Tygryski

 

Adresy mailowe nauczycieli:
mlip@wesolarodzinka9.pl

Konsultacje

pani Małgosia
wtorek 8:30-9:00
środa 15:30-16:00

Programy i projekty realizowane w grupie:

„Akademia Bolka i Lolka” – program wsparcia dla pedagogów
Klub zdrowego przedszkolaka – wojewódzki projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia .
Mamo tato , wolę wodę –ogólnopolski program ma na celu wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych .
Skąd się biora produkty ekologiczne – ogólnopolski program ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.


Praca plastyczno-techniczna” Jesień w lesie”

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październiki

 • kształtowanie prawidłowej postawy podczas zajęć gimnastycznych
 • usprawnianie motoryki małej

 • prawidłowe i estetyczne nakrywanie do stołu

 • wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną i koordynację wzrokowo- ruchową( plastyczne, konstrukcyjne)

 • uczenie stosowania sposobów rozwiazywania konfliktów opartych na rozmowie i kompromisie

 • uważne słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych

 • ćwiczenie spostrzegawczości
 • dzielenie zdań na wyrazy, słów na sylaby , wyróżnianie głoski na początku i końcu prostych fonetycznie słów
 • poznanie graficznego zapisu wybranych liter , swojego imienia
 • rozpoznawanie po układzie liczbę kropek na kostce do gry bez przeliczania
 • odtwarzanie układu lub kolejności obrazków eksponowanych w krótkim czasie

 • uświadamianie,że w sytuacjach trudnych należy zwrócić się o pomoc

 • utrwalanie podstawowych informacji o sobie (imię, nazwisko,adres, dane najbliższych)

 • utrwalanie numerów alarmowych

 • odczytywanie wybranych symboli i znaków drogowych

 • Klasyfikowanie owoców na krajowe i egzotyczne

 • tworzenie zbiorów o określonej liczbności przez dokładanie lub zabieranie elementów

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 • budzenie zainteresowań zjawiskami atmosferycznymi , nazywanie ich

 • obserwacje przyrodnicze, określanie cech charakterystycznych dla jesieni

 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw, owoców, poznanie sposobów ich przetwarzania

 • poznanie sposobów przygotowania sie zwierząt do zimy

 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych drzew liśćiastych i iglastych po owocach, liściach

 • Prezentowanie spokojnego sposobu mówienia i zwracania się do innych, kontrolowanie natężenia głosu

 • okazywanie szcunku i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, dbanie o dobrą atmosferę w grupie

 • szanowanie cudzej własności , wytworów i efektów pracy

 • budzenie zainteresowania książkami, czasopismami

 • Rozumienie znaczenia dbałości o higienę , dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

 • rozumienie konieczności jedzenia warzyw i owoców

 • doskonalenie umiejętności budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi

 • rozwijanie umiejętności poprawnego wymawiania wszystkich głosek

 • doskonalenie umiejętności stawiania pytań, udzielania odpowiedzi

 • rozbudzanie zainteresowań kolejnymi literami alfabetu oraz cyframi

 


Dzień Chłopaka


Wrześniowi Solenizanci


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień

uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

wykonywanie podstawowych ćwiczenia kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób

przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą

współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku

stosowanie zwrotów grzecznościowych

znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich

nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków

prezentowanie swojej osoby na forum grupy

zapoznanie z obowiązkami dyżurnego

wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych

kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej

klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów, określanie położenia przedmiotów względem siebie i innych

odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

wzbudzenie zainteresowania literami: litery „o” „O”, „a”, „A”, „t” „T”

okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”

zdobycie wiedzy o naszej planecie

rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”

wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi

wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności

wzbogacanie wiedzy na temat lądów

poznawanie kontynentów i części świata na mapie

wskazywanie zjawisk przyrodniczych, związanych z odejściem lata