Biedronki

biedronki

 

 

 

 

 

Adresy mailowe nauczycieli:

mrasienska@wesolarodzinka9.pl


Wielkanocne inspiracje Biedronek


Dzień Czekolady


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na kwiecień:

– wdrażanie do wykonywania prac zwiększających sprawność manualną

– aktywność ruchowa, uczestnictwo w zabawach na świeżym powietrzu oraz uprawianie sportu

– doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami

– udział w zajęciach kulinarnych z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa

– kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, narodu poprzez obchodzone tradycje i zwyczaje

– rozwijanie zainteresowania literą „j”, „J”, udział w zabawach i grach utrwalających znajomość liter

– zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „g”, „G”, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji, wykazywanie zainteresowania czytaniem oraz poznawaniem liter

– wzbogacenie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką świąteczną

– rozwijanie zainteresowań tradycjami wielkanocnymi

– doskonalenie umiejętności liczenia na miarę możliwości dziecka

– dbanie o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

– uważność na trudne sytuacje innych i sposoby ich rozwiązywania

– współodczuwanie emocji zwierząt domowych, wrażliwość na ich potrzeby

– znajomość i rozumienie obowiązków członków rodziny w zakresie opieki nad zwierzętami

– wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych i hodowlanych

– porównywanie długości „na oko” i przez przykładanie przedmiotów, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”

– rozumienie znaczenia miar w życiu człowieka

– znajomość i stosowanie zapisu cyfrowego od „0” do „10”

-kształtowanie prawidłowych reakcji na negatywne zmiany w otoczeniu przyrodniczym poprzez aktywny udział w oszczędzaniu jej zasobów, m.in. oszczędzanie wody i energii

-dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne – na podstawie informacji z literatury, spotkań z ekspertami, spacerów i wycieczek, filmów edukacyjnych, zdjęć

-czytanie symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu

-eksperymentowanie z dźwiękiem i rytmem, tworzenie własnych instrumentów muzycznych

-dostrzeganie, co jest dobre, a co złe oraz wyrażanie opinii i ocen

-odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

-znajomość procesu powstawania książki oraz dzielenie książek na dostępne kategorie

-szukanie rymów i tworzenie krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy

-rozróżnianie kierunków w przestrzeni

– dokonywanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów


Praca plastyczna „Tulipany”


Tak się bawimy


Akcja dokarmiania tych najmniejszych


Zajęcia uatrakcyjniające popołudnie


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń:

 • Uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych ( w sali i na świeżym powietrzu)
 • Odczuwanie więzi z. grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • Wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych
 • Doskonalenie analizy i syntezy prostych słów
 • Dokonywanie pomiaru odległości, szacowanie odległości
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia, poznawanie cyfr od 1 do 8
 • Zainteresowanie literą p, s
 • Samodzielne przytaczanie słów rozpoczynających się głoską p i s
 • Podejmowanie prób czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • Wykonywanie prac plastyczno-technicznych z przestrzeganiem zasad: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu
 • Doskonalenie sprawności ciała i koordynacji przygotowujących do nauki pisania i czytania
 • Uważne słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i kierowanej
 • Dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, ważnych w odniesieniu do siebie i innych
 • Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów
 • Wzbogacanie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji
 • Porównywanie długości, używanie określeń „dłuższy”, „krótszy”
 • Odczuwanie empatii i chęć udzielania wsparcia osobom starszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych
 • Wykazywanie zainteresowania historią własnej rodziny, chęć kultywowania tradycji
 • Dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia
 • Próby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, nauka okazywania emocji w akceptowany społecznie sposób
 • Werbalizowanie swoich myśli, oczekiwań, stanów emocjonalnych
 • Umacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • Odróżnianie świata fikcji od rzeczywistości
 • Kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytania, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy
 • Świadomość, że bogactwo nie stanowi o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka
 • Krytyka wobec przejawów nierównego traktowania, wyszydzania czy szykanowania

Praca plastyczno- techniczna ” Choineczka” Biedronki


Zajęcia uatrakcyjniające „Bałwanek”


Spacer do parku


Mikołajki


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na grudzień:

 • konstruowanie, majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego
 • odpowiednie kształtowanie chwytów dłoni
 • poznanie pracy górnika, udział w uroczystości barbórkowej w przedszkolu
 • wyrażanie swoich marzeń o mikołajkowych prezentach
 • znajomość zasad odpowiedniego zachowania w teatrze
 • wcielanie się w rolę aktora, wykorzystywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • poszerzanie aktywności twórczej przez tworzenie scenerii, pacynek
 • rozwijanie wiedzy o teatrze
 • poznanie obrazu graficznego litery „y”
 • dostrzeganie wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie
 • aktywne włączanie się w przygotowania do świąt w domu i w przedszkolu
 • wzbogacanie wiedzy na temat tradycji świątecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwyczaje rodzinne i regionalne
 • dostrzeganie piękna ozdób świątecznych, dostrzeganie różnych stylów, technik ich wykonania
 • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny przez słuchanie utworów literackich, naukę wierszy na pamięć, udział w inscenizacjach
 • odczuwanie radości ze wspólnego kolędowania
 • wykorzystywanie ekspresji plastycznej jako sposobu tworzenia piękna
 • odtwarzanie rytmów poprzez różne formy reprezentacji zgodnie z podanym wzorem
 • wzbogacanie doświadczenia w zakresie porównywania długości
 • poszerzenie wiedzy na temat rodzajów zegarków
 • określanie czynności wykonywanych w różnych częściach dnia: rano, w południe, wieczorem
 • rozmawianie na temat czasu, rozumienie, że nie można go zatrzymać ani cofnąć
 • rozumienie pojęć: „wczoraj”, „dziś”, „jutro”
 • utrwalanie nazw pór roku
 • poznawanie nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności

Zajęcia o Polsce


Dzień kredki


Bawimy się emocjami


Karuzela pomysłów


Urodziny Ksawerego

 


Prace wykonane przez dzieci podczas nauki zdalnej


Symbole pogodowe


Praca „Jesień w parku”


Spacer do parku


Dzień dobry Biedronki! 

Dziś porozmawiamy o pogodzie, którą mamy za oknami. 

Na początek znana Wam zabawa muzyczno-ruchowa „Dmucha wiatr”

https://www.youtube.com/watch?v=RRF72F4_8yc 

Proponuję Wam zabawę w meteorologów. Są to ludzie zajmujący się badaniem ruchów powietrza, opadami i temperaturą powietrza. Mamy różne rodzaje termometrów: pokojowy, zewnętrzny, lekarski. Sprawdźcie, czy macie je w domu. Do czego służy każdy termometr? Zwracamy uwagę na kreski i cyfry wskazujące temperaturę. Odczytajcie temperaturę w pomieszczeniu, a następnie połóżcie   termometr zewnętrzny na pół godziny na parapecie za oknem. Dzięki temu będziecie mogli obserwować i odczytywać temperaturę oraz określać, czy jest wysoka czy niska. 

Posłuchajcie opowiadania Włodzimierza Dulemby „Kapuśniaczek”. 

(Rozmowa na temat różnych rodzajów deszczu. 

Rodzic czyta opowiadanie, a następnie zwraca uwagę dzieci na rodzaj deszczu, o którym jest mowa w tekście. Dzieci wymieniają cechy kapuśniaczka oraz innych rodzajów deszczu. Odpowiadają na pytania: 

O czym rozmawiają drzewa podczas deszczu? 

Co możemy robić, kiedy pada deszcz? 

W co należy się ubrać w deszczową pogodę?)

„Kapuśniaczek” 

Pogoda załamała się nagle. Jeszcze wczoraj było w miarę ciepło, a przede wszystkim słonecznie. W nocy zaczął padać drobny deszcz i pada do dzisiaj. Pada, a właściwie siąpi, czyli kropi cały czas. 

Świat wygląda bardzo smutno, kiedy deszcz siąpi. Ludzie wtedy mówią: „Pada kapuśniaczek”. 

Co ma wspólnego gęsty, drobny deszcz z zupą z kapusty? Chyba tylko to, że kapuśniak można jeść przez cały rok i taki deszczyk też można spotkać we wszystkich porach roku, nawet w środku „ciepłej” zimy. 

– Komu smacznego kapuśniaczku, komu? – pytała jesień. – Komu, komu, bo idę do domu – wołała jak prawdziwa przekupka z targu. 

– Daj mnie – poprosił dąb. – Zjem kilka talerzy – zapewnił. 

– O taki grubas to potrzebuje kilka wiader, a nie talerzy – żartowała młodziutka olcha. 

– Milcz, olchowa chudzino, bo… 

– Wcale się ciebie nie boję – przerwała mu olcha. – Nic mi nie możesz zrobić. 

– Na razie jesteś w błędzie, a za chwilę możesz być w obłędzie – postraszył olchę dąb. 

– Na próżno ostrzysz sobie zęby, nie straszne mi dęby – zaśmiała się olcha. 

– Komu smacznego kapuśniaczku, komu, bo idę do domu – niosło się po lesie wołanie jesieni. 

– Wiesz, że wiatr jest moim kumplem? – spytał dąb młodziutką olchę. 

– Wiatr jest przyjacielem i wrogiem wszystkich drzew – odpowiedziała rezolutna olcha. – Niech ci się nie wydaje, że jak mocniej zawieje, to tobie nic się nie stanie. Mocny wiatr prędzej może powalić ciebie niż mnie – wyjaśniła. 

– A czemuż to? 

– A temuż to – przedrzeźniała dąb olcha – że jak mocno zawieje, to ja z nim zatańczę, zrobię kilka obrotów i skłonów i wrócę do siebie, czyli na swoje miejsce. A ty zostaniesz powalony albo wyrwany z korzeniami. Nie słyszałeś o wietrze wyrwidębie? 

– No, tego… No, tego, no… – zaczął jąkać się dąb, wyraźnie zbity z tropu. I w czasie, kiedy jesień znowu zaczęła zachwalać swój kapuśniaczek, dąb usiłował zebrać swoje dębie myśli, ale ciężko mu szło. 

– Jesteś, dębie, jak dinozaur, jak drzewny dinozaur – śmiała się filigranowa olcha. – A wiesz, czemu dinozaury wyginęły? – spytała. 

– Nie. 

– Bo były tak ogromne, że zanim myśl z ich mózgu dotarła do łap i ogona, to one już zdążyły zapomnieć, czego chciały i o czym myślały, cha, cha – śmiała się olcha. 

– I chcesz powiedzieć… – zaczął dąb. 

– Właśnie to chcę powiedzieć, że zanim jedna twoja myśl dotrze od korony do korzeni, to ja już zdążę pomyśleć sto razy o różnych sprawach. I zapamiętaj sobie, że nie wszystko, co ogromne i silne, zawsze ma rację albo jest lepsze od mniejszych i słabszych. – Wszyscy się już najedli? – spytała jesień. – Może ty, olcho, chcesz jeszcze dokładkę? Coś mizernie wyglądasz, taka chudzina z ciebie… 

– Dziękuję bardzo, dobrej pani jesieni, za pyszny kapuśniaczek. Już nie jestem głodna, a nawet zrobiłam w swoich korzeniach zapasy. 

Kiedy będzie padał kapuśniaczek, popatrzcie przez okno na drzewa w sąsiedztwie i spróbujcie dowiedzieć się, o czym rozmawiają. Kapuśniaczek pada cicho, więc może uda się wam coś podsłuchać? Trzymam kciuki. Powodzenia. 

Włodzimierz Dulemba

Teraz zapraszam do oglądania filmu edukacyjnego „Paxi – Cykl hydrologiczny”. Porozmawiajcie z rodzicami o tym, czego nowego dowiedzieliście się z tego filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8 

Może macie ochotę zrobić piękny deszczowy obrazek, który powiesimy w naszej sali? Jutro czekam na obrazki, już jestem ciekawa waszych pomysłów. 

Na koniec posłuchajcie „Deszczowej piosenki”. Może uda Wam się jej nauczyć i jutro zaśpiewamy ją wspólnie  

https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ 

Do zobaczenia! Pozdrawiam! Pani Małgosia  


Podróż przez legendy polskie.

Witajcie Biedronki!

Jak Wasze samopoczucie? Mamy nadzieję, że wszystko u Was w porządku.

Wracamy dziś do naszych zajęć zdalnych i na rozgrzewkę zachęcam wspólnie poćwiczyć z Lulisią i LulitusiamiJ

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4

Dziś chcemy kontynuować poznawanie naszego kraju przy okazji święta 11 listopada.

Dobrze już wiecie, że stolicą Polski jest Warszawa. A czy wiecie skąd wzięła się Warszawa? Zastanówcie się razem z rodzicami jak powstała Warszawa.

 

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie może być bardzo trudne, dlatego mam dla Was małą podpowiedź- czy wiecie co to legenda? Spróbujcie poszukać z rodzicami odpowiedzi w słowniku lub internecie. Pomocny może być także film edukacyjny:

https://www.youtube.com/watch?v=eAIohkEYPKE

Wiemy już co to legenda. Taka też właśnie opowieść przedstawia nam powstanie miasta Warszawa. Zapraszam Was serdecznie do jej wysłuchania:

https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs

Spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań:

O jakim mieście jest legenda?
– Kto występuje w legendzie?
– Gdzie mieszkał Wars?

– Dlaczego Wars popłynął na ratunek Sawie?
– Co Sawa podała Warsowi?
– Jak zakończyła się historia?

Aby legenda ta dobrze zapadła nam w pamięci zachęcam do wykonania dowolnego rysunku- związanego z treścią legendy. Koniecznie zachowajcie go i przynieście do przedszkola, by utworzyć wspaniałą galerię Waszych prac.

Zabawa ruchowa „ Żołnierze”

Dzieci zamieniają się w żołnierzy. Zadaniem rodziców jest włączyć dowolną muzykę/piosenkę i zatrzymywać ją. Żołnierze maszerują zgodnie z rytmem muzyki, zaś w przerwie w muzyce zatrzymują się w pozycji „ Baczność”.

„Tor przeszkód dla żołnierzy” – spróbujcie wspólnie z rodzicami utworzyć w domu tor przeszkód na którym mógłby trenować żołnierz. Pamiętajcie jednak by zadbać o swoje bezpieczeństwo i róbcie to pod nadzorem rodziców. Udanej zabawy!


Symbole narodowe.

Witajcie Biedronki w kolejnym dniu!

Dzisiaj poznamy bliżej nasz kraj oraz to co sprawia, że jest on taki wyjątkowy.

Czy słyszeliście już kiedyś o czymś takim jak symbole narodowe?

Zapraszam do wspólnego obejrzenia filmu na ten temat.

https://www.youtube.com/watch?v=vNl7ZI7Co2Y

Teraz już wiemy, że nasz kraj ma 3 wyjątkowe symbole. Jeden z nich poznaliśmy już wcześniej przygotowując się do apelu z okazji 11 listopada, który przypada właśnie dziś. Chcemy się także włączyć w tą akcje, dlatego możecie wspólnie z rodzicami odśpiewać Hymn w domu. Pamiętajcie o odpowiedniej postawie podczas śpiewania.

https://www.youtube.com/watch?v=wXHySaR8LIk

Zabawa ruchowa Biel i czerwień.
Pomoce:
· Dowolny instrument lub dłonie
Rodzic gra rytmicznie na instrumencie muzycznym lub klaszcze w dłonie, a dzieci przeskakują z nogi na nogę po całym pomieszczeniu. Gdy rodzic przestaje grać lub klaskać w dłonie dzieci podbiegają do czegoś czerwonego lub białego znajdującego się w pomieszczeniu. Przy kolejnych powtórzeniach zabawy dzieci dotykają przedmiotów inną częścią ciała, np.: dłonią, palcem wskazującym, łokciem, czołem.

Praca plastyczna „ Mozaikowe Polskie drzewo” ( Pracę po powrocie z zajęć zdalnych należy przynieść do przedszkola)

Potrzebne będą: kartka a4 ( niebieska, błękitna), listki wycięte z białego i czerwonego papieru, brązowy konar wycięty z papieru lub namalowany farbami/narysowany kredkami.

Na środku kartki przyklej konar z brązowego papieru lub go narysuj/namaluj. Następnie stwórz koronę drzewa z liści w barwach flagi ( zachowując odpowiednie ułożenie kolorów).


Drodzy Rodzice,

Od dziś na stronie naszego przedszkola będą pojawiały się materiały z propozycjami zabaw i ćwiczeń na czas zajęć zdalnych dla grupy Biedronki. Serdecznie zachęcamy do realizacji zadań i życzymy dobrej zabawy i owocnej pracy w domu.

                                               Polska – mój kraj.

Drodzy Rodzice i Biedronki,
Pragnę zaprosić Was do aktywnego udziału w nauczaniu zdalnym. Dzisiaj wspólnie poznamy Polskę – nasz kraj.

W ramach zajęć chciałabym zaprosić Was do wspólnych ćwiczeń gimnastycznych. Ale pamiętajcie by wykonywać je bezpiecznie w domu. Poniżej znajduje się film do opowieści ruchowej:

https://www.youtube.com/watch?v=3jYMtFKCidE

W ramach przygotowań do święta 11 listopada poznamy dzisiaj Polskę na mapie.

Otwórzcie wspólnie stronę internetową z mapą interaktywną : https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9b30bb306e53464fac3c758e7ae0d0ad .

Pooglądajcie razem jakie ciekawe miejsca znajdują się w naszym kraju. Poszukajcie na mapie gdzie znajdują się góry, może, rzeki, nasze miasto, województwo, stolica Polski.

Zabawa rytmiczna „Naśladuj mnie”

Zabawa polega na wygrywaniu dowolnego rytmu wymyślonego przez rodzica. Zadaniem dzieci jest próbowanie odtworzenie tego samego rytmu, który zagrał rodzic. Rytmy można grać za pomocą dłoni, dwóch kredek, dwóch orzechów włoskich lub innymi dowolnymi przedmiotami.

Przygotowań czas – Flaga Polski na 11 listopada. ( Pracę plastyczną proszę dostarczyć po powrocie do zajęć stacjonarnych w przedszkolu)

Przygotujcie razem z rodzicami pracę plastyczną – Polską Flagę.
Kartkę a4 podzielcie na dwa równe prostokąty tak jak we wzorze.

Następnie przygotuj powydzierane kawałki papieru w kolorze czerwonym i białym.

Gdy to będzie gotowe, wyklej szablon flagi zgodnie z barwami Flagi Polski.


Praca plastyczna „Dzień Postaci z Bajek”


Wizyta w Centrum Inicjatyw Społecznych


Zajęcia uatrakcyjniające – „Parasole”


Grupa BIEDRONKI wzięła udział w CodeWeek czyli Europejskim Tygodniu Kodowania zdobywając certyfikat. Jest to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń zwiazanych z programowaniem. Od 11 do 15 października odbywały się zabawy związane z kodowaniem. 20211025 102120 800x600


Urodziny Piotrusia


Jesienne drzewo


Zabawy ruchowe


Nasze prace


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na listopad:

 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych 
 • malowanie rękami i palcami, rozwijanie sprawności manualnej 
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych 
 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową 
 • usprawnianie ruchomych narządów mowy, pionizowanie języka, wzmacnianie mięśni policzków 
 • przewidywanie skutków swojego zachowania i kontrolowania go w trudnych sytuacjach
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozumienie, że odczuwają
  i przeżywają je wszyscy ludzie 
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki 
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski 
 • zapoznanie z symbolami narodowymi Polski
 • znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je zastosować 
 • znajomość zasad bezpieczeństwa, zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli 
 • znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa 
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów 
 • utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać 
 • znajomość cyfr „4, 5”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie 
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu 
 • rozumienie, jak działa termometr 
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 
 • poznanie obrazu graficznego głoski „k, K” oraz „u, U” 
 • zrozumienie właściwości wody, jej stanów skupienia podczas doświadczeń 
 • zrozumienie obiegu wody w przyrodzie 
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną

Jesienne prace plastyczno- techniczne


Zabawy taneczne  z chustami


Urodziny Adasia


Zajęcia i prace  z kodowania


Zabawy konstrukcyjne klockami magnetycznymi


Owoce z plasteliny

 


Sukienka Pani Jesieni


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na październik:

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
 • wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych
 • doskonalenie małej motoryki
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie emocji na podstawie wyrazu twarzy
 • dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich życzliwość i troskę
 • współpraca z rówieśnikami
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • obdarzanie uwagą innych dzieci
 • przestrzeganie zasad w grupie
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem
 • identyfikacja zapisu cyfry 2, 3
 • znajomość znaczenia pojęcia ,,para”
 • przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne
 • zainteresowanie literami: ,,M,E,L, I”
 • znajomość znaczenia słowa ,,mandala”
 • układanie jesiennych mandali
 • klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów
 • tworzenie i układanie matematycznych rytmów
 • wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców
 • wyodrębnianie części jadalnych warzyw
 • samodzielne wykonywanie doświadczeń z użyciem soku z czerwonej kapusty
 • znajomość prac wykonywanych jesienią w ogrodzie
 • poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • rozpoznawanie wybranych gatunków drzew (liście i ich owoce)

Ziemia- nasza planeta


Układ słoneczny


Zajęcia gimnastyczne


Nasze latawce


Urodziny Kingi


Zabawy sensoryczne


Pierwsze prace plastyczne


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na wrzesień:

 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów
 • wykonywanie podstawowych ćwiczenia kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • udział w zabawach ruchowych integrujących grupę
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, 
 • nabywanie gotowości do nauki pisania poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki
 • nabywanie gotowości do nauki czytania poprzez doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i emisyjnego
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób
 • wzbudzanie pozytywnych emocji podczas badania i odkrywania świata 
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich
 • dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z zagrożeniem naszej planety
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
 • eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów
 • wzbudzenie zainteresowania literami: „O, A, T”
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi
 • określanie położenie kartki papieru względem siebie i innych
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych związanych z odejściem lata
 • wzbudzanie zainteresowania mapą podczas zabaw
 • poznawanie kontynentów i części świata na mapie
 • stosowanie liczebników porządkowych
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”