Tygryski

 

Adresy mailowe nauczycieli:
mlip@wesolarodzinka9.pl

Konsultacje

pani Małgosia
wtorek 8:30-9:00
środa 15:30-16:00

Programy i projekty realizowane w grupie:

„Akademia Bolka i Lolka” – program wsparcia dla pedagogów
Klub zdrowego przedszkolaka – wojewódzki projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia .
Mamo tato , wolę wodę –ogólnopolski program ma na celu wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych .
Skąd się biorą produkty ekologiczne – ogólnopolski program ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na maj/czerwiec

 • systematyczne uczestniczenie w zabawach oraz zajęciach ruchowych w sali na powietrzu
 • sprawne ustawianie się w kole , parami, rzędzie
 • Doskonalenie umiejętności płynnego wypowiadania się
 • deklamuje wiersze
 • szukanie rymów,tworzenie rymowanek
 • Płynne, rytmiczne poruszanie się zgodnie z akompaniamentem muzycznych
 • Porządkowanie elementów historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń i ciągiem przyczynowo-skutkowym
 • dostrzeganie różnych kryteriów klasyfikacyjnych dla tego samego zbioru przedmiotów
 • rozumienie efektu przesunięcia i obrotu drugiej osoby w przestrzeni (odwrotność strony lewej i prawej u osoby stojącej naprzeciwko)
 • utrwalanie zapisu graficznego cyfr
 • Rozpoznawanie symboli narodowych
 • porównywanie długości, odległości „na oko”
 • Utrwalanie prawidłowego chwytu sztućców,narzędzi pisarskich,plastycznych i nożyczek
 • kontrolowanie ruchów dłoni przy działaniach graficznych
 • podejmowanie prób podpisywania się swoim imieniem
 • Stosowanie zachowań adekwatnych do sytuacji, rozumienie,że należy liczyć się z uczuciami innych
 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie i kontaktach z dorosłymi
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą
 • rozumienie odrębności narodowej, w wyglądzie innych ludzi, wykazywanie wobec nich życzliwości i tolerancji
 • Próby zachowania spokoju i cierpliwości kiedy nie można zrealizować swoich potrzeb
 • uczenie gratulowania zwycięzcy, składania życzeń poznawanie siebie, dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • poznawanie siebie, dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
 • rozumienie, że rodziny, w których wychowują się dzieci, mogą mieć odmienne zwyczaje, tradycje i status materialny
 • Utrwalanie nawyku picia wody, dbania o higienę, właściwego korzystania ze słońca
 • utrwalanie właściwego sposobu mycia rąk, rozumienie konieczności mycia rąk przed posiłkami, po korzystaniu z toalety
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych i strefach klimatycznych
 • obserwowanie życia zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku
 • poznanie krążenia wody w przyrodzie, różnych stanów skupienia wody, konieczności oszczędzania wody

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na  kwiecień

 • Systematyczne uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali, na powietrzu, 
 • zwiększanie płynności , kordynacji i świadomości ruchów całego ciała
 • uczestniczenie w swobodnych interpretacjach ruchowo- tanecznych
 • Rozwijanie umiejętności budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi tak, aby tworzyły logiczną i poprawnie sformułowaną całość całość 
 • Rozpoznawanie znanych piosenek po melodii
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania brzmienia instrumentów w słuchanym utworze
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia kolekcji psujących do siebie przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności działań na zbiorach ( porównywanie liczebności, porządkowanie)
 • poznanie nominałów monet i banknotów, nazwy obowiązującej waluty
 • Rozbudzanie zainteresowań literami
 • doskonalenie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności i emocji
 • dostrzeganie 6-8 różnic między pozornie identycznymi obrazkami
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i określania zmian kolejności obrazków eksponowanych w krótkim czasie
 • Utrwalanie poznanych liter przez różnorodne działania plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami plastycznymi
 • wykonywanie prac plastycznych opartych na precyzyjnym składaniu i zaginaniu papieru
 • Uczenie dostrzegania potrzeb osób z najbliższego otoczenia
 • kształtowanie świadomości narodowej, poczucia dumy z faktu bycia Polakiem, Europejczykiem, utrwalanie podstawowej wiedzy nt Polski i Unii Europejskiej
 • Doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myślii oczekiwań, stanów emocjonalnych
 • uczenie wyrażania współczucia i zrozumienia dla problemów innych osób przez okazywanie zainteresowania, podjęcie rozmowy czy pomocy
 • wzbudzanie zainteresowań zwierzętami żyjącymi w najbliższym otoczeniu, ich zwyczajami i sposobem życia, niesieniem im pomocy, sposobem opiekowania się
 • Rozumienie konieczności systematycznego powtarzania czynności higienicznych w określonych sytuacjach
 • zwracanie uwagi na estetykę własnego wyglądu
 • rozumienie konieczności spożywania warzyw, owoców  i innych produktów żywnościowych z ekologicznych upraw
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt gospodarskich, 
 • Poznanie korzyści z uprawy i zbierania roślin
 • zapoznanie z zagrożeniami dla przyrody wynikającymi ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na luty/marzec 2024
grupa: Tygryski
– rozwijanie umiejętności szybkiego i sprawnego przebierania się
wykonywanie określonych ruchów , rzucanie, łapanie, toczenie, chwyt dłońmi i palcami
– samodzielne nalewanie napoju z dzbanka
– naśladowanie ruchem sposobu poruszania się zwierząt, ludzi
płynne, rytmiczne poruszanie się zgodnie z akompaniamentem muzycznym
– rozwijanie umiejętności szybkiego i sprawnego przebierania się
wykonywanie określonych ruchów , rzucanie, łapanie, toczenie, chwyt dłońmi i palcami
– samodzielne nalewanie napoju z dzbanka
– naśladowanie ruchem sposobu poruszania się zwierząt, ludzi
– płynne, rytmiczne poruszanie się zgodnie z akompaniamentem muzycznym
– nazywanie dźwięków z otoczenia, rozpozawanie głosu wybranych zwierząt
synteza sylab, głosek,
-utrwalanie nazw, wyglądu figur geometrycznych
klasyfikowanie przedmiotów z wykorzystaniem kodów odnoszących się do określonych cech
– ćwiczenie umiejętności określania ,które z wprowadzanych zmian są odwracalne, a które nie
– doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania na konkretach,
– wykonywanie prac zwiększjących koordynację wzrokowo- ruchową- plastyczne, konstrukcyjne, kulinarne
-budzenie zainteresowań rozsypankami literowymi
– kontrolowanie ruchu dłoni przy działaniach graficznych
wykonywanie prac zwiększjących sprawność manualną
– ćwiczenie regulowania siły nacisku dłoni
– doskonalenie umiejętności rozumienia , że należy liczyć się z uczuciami i potrzebami innych
– uczenie stosowania właściwych wzorców komunikacji- postawa ciała, patrzenie na rozmówcę
– kształtowanie umiejętności okazywania szacunku, życzliwości i tolerancji wobec innych w swoim otoczeniu
– reagowanie na polecenia i sygnały nauczyciela kierowane do całej grupy
– wzbudzanie zainteresowań krajobrazem
– dostrzeganie wpływu człowieka na przyrodę (zanieczyszczenia, odpady, zmiany klimatyczne)
– doskonalenie umiejętności mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ujawnianie takich emocji jak strach, smutek-
– odróżnianie elementów świata fikcji od rzeczywistości, byty realistyczne od fikcyjnych
-rozumienie konieczności chronienia ciała przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi
– utrwalanie nawyków higienicznych
– poznanie wartości smakowych i zdrowotnych wybranych ziół, warzyw,
– prowadzenie kalendarza pogody
– dostrzeganie zmian w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
– doskonalenie umiejętności nazywania zwierząt żyjących w różnych strefach przyrodniczych i klimatycznych
– prowadzenie hodowli kiełków, rzeżuchy w kąciku przyrody


Praca plastyczno-techniczna” Jesień w lesie”

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październiki

 • kształtowanie prawidłowej postawy podczas zajęć gimnastycznych
 • usprawnianie motoryki małej

 • prawidłowe i estetyczne nakrywanie do stołu

 • wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną i koordynację wzrokowo- ruchową( plastyczne, konstrukcyjne)

 • uczenie stosowania sposobów rozwiazywania konfliktów opartych na rozmowie i kompromisie

 • uważne słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych

 • ćwiczenie spostrzegawczości
 • dzielenie zdań na wyrazy, słów na sylaby , wyróżnianie głoski na początku i końcu prostych fonetycznie słów
 • poznanie graficznego zapisu wybranych liter , swojego imienia
 • rozpoznawanie po układzie liczbę kropek na kostce do gry bez przeliczania
 • odtwarzanie układu lub kolejności obrazków eksponowanych w krótkim czasie

 • uświadamianie,że w sytuacjach trudnych należy zwrócić się o pomoc

 • utrwalanie podstawowych informacji o sobie (imię, nazwisko,adres, dane najbliższych)

 • utrwalanie numerów alarmowych

 • odczytywanie wybranych symboli i znaków drogowych

 • Klasyfikowanie owoców na krajowe i egzotyczne

 • tworzenie zbiorów o określonej liczbności przez dokładanie lub zabieranie elementów

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 • budzenie zainteresowań zjawiskami atmosferycznymi , nazywanie ich

 • obserwacje przyrodnicze, określanie cech charakterystycznych dla jesieni

 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw, owoców, poznanie sposobów ich przetwarzania

 • poznanie sposobów przygotowania sie zwierząt do zimy

 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych drzew liśćiastych i iglastych po owocach, liściach

 • Prezentowanie spokojnego sposobu mówienia i zwracania się do innych, kontrolowanie natężenia głosu

 • okazywanie szcunku i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, dbanie o dobrą atmosferę w grupie

 • szanowanie cudzej własności , wytworów i efektów pracy

 • budzenie zainteresowania książkami, czasopismami

 • Rozumienie znaczenia dbałości o higienę , dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

 • rozumienie konieczności jedzenia warzyw i owoców

 • doskonalenie umiejętności budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi

 • rozwijanie umiejętności poprawnego wymawiania wszystkich głosek

 • doskonalenie umiejętności stawiania pytań, udzielania odpowiedzi

 • rozbudzanie zainteresowań kolejnymi literami alfabetu oraz cyframi

 


Dzień Chłopaka


Wrześniowi Solenizanci


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień

uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

wykonywanie podstawowych ćwiczenia kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób

przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą

współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku

stosowanie zwrotów grzecznościowych

znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich

nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków

prezentowanie swojej osoby na forum grupy

zapoznanie z obowiązkami dyżurnego

wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych

kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej

klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów, określanie położenia przedmiotów względem siebie i innych

odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

wzbudzenie zainteresowania literami: litery „o” „O”, „a”, „A”, „t” „T”

okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”

zdobycie wiedzy o naszej planecie

rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”

wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi

wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności

wzbogacanie wiedzy na temat lądów

poznawanie kontynentów i części świata na mapie

wskazywanie zjawisk przyrodniczych, związanych z odejściem lata