokalno- muzycznych

– kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat obrazka, przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych

-ćwiczenie spostrzegawczości

-zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się przyborami do kolorowania

-poszerzanie wiadomości nt. ptaków

-kształtowanie pamięci odtwórczej

-rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

-zachęcanie do prowadzenia obserwacji ptaków

-doskonalenie umiejętności technicznych (klejenie)

-zapoznanie z wyglądem niektórych ptaków

-doskonalenie techniki klejenia

-zachęcanie do kolorowania określonych powierzchni

-doskonalenie aparatu artykulacyjnego

-utrwalenie treści wiersza

utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych, wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne

-kształtowanie umiejętności przeliczania


Jak powstaje deszcz. Eksperyment z pianka do golenia i niebieską farbą.


Podziękowanie za udział w lekcji Niepodległa Polska


Żabki świętują Dzień Niepodległości


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na listopad:

wdrażanie do uważnego słuchania nauczyciela i rówieśników

-zapoznanie z drogą listu od nadawcy do adresata

-wdrażanie do budowania poprawnej, zrozumiałej wypowiedzi podczas opowiadania co widać, co dzieje się na obrazku

-zachęcenie do klasyfikowania tematycznego

-rozwijanie zainteresowań plastycznych i zabawowych

-rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz umiejętności porównywania

utrwalanie znajomości imion rodziców

-kształtowanie umiejętności przeliczania i segregowania

-rozwijanie umiejętności plastycznych

-poszerzanie wiadomości nt. znaczków pocztowych

rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki

-dokonuje analizy i syntezy wzrokowej

wdrażanie do odkładania zabawek na miejsce

-zachęcanie do obserwowania

usprawnianie narządów mowy

-rozwijanie logicznego myślenia i analizy wzrokowej

-zachęcanie do przestrzegania zasad

– wyrabianie właściwej siły nacisku, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

-rozwijanie logicznego myślenia

-wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi

-wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn),

-rozwijanie sprawności ruchowych

-rozumienie znaczenia snu dla zdrowia

-utrwalenie pojęcia para

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

-zwracanie uwagi na bezpieczeństwo

-wdrażanie do rozwiązywania problemów i wykorzystania posiadanej wiedzy

-zwracanie uwagi na zgodną zabawę

określanie cech jesiennej pogody

zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią /zachmurzenie, deszcz, wiatr, śnieg/

– porównywanie dwóch takich samych obrazków różniących się wyraźnymi cechami

-zwracanie uwagi na uważne słuchanie wiersza

zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem i dobieranie ubrania odpowiedniego do pogody

– nabywanie umiejętności kolorowania płaszczyzny

-utrwalanie znajomości podstawowych kolorów

– nabywanie umiejętności słuchania krótkich opowiadań z użyciem ilustracji

-poszerzanie wiadomości o otaczającej przyrodzie

-poszerzanie wiadomości nt. zastosowania wody

-zachęcanie do oszczędzania wody

-doskonalenie samodzielności w szatni i podczas przygotowywania się do leżakowania

zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi: bębenek, grzechotka, kołatka

-wdrażanie do reagowania na tempo i dynamikę

-zachęcanie do dbałość o zdrowie poprzez wyrabianie nawyków higienicznych i dbałość o czystość

– przełamywanie lęku przed lekarzem, pokonywanie oporu przed zażywaniem leków


Urodziny Mikołaja


Z wizytą w bibliotece


Pasowanie na Przedszkolaka

Żabki, które 20 września były nieobecne zostały uroczyście przyjęte w grono przedszkolaków Wesołej Rodzinki 🙂


Urodziny Anulki i Hani


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik :

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-zachęcanie do czynnego udziału w zabawie

-określanie wielkości, kształtu, koloru wybranych warzyw

-zachęcanie do spożywania warzyw jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia

-zachęcanie do poznawania wybranych warzyw za pomocą różnych zmysłów

-utrwalanie znajomości nazw wybranych warzyw

-rozwijanie umiejętności plastycznych

-kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy (kształtu, wielkości, koloru)

-usprawnianie i wzmacnianie motoryki małej poprzez lepienie z plasteliny

-zachęcanie do rozpoznawania kolorów

-rozwijanie poczucia rytmu poprzez powtarzanie tekstu za głosem nauczycielki -rozwijanie koordynacji ruchowej z wykorzystaniem umownych ruchów

-zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

-rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej

-wzbogacanie słownika czynnego dziecka

-wydłużanie czasu uwagi poprzez wdrażanie do uważnego słuchania

-nabywanie umiejętności poprawnej wypowiedzi poprzez wypowiadanie się na temat obrazka

– podejmowanie prób określania cech warzyw przedstawionych na obrazku

-kształcenie uwagi i słuchania ze zrozumieniem

-zachęcanie do nazywania kolorów celem ich utrwalenia

– wdrażanie do przezwyciężania trudności

rozróżnianie kształtów i kolorów figur

-rozwijanie umiejętności segregowania wg kolorów

-zachęcanie do porównywania ilości

– porównywanie dwóch takich samych przedmiotów, ale w różnych kolorach

– rozbudzanie wrażliwości na muzykę

-rozwijanie poczucia rytmu

– zachęcanie do rozróżniania muzyki smutnej i wesołej

-poszerzanie wiadomości nt. lasu i jego mieszkańców

-zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w lesie

-poszerzanie wiadomości nt. zwierząt leśnych – nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-3

-zapoznanie z wyglądem jeża

-zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych

-poznawanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy

– zapoznanie z domami wybranych zwierząt (jeż, wiewiórka, niedźwiedź)

-wdrażanie do kulturalnego jedzenia (prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, właściwe korzystanie z kubka)


Dzień głośnego czytania. Słuchanie opowiadania „Bracia Koala. Krokodyl Arek”czytanego przez mamę Mikołaja G.


Liczymy owoce na podstawie wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”


Urodziny Bartka

 


Witamy Panią Jesień


Malujemy jesienne liście


Pasowanie na przedszkolaka


Pierwsze dni w przedszkolu

 


Zamierzenia wrzesień

gr.3 latki „Żabki”

-zapoznanie z wyglądem własnej sali i imionami dzieci

-poznanie zwrotów grzecznościowych i wdrażanie do ich stosowania

-zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz mycia i wycierania rąk

-nawiązywanie bliskiego kontaktu z nauczycielem

-nabywanie umiejętności właściwego współżycia w grupie

-kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek

-wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce

-zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych

-zachęcanie do samodzielności

-zwracanie uwagi na nieoddalanie się od nauczyciela i piaskownicy

-zachęcanie do dzielenia się zabawkami i wspólnych zabaw

-wdrażanie do właściwego zachowania się w przedszkolu i zgodnej zabawy z kolegami

-wdrażanie do przestrzegania zasady niekorzystania z cudzych ręczników, kubków, itp.

-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

-wdrażanie do bezpiecznej zabawy

– utrwalanie znajomości imion kolegów i koleżanek

-zachęcanie do wspólnych zabaw

-przestrzeganie zasad regulujących zachowania podczas wspólnych zabaw

-wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami

i dorosłymi

-zachęcanie do kolorowania obrazka

zwracania się o pomoc do nauczyciela w przypadku trudności

-rozwijanie spostrzegawczości

-rozwijanie umiejętności wokalnych

-zachęcanie do wykonywania poleceń słownych

-rozwijanie zainteresowań rysowaniem

– nazywanie części ciała

-nabywanie zaufania do nauczycielki i poczucia akceptacji

-kształtowanie potrzeby dzielenia się z rodzicami przeżyciami z przedszkola

-rozumienie konieczności przestrzegania zakazu poruszania się po drogach bez

opieki dorosłych

-rozwijanie zainteresowań plastycznych

-zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabawy

-utrwalanie znajomości podstawowych kolorów i wybranych znaków drogowych

-rozróżnianie uczestników ruchu drogowego (piesi, kierowcy)

-rozwijanie percepcji słuchowej

-rozumienie konieczności znajomości swojego imienia i nazwiska

-zapoznanie z rolą policjanta i możliwością zwrócenia się do niego o pomoc

– wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych

-nabywanie umiejętności określania jednoznacznych postaw: dobry, zły

-próby klasyfikowania ze względu na jedną cechę wspólną np. kolor liści

-rozwijanie pamięci i uwagi podczas nauki wiersza na pamięć

-wdrażanie do wyraźnej, zrozumiałej wypowiedzi

-zachęcanie do obserwowania liści i dostrzegania różnic w ich kształcie, barwie

-rozwijanie wyobraźni podczas kolorowania

-eksperymentowanie materiałem przyrodniczym

-porównywanie liści drzew liściastych i liści drzew iglastych

– zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych i eksperymentowania

-rozwijanie spostrzegawczości

-zapoznanie z zasadami zabaw przy stolikach

-rozpoznawanie po liściach i owocach drzew liściastych

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-rozpoznawanie po owocach drzew w ogrodzie

-zbieranie kasztanów, żołędzi, liści do kącika przyrody

-wdrażanie do bezpieczeństwa w czasie spaceru

-rozwijanie percepcji słuchowej

-rozwijanie sprawności ruchowych

-rozwijanie umiejętności przeliczania i kolorowania

-nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-2

-wyrabianie nawyku doprowadzania pracy do końca

-wyrabianie nawyku mycia rąk po skończonej pracy

-zachęcanie do spożywania owoców

– poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego

-pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się na forum grupy

-rozwijanie logicznego myślenia